2014-06-27

Skogsbruk kan bidra till att nå klimatmålet 2030

EU-kommissionen föreslår att skogsbruk och annan markanvändning ska inkluderas i klimatmålet till 2030. Det kan minska kostnaderna och öka möjligheterna att nå de nationella klimatmålen i Sverige. Hur inkluderingen ska ske är dock ännu osäkert.

Konjunkturinstitutets analys visar att skogsbruket — genom ökat nettoupptag av koldioxid — har potential att bidra med utsläppsminskningar i Sverige till 2030. Resultaten indikerar också att utsläppsminskningar från skogsbruket kan vara kostnadseffektiva jämfört med vad motsvarande minskningar skulle kosta i övriga sektorer.

Kommissionen nämner flera olika alternativ för hur skogsbruk och annan markanvändning kan komma att inkluderas i 2030-ramverket. Alternativet som innebär att det inkluderas i målet för sektorn utanför EU:s handelssystem har klara fördelar eftersom det ökar flexibiliteten för måluppfyllelse och därmed kostnadseffektiviteten för medlemsländerna.

Internationella studier visar att ökat nettoupptag i skog och mark har potential att bidra till att begränsa koldioxidhalterna i atmosfären på ett kostnadseffektivt sätt. Betydande mätosäkerheter utgör dock ett praktiskt problem när det gäller att inkludera skogsbruk och annan markanvändning i internationella överenskommelser.

Konjunkturinstitutet har under 2014 regeringens uppdrag att granska EU-kommissionens förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk till 2030.