2013-08-30

Viktigt för samhällsekonomin att fler arbetar längre

Konjunkturinstitutet stödjer pensionsåldersutredningens förslag på åtgärder som kan bidra till att åldern för utträde från arbetsmarknaden höjs. Ett ökat arbetskraftsdeltagande bland äldre hindrar inte ungas möjligheter att få arbete. Ungdomsarbetslöshet ska därför inte vara ett argument mot att förlänga äldres arbetsliv.

I inkomstpensionssystemet finns det redan i dag drivkrafter för att arbeta längre — något år extra i arbete leder till betydligt högre inkomstpension. Beräkningar visar på vikten av att allt fler arbetar längre för att pensionsnivåerna bibehålls, att förtroendet för pensionssystemet upprätthålls och att möjligheterna till bättre framtida standard i välfärdssystemen ökar.

Konjunkturinstitutet tar inte ställning till vad som är en godtagbar pensionsnivå, men konstaterar att nuvarande pensionsnivåer relativt slutlönen sannolikt inte kan upprätthållas med gällande regelverk.

Samtidigt är det svårt att förutse hur snabbt normer och beteenden förändras, vilket ger en osäkerhet i utredningens beräkningar av kostnader och intäkter. Ökad medellivslängd kan medföra ökade kostnader för offentlig sjukvård. Det kan också vara så att hindren för äldres fortsatta arbete är större än vad utredningen antar.