2011-05-12

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012

Konjunkturinstitutet bedömer att sänkningen av skatten på förvärvsinkomster har små positiva effekter på arbetsutbudet medan sänkningen av skatten för individer 65 år och äldre har små negativa effekter på arbetsutbudet.

På grund av den korta svarstiden har Konjunkturinstitutet valt att enbart svara på delarna om ett femte jobbskatteavdrag, sänkt uttag av statlig inkomstskatt och sänkt skatt för pensionärer från och med den 1 januari 2012.

Jobbskatteavdragets femte steg och sänkt uttag av statlig inkomstskatt
I finansdepartementets förslag ska jobbskatteavdraget förstärkas i ett femte steg. Det femte steget förväntas leda till att fler söker sig till arbetskraften, att de som redan arbetar kommer arbeta mer, att sökintensiteten bland arbetslösa ökar och att egenföretagandet påverkas positivt.
Förslaget innehåller även en sänkning av den statliga inkomstskatten med motivationen att det ska löna sig bättre med högre utbildning, och att produktiviteten ökar när fler väljer att utbilda sig. Man räknar också med att sänkta marginalskatter leder till ökat entreprenörskap.

Liten effekt av ett femte jobbskatteavdrag

Konjunkturinstitutet bedömer att effekten på arbetskraftsdeltagandet av ett femte steg är mindre än vid de föregående stegen eftersom de personer som lättast kan etablera sig på arbetsmarknaden redan har påverkats av de föregående stegen. Konjunkturinstitutet gör även bedömningen att de som arbetar inte kommer att arbeta mer, vilket leder till lägre effekter på arbetsutbudet än vad regeringen beräknar.

KI bedömer också att reformen inte har några betydande positiva effekter på entreprenörskap eller egenföretagande. På kort sikt skulle skattesänkningen snarast leda till minskat egenföretagande. Men eftersom det även finns möjliga positiva effekter är det oklart hur antalet egenföretagare skulle påverkas på lång sikt.

Om förslaget leder till att individer utbildar sig i större utsträckning är också oklart. Med förslaget blir det å ena sidan mer lönsamt att utbilda sig när skatten på höga inkomster sjunker. Å andra sidan innebär jobbskatteavdraget att det blir dyrare att utbilda sig jämfört med att jobba eftersom jobbskatteavdraget inte påverkar studiebidraget.

Sänkt skatt för personer 65 år och äldre

Förslaget om en sänkt skatt för pensionärerna är huvudsakligen fördelningspolitiskt motiverat och syftar till att underlätta för pensionärer med små marginaler. Utöver detta nämns också att skatten ska kompensera för de sänkta pensionerna under 2010 och delvis under 2011.

En sänkt skatt för pensionärer skulle ge liten, negativ effekt
KI bedömer att den ytterligare höjningen av grundavdraget har en liten men negativ inverkan på arbetsutbudet. Det minskade arbetsutbudet beror på att skattesänkningen ger personer över 65 år råd att arbeta mindre, antingen genom att korta medelarbetstiden eller genom att tidigarelägga pensioneringstidpunkten.

Konjunkturinstitutet anser även att om man ska kompensera pensionärerna för den temporära försvagningen av pensionerna vore en temporär åtgärd bättre. KI värderar inte de fördelningspolitiska effekterna av reformen.