2011-06-13

Remissvar: Långtidsutredningen 2011

Konjunkturinstitutet delar Långtidsutredningens syn att det är motiverat att lägga fram reformer som främjar arbetsutbudet och som bidrar till en hög sysselsättning.

Konjunkturinstitutet håller med om att jobbskatteavdraget sannolikt har en avtagande effekt och att det därför är viktigt att analysera de hittills genomförda stegen av jobbskatteavdraget innan nya lanseras.

Likaså delar vi utredningens uppfattning att minimilöner kan bilda ett lönegolv som försvårar sysselsättningen av individer med en kortare utbildning.

Utredningen föreslår att ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen bör justeras upp automatiskt, vilket vi instämmer i. Eftersom det har varit oförändrat under en lång period har den stabiliserande effekten troligen minskat.

Förslagen behöver mer detaljerade underlag

Konjunkturinstitutet har inte försökt bedöma alla de talrika reformförslag som Långtidsutredningen lanserar om bland annat arbetsmarknadspolitiken, skattesystemet, sjukförsäkringen, utbildningssystemet och integrationspolitiken. Men vi tycker att de flesta reformerna förtjänar ett betydligt mer detaljerat och utförligt beslutsunderlag ifall regeringen väljer att gå vidare med dem.

Konjunkturinstitutet påpekar att Långtidsutredningens argumentation främst baseras på mikroekonomisk analys. Om regeringen väljer att gå vidare med några av utredningens förslag bör en utförlig makroekonomisk analys också genomföras.