2024-04-24

Utvärdering av makroekonomiska prognoser

Utvärdering av makroekonomiska prognoser 2024

Konjunktur­institutet publicerar varje år en prognosutvärdering av prognoserna för föregående år samt de senaste fem åren. I årets analys utvärderas prognoser gjorda under 2022 och 2023 för utfallsåret 2023, samt prognoser gjorda under 2018–2023 för utfallsåren 2019–2023.

Konjunktur­institutets prognosfel och prognosprecision jämförs med 17 andra prognosinstitut vad gäller BNP-tillväxten, inflationen, timlöneutvecklingen, sysselsättningstillväxten, arbetslösheten, Riksbankens styrränta och det offentligfinansiella sparandet. I rapporten utvärderas både prognosernas precision och om utfallen över- eller underskattas i prognoserna.

I likhet med tidigare rapporter redovisas statistiska utvärderingsmått både för den korta och för den långa utvärderingsperioden. I kapitel 2 presenteras en detaljerad beskrivning och jämförelse av prognoserna för 2023. Resultaten av utvärderingen för utfallsåren 2019–2023 presenteras i kapitel 3.

Konjunktur­institutets prognoser stod sig väl i jämförelse med andra prognosmakare med avseende på prognoser för 2023. För varje undersökt variabel är Konjunktur­institutets prognosprecision högre eller som lägst lika med genomsnittet för alla prognosmakare. Konjunktur­institutet hade högst prognosprecision för styrräntans årsgenomsnitt och var bland de tre bästa prognosmakarna för BNP. För utfallsåren 2019–2023 har Konjunktur­institutets prognoser för innevarande år varit mest träffsäkra för alla variabler med undantag för BNP och arbetslösheten där de varit de näst mest träffsäkra.