2024-02-28

Elasticiteter inom miljö-, klimat- och energiområdet

Elasticiteter inom miljö-, klimat- och energiområdet

Denna specialstudie har som syfte att utveckla en allmän analysram för hur elasticiteter kan användas i utredningar inom miljö-, klimat- och energiområdet och att sammanställa relevanta skattningar av elasticiteter inom dessa områden.

Regeringen har givit Konjunkturinstitutet i uppdrag att utveckla ett metodstöd för elasticiteter som ett mått på hur efterfrågan påverkas av prisförändringar kan integreras i analyser inom miljö- och energiområdet, se regeringsbeslutet för 2023-06-15, Fi2023/02015.

Uppdraget redovisas i två delar. Den första delen är denna rapport. Den andra delen är en digital bilaga som i tabellform sammanställer elasticitetsskattningar från vetenskapliga artiklar och utredningsarbete utfört av svenska myndigheter. Vi vill tacka Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Energimyndigheten för konstruktiva synpunkter.