2023-12-11

Fördelningseffekter av bilstyrmedel för att nå klimatmålet 2030: En analys av inkomst- och geografisk dimension

Fördelningseffekter av bilstyrmedel för att nå klimatmålet 2030: En analys av inkomst- och geografisk dimension

Konjunkturinstitutet har gett i uppdrag till forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitutet (vti) att analysera fördelningseffekter till följd av olika bilstyrmedel för att uppnå 70 procentsmålet inom transportsektorn till 2030. Analysen genomförs med en kombination av aggregerad bilparksmodell och disaggregerade data över samtliga vuxna svenska individer och deras ägda personbilar.

Resultaten från vti:s analys visar att en policy som höjer priset på fossila drivmedel främst drabbar dem i landsbygd och minst drabbar individer i storstad. Dessutom är en sådan policy att betrakta som regressiv, det vill säga att de med låga inkomster drabbas relativt sett mest. Regressiviteten är högst i landsbygd, där höginkomsttagare verkar ha nästan lika lätt som höginkomsttagare i städer att ställa om till följd av höjda bränslepriser. Ett annat viktigt resultat är att en återinförd bonus för elbilar har liten effekt på koldioxidutsläppen, samt tydligt gynnar de i högsta inkomstklassen mest och särskilt höginkomsttagare i storstäder.

Författare till studien är Jan-Erik Swärdh, Staffan Algers och Karin Ek.

Här hittar du rapporten (extern länk)