2023-11-01

Delrapportering av regeringsuppdrag

Analys av drivmedelspriser:
delrapportering av regeringsuppdrag

Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att analysera drivmedelsprisernas utveckling (se gråruta nedan). Denna rapport utgör en delrapportering av uppdraget i enlighet med uppdragsbeskrivningen.

Löpande avstämningar har skett med Konkurrensverket. Konjunkturinstitutet har även haft ett möte med branschorganisationen Drivkraft Sverige för att få deras syn på viktiga aspekter som bör ingå i analyserna. Energimyndigheten, Trafikverket och Trafikanalys har bidragit med data och annan relevant information. Även drivmedelsbolag har tillfrågats om viss branschspecifik information. Vidare har Konjunkturinstitutet diskuterat möjliga analyser och metodval med myndighetens vetenskapliga och makroekonomiska råd som består av forskare inom akademin.

Analyserna i detta regeringsuppdrag avgränsas till bensin och diesel (och i viss utsträckning även el) som används i vägtransportsektorn samt arbetsmaskiner. Enligt uppdraget ska Sveriges drivmedelspriser analyseras i förhållande till grannländerna. Grannländer definieras i rapporten som Sveriges närmaste grannar: Norge, Finland och Danmark samt ett urval av stora länder i Europa med olika betydelse för Sverige: Polen, Tyskland och Frankrike.

Tre projekt har hittills genomförts inom ramen för uppdraget. Det första projektet beskriver och analyserar utvecklingen av drivmedelspriserna i Sverige samt även prisutvecklingen i relation till utvecklingen i Sveriges grannländer. Projektet har även analyserat vilka komponenter som bestämmer drivmedelspriserna. De två andra projekten analyserar genomslaget av styrmedelsförändringar på drivmedelspriserna; skatte- respektive reduktionspliktsförändringar. Det hittillsvarande arbetet har utmynnat i tre rapporter som finns publicerade i Konjunkturinstitutets specialstudieserie.

Uppdrag i Konjunkturinstitutets regleringsbrev för 2023

Analys av drivmedelspriser

Myndigheten ska analysera utvecklingen av drivmedelspriserna i Sverige, även i förhållande till utvecklingen i grannländerna, samt de samhällsekonomiska och klimatpolitiska aspekterna av de förändrade priserna. Myndigheten ska särskilt analysera skattemässiga och andra regelförändringars genomslag på drivmedelspriserna för hushåll och företag, samt deras påverkan på möjligheterna för Sverige att nå klimat- och energipolitiska mål och åtaganden inom EU. Myndigheten ska även analysera drivmedelsprisernas effekt på tillväxt, sysselsättning, näringsliv och hushåll. Vid uppdragets genomförande ska löpande avstämningar ske med Konkurrensverket. En delredovisning ska senast den 1 november 2023 lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska senast den 2 december 2024 slutredovisas till Regeringskansliet.