2022-04-28

EU ETS och koldioxidläckage

EU ETS och koldioxidläckage
- gratis tilldelning och gränsjusteringsmekanism

I rapporten presenteras den faktiska tilldelningen av utsläppsrätter per anläggning i svenska CBAM-branscher.

Av detta kan konstateras att det monetära värdet av gratis-tilldelningen är betydande, att antalet tilldelade gratis utsläppsrätter varierar stort mel-lan anläggningar inom en och samma bransch samt att det enbart är ett fåtal anlägg-ningar i Sverige som berörs av utfasningen av gratistilldelning och CBAM.