2014-03-26

Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna

Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Konjunkturinstitutets analys av den långsiktiga hållbarheten i Sveriges offentliga finanser till 2060 visar ingen förekomst av svårhanterliga obalanser. Det gäller även vid en generös tolkning av vad ett bibehållet offentligt åtagande innebär.

Vilken definition som bäst kännetecknar ett bibehållet offentligt åtagande — bibehållen omfattning på dagens välfärdstjänster och sociala trygghetssystem — är inte självklart.
I rapporten används därför tre definitioner kopplade till varsitt scenario där offentlig konsumtion utvecklas i olika takt: ett resursbesparande scenario, ett relativt resurskrävande scenario och ett scenario som kopplar utgiftsutvecklingen till BNP-tillväxten i ekonomin.

75 miljarder i skattehöjning tillräckligt

Simuleringar visar att en permanent skattehöjning om 2 procent av BNP är tillräcklig för att skapa hållbarbarhet i de offentliga finanserna med nuvarande personaltäthet. 2 procent av BNP motsvarar i dag ca 75 miljarder kronor. Med en sådan permanent skattehöjning skulle det primära sparandet i offentlig sektor vara ungefär balanserat fram till 2060, medan det finansiella sparandet skulle vara positivt.

Inga större obalanser

En försiktig slutsats av de samlade resultaten är att det inte föreligger några svårhanterliga obalanser i de offentliga finanserna. Slutsatsen står sig även då ett bibehållet offentligt åtagande ges en relativt generös innebörd.

Om uppdraget
Konjunkturinstitutet gör på uppdrag av regeringen årligen långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna och beräkningar av hållbarheten i de offentliga finanserna inklusive S2-indikatorn, som är ett mått på hållbarheten i de offentliga finanserna.
Utvärderingens syfte är att bedöma i vilken grad nuvarande omfattning på välfärdstjänster och trygghetssystem kommer att kunna finansieras i framtiden med nuvarande utformning av skattesystemet.