2013-12-09

Tillväxt- och sysselsättningseffekter av infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning – en litteraturöversikt

Tillväxt- och sysselsättningseffekter av infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning

Infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning är betydelsefulla för tillväxten på lång sikt. Effekternas storlek är dock för osäker för att det ska gå att ha en bestämd uppfattning om optimal nivå på de offentliga satsningarna. Det framgår i en ny specialstudie av Konjunkturinstitutet.

En politik för ökad förtätning, som åstadkoms genom både infrastrukturinvesteringar och ökat bostadsbyggande, kan vara tillväxtfrämjande på flera sätt.

Täthet underlättar delning, matchning och lärande genom de skalfördelar som uppstår i tätare regioner. Den underlättar sannolikt även för tillväxtskapande forskning och utveckling.

I frågan om vilka täthetsskapande infrastruktursatsningar som ska genomföras ser samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler ut att erbjuda det bästa underlaget.

Offentliga medel måste finansiera grundforskning

På FoU-området har täthet och interaktion mellan forskare framhållits som en viktig faktor för absorption och lärande, som bidrar till att öka avkastningen på sådana investeringar.

Vilken typ av FoU-satsningar som den offentliga sektorn ska satsa på är svårare att avgöra. Grundforskning vid universitet och högskolor är dock något som den offentliga sektorn i hög grad måste finansiera eftersom den är svår att kommersialisera.

Svårbedömda effekter på sysselsättning

Sysselsättningseffekterna av infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning är svårbedömda. Detta beror delvis på att forskningsunderlaget är betydligt svagare på sysselsättningsområdet än på tillväxtområdet.

Det finns förmodligen positiva sysselsättningseffekter av vissa infrastrukturinvesteringar och viss form av utbildning, främst yrkesutbildning. Men forskningen är osäker och tyder på att sysselsättningseffekterna är små.

Snarare tillväxtpolitik än sysselsättningspolitik

I ett ekonomiskt-politiskt perspektiv bör infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning betraktas som tillväxtpolitik snarare än sysselsättningspolitik.

En effektiv sysselsättningspolitik tar sikte på att förbättra matchningen och skapa starka incitament att arbeta. För att åstadkomma det finns troligen mer verkningsfulla åtgärder än ökade offentliga utgifter för infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning.

Rapporten ett regeringsuppdrag

Litteraturöversikten kring vad forskningen säger avseende effekterna på tillväxt och sysselsättning av ökade offentliga utgifter till infrastrukturinvesteringar, utbildning och FoU är ett uppdrag av regeringen.

Sammanfattningen har skrivits av Konjunkturinstitutet medan litteraturöversiktens övriga tre delar har skrivits av externa forskare:

  • "Infrastrukturens påverkan på ekonomisk tillväxt", Maria Börjesson (KTH), Jonas Eliasson (KTH) och Gunnar Isacsson (VTI)
  • "Effekter av ökade offentliga satsningar på FoU", Roger Svensson (Institutet för Näringslivsforskning)
  • "Effekterna av ökade offentliga utbildningsutgifter på ekonomisk tillväxt och sysselsättning", Anders Stenberg (Institutet för social forskning, Stockholms Universitet)