2011-06-13

Män lönestraffas mer än kvinnor vid deltidsarbete

Frånvaroeffekter på lönen för kvinnor och män

Frånvaro från arbetsmarknaden bestraffas i allmänhet genom en sämre löneutveckling. Detta gäller i högre utsträckning för män och gäller vanliga orsaker till frånvaro som deltidsarbete och arbetslöshet.

Kvinnor deltidsarbetar i mycket högre utsträckning än män. Eftersom den genomsnittliga lönen för deltidsarbete är lägre än för heltidsarbete tjänar kvinnor också i genomsnitt sämre än män.

Däremot visar Konjunkturinstitutets skattningar att män som deltidsarbetar lönestraffas mer än deltidsarbetande kvinnor. Sammantaget resulterar deltidsarbete i att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar.

Arbetslöshet ger samma effekt på löneskillnaden mellan män och kvinnor, men i mindre grad. Lönestraffet för arbetslöshet är betydligt lägre än för deltidsarbete och varierar efter ålder, etnicitet och kön. Men om män i högre utsträckning är arbetslösa och frånvarostraffet är något större för dem, kommer totaleffekten att minska löneskillnaderna mellan könen.

Om studien

Studien baseras på skattningar av frånvarostraff på heltidsekvivalent lön i Sverige, samt resultat och slutsatser från forskningen. Datamaterialet kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). Eftersom analysen avser skillnader i genomsnittlig lön mellan hel- och deltidsarbetande analyseras endast sysselsatta i åldern 18-64 år. Personer som helt eller delvis studerar, är förtidspensionerade eller driver eget företag omfattas inte.