2024-02-23

Årsredovisning 2023

Den höga inflationen och dess konsekvenser för samhällsekonomin präglade fortsatt verksamheten 2023.

Mot bakgrund av de snabbt stigande priserna har KI under 2023 haft i uppdrag att dels analysera utvecklingen av drivmedelspriserna och dels att analysera hur priserna i olika branscher i Sverige har ökat i förhållande till kostnaderna. Myndigheten har inom ramen för detta arbete publicerat fem delrapporter om drivmedel och fem delrapporter om prisuppdraget. Uppdraget om drivmedelspriser fortsätter även under 2024.

För beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor är KI:s bedömningar av den ekonomiska utvecklingen viktiga beslutsunderlag. Våra prognosutvärderingar visar att KI generellt sett har hög prognosprecision i förhållande till andra prognosmakare. Under 2023 var träffsäkerheten i prognoserna större än under tidigare år. Det är samtidigt viktigt att vara ödmjuk i att även KI tidvis har svårt att göra träffsäkra prognoser för ekonomins utveckling. Skeenden som i efterhand kan tyckas som enkla att förutsäga är som regel betydligt svårare att upptäcka i förtid. Det är därför viktigt att kontinuerligt fortsätta att utveckla förståelsen av ekonomin och metoderna för att göra progno-ser. Men också att vara transparent när det gäller den stora osäkerhet som finns i alla prognoser.
Den statistik som vi producerar i Konjunkturbarometern om hushålls och företags syn på ekonomin får stor spridning. En stor del av barometerstatistiken samlas in enligt harmoniserade standarder för sammanställning av EU. Under året har Konjunk-turbarometern kompletterats med en indikator om övervintring av arbetskraft på uppdrag av EU. Den årliga miljöekonomiska rapporten fokuserade 2023 på fördelningsaspekter av klimatpolitiken.

Albin Kainelainen, februari 2024