2022-02-22

Årsredovisning 2021

Två omvärldsfaktorer kom att starkt prägla vår verksamhet 2021. För det första pandemin, där nya varianter av SARS-CoV-2 bidrog till en förhöjd makroekonomisk osäkerhet, samtidigt som en stigande vaccinationsgrad successivt minskade de negativa konsekvenserna för ekonomin under loppet av året. För det andra EU-kommissionens nya klimatpaket Fit for 55 med bland annat klimattullar och utsläppshandelssystem för fler sektorer än tidigare.

Vår prognosutvärdering visar att KI generellt sett har hög prognosprecision i förhållande till andra prognosmakare, även om de stora konjunktursvängningarna under pandemin av naturliga skäl har gjort det svårare att upprätthålla en normal prognosprecision även för oss. Jag tror att våra jämförelsevis goda makroekonomiska bedömningar, insiktsfulla analyser och en pedagogisk framställning har bidragit till de goda omdömen som publikationen Konjunkturläget fick i vår senaste brukarundersökning. Pandemin har tydliggjort behovet av att på ett snabbare sätt kunna följa och prognostisera utvecklingen av Sveriges BNP, i synnerhet vid snabba konjunkturnedgångar. Som en del av ett regeringsuppdrag har vi därför tagit fram ett index baserat på högfrekventa realtidsindikatorer som kan tjäna detta syfte.

Den statistik som vi producerar i Konjunkturbarometern om hushålls och företags syn på ekonomin har under pandemin kompletterats med extraundersökningar, vilket har varit av vikt för våra egna och andras bedömningar av ekonomins utveckling i en nära framtid. En stor del av barometerstatistiken samlas in enligt harmoniserade standarder för sammanställning av EU. Under året har Konjunkturbarometern kompletterats med ett antal frågor på uppdrag av EU, bland annat vad gäller ekonomisk osäkerhet, investeringar och i vilken utsträckning som leveransproblem utgör ett hinder för produktionen.

Vi har under året skrivit ett antal rapporter med anledning av att EU-kommissionens nya klimatpaket, delvis till följd av ett behov hos regeringen av en fördjupad analys av förslagen. Inom EU pågår även en utveckling mot att bredda klimatpolitiken genom att i större utsträckning inkludera medlemsländernas naturliga kolinlagring, exempelvis i skogen. Det var bland annat mot denna bakgrund passande att den årliga miljöekonomiska rapporten 2021 fokuserade på skogens roll i klimatpolitiken.

Antalet remisser från regeringen som vi har besvarat har varit betydligt högre än normalt, också det till följd av många förslag kopplade till pandemin och klimatpolitiken.

Vi har lyckats med allt detta samtidigt som vi har varit kostnadseffektiva. Vi har enligt min bedömning hittills lyckats uppnå goda resultat i förhållande till regeringens uppdrag och uppsatta egna mål, samtidigt som vi har omfattats av ett omvandlingstryck genom riksdagens anslagstilldelning. Att vi har lyckats beror bland annat på omsorgsfulla rekryteringar och medarbetare som med mycket energi tar sig an nya utmaningar. Energinivån har genomgående varit hög enligt medarbetarnas egna bedömningar, trots att det påtvingade hemarbetet som förelåg under större delen av 2021 inte alltid var problemfritt. Vi kunde under ett par månader under hösten kunnat erbjuda medarbetarna en möjlighet till frivilligt distansarbete under en del av arbetstiden, vilket flertalet nappade på. I slutet av året nödvändiggjorde dock pandemins utveckling att vi fick återgå till ett mer påtvingat hemarbete.

Urban Hansson Brusewitz, februari 2022