2014-02-21

Årsredovisning

2014-02-21

Verksam i en värld av siffror

Målet för Konjunkturinstitutets verksamhet är att ta fram kvalificerade beslutsunderlag som främjar en god samhällsekonomisk utveckling. Under 2013 producerade vi en stor mängd sådana underlag. Vårt arbetssätt är präglat av att vi, alltsedan starten 1937, arbetar med att göra siffersatta bedömningar av den ekonomiska utvecklingen.

Våra verksamhetsområden har under åren breddats till konjunkturbarometrar, miljöekonomiska analyser och lönebildningsfrågor. Under senare år har de regeringsuppdrag som vi har fått i allt högre grad kommit att handla om strukturella frågor.

Exempelvis har vi 2013 i två olika uppdrag undersökt hur sänkta bolagsskatter och lägre restaurang- och cateringmoms påverkar den svenska ekonomin. En annan förändring är att vi i växande omfattning använder individdata när vi analyserar arbetsmarknad och lönebildning, exempelvis när vi studerar löneskillnader mellan kvinnor och män.

En tredje förändring är att vi även gör scenarier över den ekonomiska utvecklingen på mycket lång sikt, 50–60 år. Dessa scenarier ligger sedan till grund för bedömningar av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

Vår verksamhet har breddats över tiden men det finns två grundstenar som har legat fast genom åren. Den första grundstenen är att vi har ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vår uppgift är primärt att bedöma hur den svenska ekonomin påverkas av konjunkturen och den ekonomiska politiken. Den andra är att vi kvantifierar våra bedömningar.

Siffersättning av bedömningar röner ofta stor uppmärksamhet i nyhetsflödet. Några exempel från året:

  • 42 kronor. Så mycket skulle bensinen kunna kosta 2030, i dagens penningvärde, enligt en analys i vår årliga miljöekonomiska rapport.
  • 4 000 nya jobb. Så många jobb bedömer vi har skapats i restaurangnäringen till följd av den sänkta restaurangmomsen, med den viktiga brasklappen att antalet nya jobb i hela ekonomin sannolikt är betydligt mindre.
  • 100 miljarder kronor i skattehöjningar. Så stora skattehöjningar kan komma att krävas om överskottsmålet för de offentliga finanserna ska nås samtidigt som det offentliga åtagandet hålls oförändrat.
  • 2 procents inflation först 2017. I vår konjunkturlägesrapport från december bedömde vi att inflationen, mätt med det underliggande måttet KPIF, når inflationsmålet först 2017.
  • 106,1. Vår barometerindikator steg i december till 106,1, en bra bit över det historiska genomsnittet som är 100.

Man kan vara kritisk till siffersatta framtidsbedömningar. Siffror ger ofta intryck av exakthet och det är sällan prognoser träffar helt rätt. Avgörande för vår trovärdighet är att siffrorna grundas på en kunskapsbaserad analys och en löpande kvalitetssäkring. Därför är det viktigt att vi tar till oss nya forskningsrön, särskilt i vårt modellutvecklingsarbete och till exempel genom aktiv seminarieverksamhet med externa och interna föreläsare. Det är också viktigt att vi arbetar systematiskt med att utveckla projektledning och beräkningsrutiner.

Hur vi presenterar våra analyser påverkar också vår trovärdighet. Vi försöker därför peka på risker, vara tydliga med gjorda antaganden och osäkerhet. Vi strävar efter att målgruppsanpassa språk och pedagogik och flera medarbetare har under året tränats i att möta massmedia.

En förutsättning för goda resultat i Konjunkturinstitutets verksamhet är att vi har kompetenta och engagerade medarbetare. Utbildningsnivån hos vår personal är hög och drygt 40 procent har en forskarutbildning i nationalekonomi. Av avgörande betydelse för vår utveckling är att vi även framöver kan attrahera kvalificerade medarbetare. Vi arbetade 2013 med att bredda vår rekryteringsbas genom deltagande på arbetsmarknadsdagar och genom att presentera vår verksamhet på en doktorandträff. Detta arbete är långsiktigt, men vi kan ändå glädjas åt att intresset för att arbeta hos oss är stort.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare på ”sifferfabriken”. Inte för siffrorna i sig utan för den gedigna analysen, den starka supporten från våra stödfunktioner och det fina lagarbete som ligger bakom vår produktion.