2011-02-18

Årsredovisning 2010

2011-02-18

Generaldirektörens kommentar

Efter ett produktionsfall i Sverige på över 5 procent 2009 väntas produktionen öka med över 5 procent 2010. Så kraftiga konjunktursvängningar har vi inte varit i närheten av under efterkrigstiden. När förutsättningarna snabbt skiftar är prognoser särskilt viktiga. Även om prognosmakare inte fullt ut kan förutse svängningarna i konjunkturförloppet får de ekonomisk-politiska beslutsfattarna tidiga indikationer om i vilken riktning politiken bör föras.

Ett centralt underlag i prognosarbetet är Konjunkturinstitutets barometrar, som ger en mycket snabb och omfattande information om hur företag och hushåll uppfattar konjunkturläget. I tider där förloppen är snabba, och annan statistikproduktion publiceras med lång fördröjning, är informationsvärdet i våra barometerundersökningar särskilt stort.

I den miljöekonomiska verksamheten på KI är perspektivet ofta mer långsiktigt. Huvudinriktningen är att utvärdera olika åtgärder och strategier inom miljöområdet och därmed belysa hur Sverige kan nå uppsatta miljömål till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Under 2010 har ett antal rapporter med denna inriktning publicerats. Statistik, modeller och säkert arbetssätt För att göra kvalificerade prognoser och miljöekonomiska analyser krävs bland annat tillförlitlig statistik, modeller för såväl hela den svenska ekonomin som dess delar, beräkningsrutiner som är effektiva och säkra.

Ett omfattande arbete har 2010 lagts ner på att anpassa vår företagsbarometer till den nya näringsklassificeringen SNI2007. Därmed avspeglar statistiken på ett bättre sätt rådande branschstruktur, till exempel ges nu en betydligt rikare beskrivning av tjänstesektorn. Vi arbetar också aktivt med att bidra till att förbättra den ekonomiska statistik som produceras av andra, främst Statistiska centralbyrån.

Betydande resurser har lagts ner på våra modeller. Det handlar dels om underhåll, dokumentation och utbildning, dels om modellutveckling. Inom det miljöekonomiska området har vi utvecklat modellen EMEC så att sambanden mellan ekonomisk aktivitet, styrmedel och avfallsmängder kan analyseras. För vår andra stora makromodell KIMOD, som i första hand används inom prognosarbetet, pågår ett omfattande arbete med att förbättra modellens empiriska egenskaper och med att kvartalsanpassa modellen. Ett effektivt arbetssätt är att introducera modeller som har utvecklats av andra organisationer, i vår verksamhet. Under våren 2010 har en medarbetare utbildats vid IMF i Washington i att hantera världsmodellen GPM, som vi räknar med att kunna använda i arbetet med våra internationella prognoser 2011.

För att statistik och modeller ska ge oss tillförlitliga resultat krävs också att vi har säkra beräkningsrutiner. Under 2010 har KI:s medarbetare lagt ner stora resurser på att förbättra informationssäkerheten i beräkningsarbetet i prognosverksamheten i projektet Fiber. Projektet är flerårigt och beräknas i huvudsak vara färdigt i slutet av 2011.

Spridning av rapporter och analyser

KI:s rapporter har stor spridning och hänvisningar till våra prognoser och analyser är vanliga i media och debatt. Ambitionen är att rapporterna ska vara korrekta, intresseväckande och pedagogiskt presenterade. Vi når ut med våra analyser via presskonferenser, deltagande vid konferenser och genom att vara tillgängliga för journalister, myndigheter, företag och allmänhet för att besvara de frågor den ekonomiska utvecklingen reser.

Inom det miljöekonomiska området har vi fått debattartiklar publicerade i DN, Dagens industri och Ekonomisk debatt. Under 2010 lanserade vi vår nya webbplats. Den nya webbplatsen har fått ett stort grafiskt lyft, en tydligare och bättre struktur, men den gör det framför allt lättare för olika användare med olika behov att hämta information från KI.

En kreativ och lärande organisation

Under 2010 publicerade vi ett stort antal rapporter och fördjupningar. Flera av våra fördjupningar är ett resultat av samarbete mellan metodexperter och sakområdesexperter. På detta sätt kan vi både tillämpa forskningsrön för viktiga frågeställningar, och samtidigt lära av varandra.

Utöver detta publicerade KI-medarbetare 14 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. I många fall har analyserna initierats av den enskilda medarbetaren vid våra idéseminarier.

2011 och framöver

Vi har väldigt duktiga medarbetare och arbetsuppgifterna är stimulerande, men kraven har också ökat. Det är en stor utmaning att behålla vår kompetenta personal. Särskilt inom vissa personalkategorier är vår personalomsättning för hög, vilket gör oss sårbara. För att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor för våra medarbetare måste vi frigöra ett löneökningsutrymme, det innebär krav på fortlöpande besparingar och effektiviseringar.

Under 2010 har vi ingått ett nytt hyresavtal som innebär en förtätning av lokalerna 2011. Vi har också gjort en organisationsöversyn där vi har minskat antalet chefer och enheter. Trots dessa, och en hel del andra insatser, är resursläget ansträngt.

Under 2011 kommer det fortsatta arbetet med Fiber-projektet att kräva stora arbetsinsatser. KI har också fått flera nya regeringsuppdrag inte minst inom det finanspolitiska området. Övrigt utvecklingsarbete kommer därför med nödvändighet att stå tillbaka. Vi kommer att anstränga oss för att på bästa sätt möta de krav som ställs.