2023-12-06

Fördelningseffekter av klimatpolitiken hanteras bäst med annan politik

Fördelningseffekter av klimatpolitiken hanteras bäst med annan politik

Höga ambitioner inom klimatpolitiken kan ge kännbara fördelningseffekter. Omfördelning hanteras dock bättre med fördelningspolitiska instrument än genom justeringar av klimatpolitiken. Klimatpolitikens inriktning bör vara att kostnadseffektivt minska utsläppen. Det är en av slutsatserna i Konjunkturinstitutets årliga miljöekonomiska rapport, ”Fördelningseffekter inom miljö- och klimatpolitik”.

Hur kostnaderna för en ambitiös klimatpolitik fördelas har betydelse för politikens stöd och praktiska genomförbarhet. För att studera hur svensk klimatpolitik kan påverka fördelningen undersöker årets rapport några aktuella områden för klimatpolitiken. Det handlar om åtgärder som påverkar drivmedels- och elpriser, samt effekter av en styrning som sätts in för att möta detta.

Rapporten visar att politikens utformning har stor betydelse för drivmedelsprisernas utveckling. En väl utformad politik kräver inte lika höga priser som en sämre utformad politik för att nå ett givet utsläppsmål. Även hur utsläppsmål formuleras har betydelse för dess effektivitet och fördelningseffekter. Rapporten visar vidare att hushåll med lägre inkomster utanför de större städerna påverkas mer av högre drivmedelspriser, men att i genomsnitt är skillnaderna mellan olika regioner inte så stora. Det finns också stor variation inom olika regioner. Även om det ser ut som att en grupp i genomsnitt inte påverkas så mycket kan det fortfarande finnas hushåll inom gruppen som drabbas hårt. Det påverkar hur en eventuell kompensation bör utformas. Breda kompensationsåtgärder riktade mot vissa regioner riskerar därmed att bli ineffektiva.

Ökad elektrifiering medför ett ökat elbehov med risk för högre elpriser. Högre elpriser påverkar både företag och hushåll. Konsekvenserna bör därför analyseras i ett bredare perspektiv där både direkta och indirekta effekter på hushållens inkomster, på kort respektive lång sikt, beaktas. Fördelningseffekterna skiljer sig åt beroende på vilket av dessa perspektiv som anammas. Högre elpriser kan motverkas med ökad elproduktion, exempelvis vindkraft. Vindkraftsutbyggnad medför dock lokala miljöeffekter. Ur samhällets perspektiv ska projektörerna möta dessa kostnader.