Arbetsmarknadsgap


Faktiskt arbetade timmarnas procentuella avvikelse från potentiellt arbetade timmar. Konjunkturinstitutets bedömning av resursutnyttjandet på arbetsmarknaden. Potentiellt arbetade timmar bestäms i sin tur i första hand av jämviktsarbetslösheten och potentiell arbetskraft. Jämviktsarbetslösheten är den nivå på arbetslöshet som skulle råda vid konjunkturell balans i Sverige och i omvärlden. Jämviktsarbetslösheten bestäms av hur väl arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar. Ett negativt arbetsmarknadsgap betyder att det finns ledig arbetskraft i ekonomin vilket tenderar att dämpa pris- och löneutvecklingen. Ett positivt arbetsmarknadsgap innebär att resursutnyttjandet är stramt, med motsatt effekt på pris- och löneutveckling som följd.

Labour market gap

Summarizes the NIER's assessment of resource utilization on the labour market and is defined as the percentage deviation of actual hours worked from potential hours worked. The potential number of hours worked is in turn determined primarily by equilibrium unemployment and the potential labour force. Equilibrium unemployment is the level of unemployment compatible with the target rate of inflation and is dependent largely on the functioning of the labour market and of wage formation. A negative labour market gap means that there is spare labour in the economy, a situation that tends to dampen the tendency of prices and wages. A positive labour market gap means that resource utilization is strained, with accelerating prices and wages as a consequence.

Publicerad 2015-07-20
Uppdaterad 2019-01-08