2005-11-16

Kostnadseffektiva styrmedel i den svenska klimat- och energipolitiken?

Kostnadseffektiva styrmedel i den svenska klimat- och energipolitiken?

I rapporten analyserar vi hur en utvärdering av kostnadseffektiviteten i energi- och klimatpolitiska styrmedel kan göras. Kostnadseffektivitet är viktigt för politikens legitimitet; styrmedel som medför onödigt höga kostnader för ekonomins aktörer riskerar att motarbetas, och innebär dessutom ett slöseri med samhällets resurser.

Kostnadseffektivitet har blivit ett allt viktigare kriterium i utvärderingen av styrmedel (inte minst i den svenska klimatrapporteringen), men det finns ett behov av kunskap om hur olika styrmedels kostnadseffektivitet kan - och bör - utvärderas. Resultaten visar bland annat att kostnadseffektiviteten hos den svenska koldioxidskatten är hög.

Nuvarande sektorsdifferentiering och rätt till undantag från koldioxidskatt för vissa ändamål kan inte sägas medföra högre samhällsekonomiska kostnader jämfört med skattesystem utan differentiering och undantag . Även kostnadseffektiviteten hos andra styrmedel i energi- och klimatpolitikens analyseras i rapporten.

Analysen har gjorts på uppdrag av Statens energimyndighet (STEM) i samarbete med Luleå tekniska universitet. Rapporten ingår i Konjunkturinstitutets rapportserie "Specialstudier"och finns också som en rapport från Energimyndigheten (ER 2005:30).