2024-04-25

Konjunkturbarometern april 2024

Bred uppgång i barometerindikatorn

Barometerindikatorn steg i april med 1,9 enheter till 95,0. Alla delar av ekonomin bidrog till uppgången. Störst var uppgången inom detaljhandeln där stämningsläget för första gången sedan juni 2022 är starkare än normalt. Även inom bygg- och anläggningsverksamhet var uppgången relativt stor. Barometerindikatorn pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin som helhet. Att indikatorn är under det historiska genomsnittet förklaras framför allt av det dystra läget bland hushållen och inom tjänstesektorn.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 4,4 enheter till 102,7. Stämningsläget förbättrades med knappt sju enheter för dagligvaruhandeln medan indikatorn för sällanköpshandeln ökade med marginella 0,4 enheter.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg till 97,0. Byggföretagens förväntningar på ett års sikt, som varit ovanligt pessimistiska de senaste två åren, har återhämtat sig betydligt och är för första gången sedan januari 2022 över det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 1,9 enheter och pekar på ett normalstarkt stämningsläge. Månadens uppgång förklaras av mer optimistiska förväntningar på produktionsvolymen på tre månaders sikt.

Tjänstesektorns konfidensindikator ökade med marginella 0,5 enheter till 94,2. Företagens förväntningar på de närmaste månadernas efterfrågan bidrog mest till uppgången. Sex av tio tjänsteföretag uppger att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar företagets verksamhet för närvarande, vilket är en liten ökning jämfört med i januari då frågan senast ställdes.

Hushållens konfidensindikator har ökat sju månader i rad, men trots det är stämningsläget på 88,9 fortsatt mer dystert än det historiska genomsnittet. Det är en ovanligt stor skillnad mellan de framåtblickande respektive bakåtblickande frågorna, där hushållens bild av framtiden är ljus.

I näringslivet tror något färre företag än normalt på ökade försäljningspriser under de kommande tre månaderna. Det är första gången sedan april 2021 som förväntningarna är lägre än det historiska genomsnittet.

Indikatorer

 

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Diff

Läget

Barometerindikatorn

90,9

93,1

95,0

1,9

-

Tillverkningsindustri

98,7

98,6

100,5

1,9

=

Bygg & anläggning

94,5

93,1

97,0

3,9

-

Detaljhandel

96,5

98,3

102,7

4,4

+

Tjänstesektorn

90,7

93,7

94,2

0,5

-

Hushåll

83,1

87,6

88,9

1,3

--


Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anm. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för april har företagens svar samlats in 28 mars–17 april. Hushållens svar har samlats in 28 mars–15 april.

Aprilundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än månadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm 25 april 2024


Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Brist på arbetskraft, särskilt i tillverkningsindustrin

Konfidensindikatorn för näringslivet steg i april med 1,9 enheter till 96,3. Samtliga sektorer bidrog till uppgången, även om indikatorn för tjänstesektorn endast steg marginellt.

Synen på efterfrågeläget som helhet är i stort sett oförändrad jämfört med i mars. Företagens syn på lönsamheten för närvarande är sammantaget oförändrat negativ. Lönsamhetsomdömena i tillverkningsindustrin har försämrats, men är starkare än normalt.

Antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna, i ungefär samma utsträckning som i mars. Det är framför allt företag i bygg- och anläggningsverksamhet som uppger att antalet anställda har minskat. Anställningsplanerna pekar sammantaget på en oförändrad personalstyrka. Ungefär vart fjärde företag uppger att de har brist på arbetskraft. I tillverkningsindustrin uppger nästan hälften av företagen att de upplever brist, medan mindre än vart tionde företag inom bygg- och anläggningsverksamhet upplever brist på personal.

Betydligt färre företag svarar i april att priserna har ökat, jämfört med toppen i oktober 2022. När det gäller förväntningarna på de kommande tre månadernas försäljningspriser tror företagen i något mindre utsträckning än normalt på ökade försäljningspriser.

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt har minskat sex kvartal i rad sedan toppen på 5,8 procent i oktober 2022 och uppgår nu till 1,5 procent för näringslivet som helhet. När frågan ställdes senast i januari uppgick förväntningarna på inflationen till 1,7 procent.

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Läget

Konfidensindikator¹

100

92,2

94,4

96,3

-

Efterfrågeläge²

-16

-27

-25

-27

-

Antal anställda, utfall

-1

-11

-9

-8

-

Antal anställda, förväntningar

0

0

2

2

+

Försäljningspriser, förväntningar

12

14

15

11

-


¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

jan 2024

apr 2024

Läget

Brist på arbetskraft

26

27

27

27

+

Lönsamhet

-3

-15

-10

-11

-

Inflationsförväntningar på ett års sikt

 

2,2

1,7

1,5

 

Tillverkningsindustri

Personalminskningar väntas i motorfordonsindustrin

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin ökade med 1,9 enheter i april till 100,5 och visar därmed på ett normalstarkt stämningsläge bland företagen. Uppgången förklaras av mer optimistiska förväntningar på produktionsvolymen på tre månaders sikt. Trots förbättringen ligger förväntningarna på utvecklingen av produktionsvolymen fortsatt under det historiska genomsnittet och är den svagaste frågan i indikatorn.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

98,7

98,6

100,5

1,9

=

Orderstock, nulägesomdöme

-0,8

-0,4

-0,4

0,0

-

Färdigvarulager, nulägesomdöme

4,3

3,2

2,4

-0,8

+

Produktionsvolym, förväntningar

-4,7

-4,2

-1,5

2,7

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar fortsatt om en minskad produktionsvolym de senaste tre månaderna, men i lägre utsträckning än i mars. Orderingången uppges ha minskat, främst på exportmarknaden men även på hemmamarknaden. Företagen förväntar sig dock en ökad orderingång på såväl hemma- som exportmarknaden under de kommande tre månaderna. Företagens syn på orderstocken är oförändrad jämfört med mars och fortsatt något mer negativ än normalt.

Produktionskapaciteten uppges ha minskat något de senast månaderna. Nettotalet för frågan har minskat tre kvartalsundersökningar i rad och ligger nu betydligt under det historiska genomsnittet. Företagen bedömer dock fortsatt att den nuvarande produktionskapaciteten är mer än tillräcklig och nuvarande produktionskapacitet bedöms ligga nära det historiska genomsnittet. Produktionskapaciteten väntas öka de närmsta tre månaderna, men i lägre utsträckning än normalt. Andelen företag som planerar att öka produktionskapaciteten är klart högst inom annan transportmedelindustri där bland annat tillverkning av militära fordon ingår. Två branscher som planerar att minska sin produktionskapacitet är motorfordonsindustrin och möbelindustrin.

Företagen fortsätter att rapportera att antalet anställda har minskat något de tre senaste månaderna. Även anställningsplanerna pekar på en minskad personalstyrka de kommande tre månaderna. Mest pessimistiska anställningsplaner har företagen inom motorfordonsindustrin, maskinindustrin samt jord- och stenvaruindustrin. Trots att företagen i tillverkningsindustrin planerar att minska personalstyrkan svarar fler företag än normalt att de har brist på arbetskraft. Knappt hälften av företagen svarar att de har brist på arbetskraft. Det är dock endast 13 procent av företagen som uppger att brist på arbetskraft begränsar företagets produktion. Den faktor som flest företag uppger begränsar produktionen är otillräcklig efterfrågan, vilket knappt hälften av företagen svarar.

Företagen rapporterar om ökade försäljningspriser de senaste tre månaderna, men i något lägre utsträckning än normalt. Företagens prisplaner på tre månaders sikt är oförändrade från i mars och ligger fortsatt något över det normala. Lönsamhetsomdömena dämpades ytterligare i april men ligger trots försämringen något över det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

14

-6

-9

-3

--

Orderingång hemmamarknad

5

-14

-4

-7

-

Orderingång exportmarknad

11

-18

-7

-14

--

Orderstock, nulägesomdöme

-12

-16

-14

-14

-

Exportorderstock, nulägesomdöme

-6

-16

-7

-13

-

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

-1

2

4

+

Antal anställda

-5

-7

-3

-4

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

21

5

7

16

-

Försäljningspriser hemmamarknad

12

16

12

16

+

Försäljningspriser exportmarknad

5

8

10

5

=

Antal anställda

-8

-4

-4

-6

+


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

jan 2024

apr 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionskapacitet

9

6

3

-2

--

Produktionskapacitet, nulägesomdöme

9

15

18

17

+

Kapacitetsutnyttjande (%)

84

84

84

83

-

Brist på arbetskraft

33

53

47

47

+

Yrkesarbetare

27

26

25

24

-

Tekniska tjänstemän

20

44

39

44

++

Lönsamhet

-1

14

8

3

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Orderingång hemmamarknad

8

-4

10

16

+

Orderingång exportmarknad

14

10

13

23

+

Produktionskapacitet

11

17

5

6

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

Positiva utsikter på ett års sikt

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i april med 3,9 enheter till 97,0. Det är byggföretagens mindre pessimistiska anställningsplaner som förklarar uppgången i indikatorn.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

94,5

93,1

97,0

3,9

-

Orderstock, nulägesomdöme

-2,7

-1,8

-1,6

0,2

-

Antalet anställda, förväntningar

-2,8

-5,1

-1,4

3,7

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet fortsätter att i stor utsträckning rapportera om ett minskat byggande. Nettotalet för frågan om byggande de senaste tre månaderna har nu varit negativt sedan oktober 2022. Förväntningarna på de kommande tre månaderna tyder dock på ett i stort sett oförändrat byggande. Byggföretagen ser optimistiskt på utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt. Senast frågan ställdes i januari var utsikterna mycket dystra.

Orderstocken rapporterades ha minskat de senaste tre månaderna. Företagen uppger även i större utsträckning än normalt att de är missnöjda med orderstockens storlek. Samtidigt förväntas orderstocken öka något de kommande tre månaderna. I mars uppgav de att den förväntades minska.

Jämförelsevis många företag uppger att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna pekar på fortsatta minskningar i personalstyrkan, men i lägre utsträckning än i mars.

Nära 7 av 10 företag uppger att otillräcklig efterfrågan är en begränsande faktor för byggandet. 18 procent uppger finansiella restriktioner som en begränsande faktor.

Byggföretagen fortsätter att i hög grad, och högre än i mars, rapportera om minskande anbudspriser de senaste tre månaderna. De förväntar sig att anbudspriserna kommer fortsätta att minska de kommande tre månaderna.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

4

-41

-39

-43

--

Anbudspriser

-5

-27

-25

-34

--

Orderstock, utfall

3

-22

-24

-20

-

Orderstock, nulägesomdöme

-23

-38

-33

-32

-

Antal anställda

-4

-33

-34

-33

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

8

-14

-4

-2

-

Anbudspriser

-1

-27

-13

-21

-

Orderstock

9

-1

-9

2

-

Antal anställda

2

-14

-27

-6

-


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

jan 2024

apr 2024

Läget

Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

-9

-54

-14

17

+

Branscher i byggsektorn:

I konjunkturbarometern analyseras SNI 41–42 vilket benämns som bygg- och anläggningsverksamhet. I statistikdatabasen redovisas även SNI 43 och aggregatet SNI 41–43 vilket benämns som byggindustri.

För nuvarande urval är vikterna:

Bransch

Vikt i byggindustri

Vikt i bygg- och anläggningsverksamhet

Husbyggande (SNI 41)

23 %

72 %

Anläggningsverksamhet (SNI 42).¹

9 %

28 %

Specialiserad byggverksamhet (SNI 43).²

68 %

-

¹Här ingår exempelvis anläggningsarbeten som vägar och järnvägar.
²Här ingår exempelvis rivningsarbeten och bygginstallationer som VVS och elinstallationer.

Handel

Optimism i handeln och färre företag än normalt som ser stigande priser

Konfidensindikatorn för handeln steg i april med 4,4 enheter till 99,1 vilket indikerar ett normalt stämningsläge. Uppgången beror främst på mer optimistiska förväntningar på utvecklingen av försäljningsvolymen de kommande tre månaderna. Av handelsbranscherna utvecklades indikatorn starkast för dagligvaruhandeln som i april steg med 6,9 enheter till 109,2.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

93,6

94,7

99,1

4,4

=

Försäljningsvolym, utfall

-5,2

-4,5

-3,6

0,9

-

Varulager, nulägesomdöme

2,5

1,6

2,1

0,5

+

Försäljningsvolym, förväntningar

-3,7

-2,4

0,6

3,0

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Handeln rapporterar fortsatt om en ökad försäljningsvolym de senaste tre månaderna men nettotalet för frågan ligger kvar under det historiska genomsnittet. Även företagens förväntningar på försäljningsvolymens utveckling de kommande tre månaderna steg och ligger nu något över det normala.

Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation steg i april men handeln som helhet rapporterar om en jämförelsevis dålig försäljningssituation. Företagen är mer optimistiska gällande försäljningssituationen på sex månaders sikt som steg ytterligare i april och nu ligger över det historiska genomsnittet.

Handeln rapporterar oförändrat i hög utsträckning om personalminskningar de senaste tre månaderna. Samtidigt anger fler företag att det råder personalbrist och även det i betydligt större utsträckning än det normala. Störst personalbrist rapporteras det vara i dagligvaruhandeln där vart fjärde företag uppger att har personalbrist. Anställningsplanerna är i stort sett oförändrade från mars och det är ungefär lika många företag som planerar att anställa som det är företag som planerar att minska personal.

Betydligt färre företag uppgav i april att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna jämfört med förra kvartalsundersökningen och nettotalet för frågan föll under det historiska genomsnittet. Även andelen företag som planerar prisökningar sjönk i april och ligger nu något under det normala. Den handelsbransch där högst andel företag rapporterar om prissänkningar är dagligvaruhandeln, vilket också är den bransch som i störst utsträckning förväntar sig sjunkande försäljningspriser.

Lönsamhetsomdömena steg och har stigit kontinuerligt i ett års tid sedan de bottnade i april förra året. Störst förändring jämfört med förra kvartalsundersökningen rapporteras vara inom sällanköpshandeln. Dock är det fortsatt fler företag som i handeln som rapporterar om dålig lönsamhet.

Handel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

24

2

5

9

-

Nuvarande försäljningssituation

1

-12

-12

-8

-

Varulager, nulägesomdöme

23

17

19

18

+

Antal anställda

2

-12

-11

-11

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

37

22

27

39

+

Försäljningspriser

21

19

18

10

-

Inköp av varor

20

11

16

26

+

Antal anställda

7

-11

0

1

-

Försäljningssituation om 6 mån

37

28

35

43

+


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

jan 2024

apr 2024

Läget

Brist på personal

13

15

16

20

++

Försäljningspriser, utfall

15

40

34

9

-

Lönsamhet

-6

-20

-15

-12

-

Branscher i handeln:

I konjunkturbarometern analyseras vanligtvis detaljhandeln där hela handeln förutom partihandel (SNI 46) ingår. Fyra gånger per år (januari, april, juli och oktober) analyseras i stället hela handeln.

För nuvarande urval är vikterna:

Bransch

Vikt i handeln

Vikt i detaljhandeln

Handel med motorfordon (SNI 45)

7 %

10 %

Partihandel (SNI 46)

27 %

-

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2)

25 %

34 %

Sällanköpshandel (SNI 47.19 + 47.4–9)

39 %

54 %

Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

2 %

2 %

 

Tjänstesektorn

Otillräcklig efterfrågan begränsar företagens verksamhet

Tjänstesektorns konfidensindikator steg i april med 0,5 enheter till 94,2. Företagens förväntningar på de närmaste månadernas efterfrågan bidrog mest till uppgången. Den största förändringen på branschnivå skedde bland researrangörer och -byråer där indikatorn gick från mycket stark i mars till under det historiska genomsnittet i april.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

90,7

93,7

94,2

0,5

-

Företagets verksamhet, utfall

-3,5

-2,5

-3,1

-0,6

-

Efterfrågan, utfall

-3,0

-3,0

-2,6

0,4

-

Efterfrågan, förväntningar

-2,8

-0,8

-0,1

0,7

=

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Tjänsteföretagen är fortsatt mer dystra än normalt gällande utvecklingen av företagets verksamhet de senaste tre månaderna. Sammantaget uppger företagen att efterfrågan har ökat något de senaste tre månaderna, men i lägre utsträckning än normalt. Företagen förväntar sig i normal utsträckning att efterfrågan kommer att öka de närmaste tre månaderna. På sex månaders sikt är förväntningarna närmast oförändrade sedan januari och strax under det normala. Företagens syn på volymen på inneliggande uppdrag försämrades och är mer negativ än normalt.

Företagen uppger fortsatt att antalet anställda har minskat de tre senaste månaderna, något de uppgett sedan oktober 2023. Anställningsplanerna är närmast oförändrade sedan mars och pekar på nyanställningar i något lägre utsträckning än normalt. Andelen företag som rapporterat om brist på personal är något lägre än normalt. Otillräcklig efterfrågan är den faktor som störst andel företag, 60 procent, uppger begränsar företagets verksamhet.

Det är fortsatt fler tjänsteföretag än normalt som uppger att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna. Även på tre månaders sikt tror företagen, i något större utsträckning än normalt, att försäljningspriserna kommer att öka. Sedan toppen i december 2022 har dock prisplanerna sjunkit betydligt. Lönsamhetsomdömena ligger fortsatt under det normala.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

19

0

5

2

-

Efterfrågan

16

1

1

3

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-26

-35

-33

-38

-

Försäljningspriser

6

19

18

18

+

Antal anställda

2

-10

-9

-7

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

12

20

23

=

Försäljningspriser

11

12

19

15

+

Antal anställda

8

7

7

6

-


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

jan 2024

apr 2024

Läget

Brist på personal

25

24

26

22

-

Lönsamhet

-6

-22

-14

-15

-

Hushåll

Fortsatt nedstämda hushåll trots förbättrat stämningsläge

Hushållens konfidensindikator steg med 1,3 enheter i april till 88,9 och indikatorn har nu ökat sju månader i rad. Frågan om hushållens egen ekonomi om tolv månader samt deras inställning till kapitalvaruinköp i nuläget föll tillbaka marginellt medan de övriga frågorna som ingår i indikatorn stärktes något.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

83,1

87,6

88,9

1,3

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-6,3

-6,3

-5,7

0,6

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-1,2

0,6

0,4

-0,2

+

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-3,5

-2,9

-2,3

0,6

-

Ekonomin i Sverige om 12 månader

1,7

3,2

3,7

0,5

++

Köp av kapitalvaror nu

-7,5

-7,0

-7,2

-0,2

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Konfidensindikatorn för män steg med 2,6 enheter till 87,4 medan indikatorn för kvinnor minskade marginellt till 85,9. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, steg med 2,2 enheter och ligger nu på 99,0. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, minskade med 0,5 enheter och ligger på 80,7.

Konfidensindikatorer för män och kvinnor samt mikro- och makroindex

 

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator män

81,2

84,8

87,4

2,6

--

Konfidensindikator kvinnor

81,9

86,2

85,9

-0,3

--

Mikroindex

77,5

81,2

80,7

-0,5

--

Makroindex

93,1

96,8

99,0

2,2

=

Hushållens syn på den egna ekonomin de senaste tolv månaderna stärktes något men är fortsatt ovanligt dyster. Hushållens förväntningar på den egna ekonomin är betydligt mer positiva och ligger i linje med det historiska genomsnittet. Vad gäller synen på svensk ekonomi nu jämfört med för tolv månader sedan blev den i april mindre dyster men är fortsatt mer negativ än normalt. Förväntningarna på tolv månaders sikt på den svenska ekonomin är däremot betydligt mer positiva än normalt.

Förväntningarna på arbetslöshetens utveckling är något mindre pessimistiska men det är fortsatt en betydande andel hushåll som tror att arbetslösheten kommer att öka under de kommande tolv månaderna. Risken för att själv bli arbetslös uppges vara oförändrad de senaste tolv månaderna, nettotalet för frågan är noll vilket är något högre än normalt.

Hushållen anser i samma utsträckning som i mars, och i betydligt större utsträckning än normalt, att det är fördelaktigt att spara just nu. De uppger även att deras ekonomiska situation är sådan att de sparar just nu. Hushållen anser samtidigt att möjligheten att kunna spara under det kommande året är något sämre än normalt.

Hushållens planer på inköp av kapitalvaror på tolv månaders sikt har minskat något och är fortsatt betydligt mer återhållsamma än normalt. Hushållens planer på bostadsköp, bostadrenoveringar och bilköp är fortsatt väldigt negativa. Beträffande bostadsköp har nettotalet fallit ytterligare och befinner sig därmed på en ny historisk lägsta nivå.

Inflationsförväntningarna är i det närmaste oförändrade och är 6,5 procent. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan är 4,66 procent på ett års sikt. På två års sikt är den 4,02 procent och på fem års sikt 3,46 procent.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

5

-27

-27

-24

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-23

-65

-58

-50

-

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-6

4

2

0

-

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

2

-41

-38

-39

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

14

35

40

39

++

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

60

62

60

+

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

11

18

17

+

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-11

2

14

18

++

Arbetslösheten (öka - minska)

21

52

48

45

-

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-24

-21

-23

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

45

47

44

-


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

jan 2024

feb 2024

mar 2024

apr 2024

Uppfattad inflation nu

 

17,1

16,0

15,7

15,4

Förväntad inflation om 12 mån

 

7,1

6,8

6,4

6,5

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

4,79

4,70

4,65

4,66

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

4,13

4,00

3,99

4,02

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

3,40

3,43

3,34

3,46

Genomsnittlig listränta¹

 

5,80

5,79

5,79

5,78

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

jan 2024

apr 2024

Läget

Köp av bil inom 12 månader

-56

-65

-64

-65

--

Köp av bostad inom 12 månader

-76

-83

-82

-85

--

Renovering av bostaden inom 12 månader

-26

-44

-43

-38

--

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Extramaterial

Konjunkturinstitutet har två databaser där data publiceras – prognosdatabasen och statistikdatabasen – i båda databaserna är det möjligt att hämta data via API (Application Programming Interface). Ett API gör det möjligt att hämta uppgifter direkt från databasen till din applikation. För användare som vill automatisera och programmera hämtningen själv finns nu exempelkod som visar hur det kan gå till, se: Exempelkod för att hämta data via API Pdf, 121 kB.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 5 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,6 %, Handel 20,9 %, Tillverkningsindustri 19,2 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 4,4 %.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.