2023-11-29

Konjunkturbarometern november 2023

Många företag förväntar sig fortsatt ökade försäljningspriser

Barometerindikatorn minskade marginellt i november, från 84,9 till 84,6. Sju av tio byggföretag uppger att efterfrågan är så låg att den begränsar byggandet. Priserna förväntas öka i alla sektorer i näringslivet förutom i bygg- och anläggningsverksamhet där företagen tror på minskade priser.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade marginellt och visar för tredje månaden i rad på ett normalt stämningsläge. Bilden skiljer sig dock kraftigt mellan olika branscher. Särklass starkast är signalerna från företagen inom annan transportmedelsindustri (tillverkning av andra transportmedel än motorfordon), men även motorfordonsindustri samt elektronikindustri visar på ett läge som är betydligt bättre än normalt. Exempel på två branscher där stämningsläget är betydligt sämre än normalt är jord- och stenvaruindustri samt grafisk industri.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade i november med 1,9 enheter till 91,5 och ligger fortsatt under det historiska genomsnittet. De två ingående branscherna utvecklades i olika riktning där konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet ökade med 5,7 enheter till 101,1 medan indikatorn för husbyggarna försämrades med 2,8 enheter till 90,4.

Detaljhandelns konfidensindikator minskade med 2,9 enheter till 88,0 och pekar i november på ett betydligt svagare läge än normalt. Bakom minskningen ligger negativa signaler om de senaste månadernas försäljningsutveckling.

Tjänstesektorns konfidensindikator minskade marginellt till 82,5 och är den sektor i näringslivet som är dystrast. Läget inom arkitektbranschen är nästintill rekorddystert med en konfidensindikator på 76,0.

Hushållens konfidensindikator steg med 2,2 enheter till 72,8. Ökningen till trots så ligger konfidensindikatorn för hushållen kvar på en fortsatt mycket låg nivå ur ett historiskt perspektiv.

Indikatorer

 

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Diff

Läget

Barometerindikatorn

86,1

84,9

84,6

-0,3

--

Tillverkningsindustri

100,4

99,6

99,1

-0,5

=

Bygg & anläggning

95,1

93,4

91,5

-1,9

-

Detaljhandel

84,3

90,9

88,0

-2,9

--

Tjänstesektorn

86,1

83,1

82,5

-0,6

--

Hushåll

69,9

70,6

72,8

2,2

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anm. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för november har företagens svar samlats in 30 oktober–21 november. Hushållens svar har samlats in 30 oktober–15 november.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm november 2023

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Svagt stämningsläge

Konfidensindikatorn för näringslivet minskade marginellt i november med 0,7 enheter till 85,2. Förutom perioden mellan april och juli 2020 har indikatorn inte varit så låg sedan juli 2009. Stämningsläget försvagades i samtliga sektorer.

Företagens syn på rådande efterfrågeläge försämrades något, vilket kan härledas till företagen inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Tillverkningsindustrin är dock den enda sektorn där nettotalet ligger över sitt historiska genomsnitt.

Företagen inom näringslivet rapporterar att antalet anställda har minskat i ungefär samma utsträckning de senaste tre månaderna som de rapporterade i oktober. Anställningsplanerna pekar på en minskad personalstyrka framöver inom samtliga sektorer förutom tillverkningsindustrin.

Andelen företag i näringslivet som tror att försäljningspriserna kommer att öka på tre månaders sikt är fortsatt större än normalt och har varit närmast oförändrad de senaste tre månaderna.

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Läget

Konfidensindikator¹

100

86,9

85,9

85,2

--

Efterfrågeläge²

-16

-26

-27

-30

-

Antal anställda, utfall

-1

-1

-9

-8

-

Antal anställda, förväntningar

0

0

-5

-7

-

Försäljningspriser, förväntningar

12

21

21

22

+

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Tillverkningsindustri

Svagare stämningsläge inom konsumtionsvaruindustrin

Tillverkningsindustrins konfidensindikator sjönk marginellt i november med 0,5 enheter till 99,1. Bakom nedgången ligger företagens svagare orderstocksomdömen, särskilt inom konsumtionsvaruindustrin. Att färre företag svarar att varulagren är för stora motverkar dock nedgången. Förväntningarna på produktionsvolymen var oförändrade från oktober, men är den fråga som drar ner indikatorn under 100.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

100,4

99,6

99,1

-0,5

=

Orderstock, nulägesomdöme

1,9

1,9

0,7

-1,2

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

1,0

-0,1

0,6

0,7

+

Produktionsvolym, förväntningar

-2,5

-2,2

-2,2

0,0

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen rapporterar i en något högre utsträckning än i oktober om en ökad produktionsvolym, men inte i lika hög utsträckning som normalt. Företagen uppger fortsatt att orderingången har minskat i förhållandevis stor utsträckning på hemmamarknaden. Orderingången på exportmarknaden bedöms vara ungefär oförändrad. Dock har företagen inom konsumtionsvaruindustrin blivit betydligt mer negativa. Nulägesomdömet om orderstocken är dock mer positivt än normalt, både avseende hemma- och exportmarknaden.

Antalet anställda uppges varit närmast oförändrat de tre senaste månaderna och anställningsplanerna på tre månaders sikt pekar på personalökningar för första gången sedan april 2023.

Det är fortsatt en större andel företag än normalt som förväntar sig högre försäljningspriser på såväl hemma- som på exportmarknaden de närmaste tre månaderna.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

14

4

2

4

-

Orderingång hemmamarknad

6

-19

-22

-20

--

Orderingång exportmarknad

11

-11

-6

-2

-

Orderstock, nulägesomdöme

-12

-3

-3

-9

+

Exportorderstock, nulägesomdöme

-6

4

8

-5

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

8

11

9

+

Antal anställda

-5

2

-4

-1

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

21

13

14

14

-

Försäljningspriser hemmamarknad

12

8

9

13

+

Försäljningspriser exportmarknad

5

9

13

15

+

Antal anställda

-8

-8

-6

3

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

Fler än åtta av tio husbyggare uppger att efterfrågan är otillräcklig

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade i november med 1,9 enheter till 91,5 och ligger fortsatt under det historiska genomsnittet. Anställningsplanerna blev mer pessimistiska och det förklarar den negativa utvecklingen. Orderstocksomdömet är oförändrat jämfört med oktober oförändrat och är fortsatt något svagare än normalt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

95,1

93,4

91,5

-1,9

-

Orderstock, nulägesomdöme

-1,8

-2,9

-2,9

0,0

-

Antalet anställda, förväntningar

-3,0

-3,7

-5,7

-2,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Byggföretagen uppger i något högre utsträckning än i oktober att byggandet minskat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande är oförändrade. Oavsett om tidshorisonten är framåt- eller bakåtblickande så är byggandet betydligt lägre än normalt.

Byggföretagen rapporterar i marginellt större utsträckning än i oktober att orderstocken har minskat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock minskade och är mer negativa än normalt.

Byggföretagen rapporterar sammantaget att antalet anställda har minskat de tre senaste månaderna. Anläggningsbyggarna uppger dock, till skillnad från husbyggarna, att antalet anställda har ökat något de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna pekar fortsatt på en minskning både bland hus- och anläggningsbyggare, planerna är dock betydligt mer pessimistiska bland husbyggarna än vad de är bland anläggningsbyggarna.

Sju av tio byggföretag uppger att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar byggandet. Bland husbyggarna är det fler än åtta av tio företag som uppger den faktorn.

Byggföretagen fortsätter att rapportera om minskade anbudspriser de senaste tre månaderna, såväl som de nästkommande tre månaderna, i ungefär samma utsträckning som i oktober.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

5

-47

-43

-45

--

Anbudspriser

-5

-30

-30

-28

-

Orderstock, utfall

4

-41

-53

-54

--

Orderstock, nulägesomdöme

-23

-33

-39

-39

-

Antal anställda

-3

-27

-36

-29

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

9

-26

-34

-34

--

Anbudspriser

-1

-21

-31

-29

--

Orderstock

10

-8

-7

-14

-

Antal anställda

2

-15

-19

-30

--

Detaljhandel

Minskad försäljningsvolym

Konfidensindikatorn för detaljhandeln sjönk med 2,9 enheter i november till 88,0 och stämningsläget är därmed betydligt svagare än normalt. Bakom nedgången ligger att företagen har blivit betydligt mer negativa i sin syn på försäljningsutvecklingen de senaste tre månaderna. Däremot stärktes företagens förväntningar på utvecklingen av försäljningsvolymen på tre månaders sikt, vilket dämpade nedgången i indikatorn något. Företagens syn på varulagren är oförändrad jämfört med i oktober och ligger på det historiska genomsnittet.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

84,3

90,9

88,0

-2,9

--

Försäljningsvolym, utfall

-6,0

-4,1

-7,8

-3,7

--

Varulager, nulägesomdöme

-1,5

0,1

0,1

0,0

=

Försäljningsvolym, förväntningar

-8,3

-5,2

-4,3

0,9

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation blev något mindre negativa men är fortsatt betydligt svagare än normalt. Försäljningssituationen på sex månaders sikt väntas bli bättre, men företagen är inte lika optimistiska i sina förväntningar som de vanligtvis är.

Det är fortsatt en betydligt större andel företag än normalt som uppger att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Även anställningsplanerna är mycket pessimistiska och pekar på en minskning av personalstyrkan under de kommande tre månaderna. Mest pessimistiska anställningsplaner finns i sällanköpshandeln.

Andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka är fortsatt hög, men den är också tydligt lägre än de rekordhöga siffrorna under 2022. I november är andelen företag som tror på ökade försäljningspriser de närmsta tre månaderna störst i dagligvaruhandeln. I denna bransch förväntar sig drygt hälften av företagen ökade priser medan knappt en tiondel tror på minskade priser.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

24

-2

6

-10

--

Nuvarande försäljningssituation

3

-12

-20

-16

--

Varulager, nulägesomdöme

23

27

23

23

=

Antal anställda

2

-6

-10

-12

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

37

8

19

22

-

Försäljningspriser

18

35

31

32

+

Inköp av varor

16

2

6

7

-

Antal anställda

1

-9

-6

-14

--

Försäljningssituation om 6 mån

41

24

22

30

-

Tjänstesektorn

För liten uppdragsvolym

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn minskade marginellt med 0,6 enheter till 82,5 i november. Både de senaste tre månadernas efterfrågan och förväntad efterfrågan på företagets tjänster de kommande tre månaderna var oförändrad. Endast utvecklingen av företagets verksamhet de senaste tre månaderna försämrades något.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

86,1

83,1

82,5

-0,6

--

Företagets verksamhet, utfall

-4,0

-5,6

-6,2

-0,6

--

Efterfrågan, utfall

-4,4

-5,4

-5,4

0,0

--

Efterfrågan, förväntningar

-5,5

-6,0

-6,0

0,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen uppger i något större utsträckning än i oktober att den framtida affärssituationen är svår att förutsäga. Uppdragsvolymen upplevs som för liten av en stor andel av företagen. En förhållandevis stor andel av företagen uppger att den totala kostnaden för företagets verksamhet har ökat de senaste tre månaderna, men andelen företag som uppger detta har dock minskat det senaste året.

Antalet anställda uppges ha minskat något de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna pekar i begränsad utsträckning på fortsatta personalminskningar.

Det är betydligt fler företag som svarar att de höjt priserna de senaste tre månaderna, än som uppger att de sänkt priserna. Priserna förväntas i mycket högre utsträckning än normalt att öka även de kommande tre månaderna.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

19

-2

-10

-13

--

Efterfrågan

16

-6

-11

-11

--

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-37

-36

-41

-

Försäljningspriser

6

23

24

19

++

Antal anställda

2

1

-6

-6

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

1

-1

-1

--

Försäljningspriser

11

25

24

27

++

Antal anställda

8

8

-1

-5

-

Hushåll

Fortsatt höga inflationsförväntningar

Hushållens konfidensindikator steg med 2,2 enheter i november till 72,8. Indikatorn har stigit två månader i rad men ligger fortsatt kvar på en mycket låg nivå och pekar på ett mycket svagt stämningsläge. Uppgången i november förklaras främst av att hushållens förväntningar på den egna ekonomin om tolv månader stärktes. Det är lika många hushåll som tror att den egna ekonomin kommer att förbättras som tror att den kommer att försämras. Historiskt har det oftast varit fler hushåll som trott på en förbättring av den egna ekonomin och män har i regel varit mer optimistiska än kvinnor. I de senaste två undersökningarna har dock kvinnor varit mer optimistiska än män om utvecklingen av den egna ekonomin på ett års sikt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

69,9

70,6

72,8

2,2

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-7,9

-7,7

-7,9

-0,2

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-5,6

-5,6

-4,0

1,6

--

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-5,4

-5,1

-5,1

0,0

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-2,4

-2,1

-1,6

0,5

-

Köp av kapitalvaror nu

-8,8

-8,8

-8,5

0,3

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi, ökade något med 0,9 enheter till 84,5 i november medan mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg med 3,3 enheter till 69,9. Skillnaden mellan indexen minskade därmed något men är fortsatt ovanligt stor.

Mikro- och makroindex

 

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Diff

Läget

Mikroindex hushåll

66,0

66,6

69,9

3,3

--

Makroindex hushåll

83,1

83,6

84,5

0,9

--

Andelen hushåll som tror att arbetslösheten kommer att öka i Sverige de kommande tolv månaderna är ungefär oförändrad jämfört med oktober och fortsatt hög. Samtidigt svarar lika många hushåll att risken att själv bli arbetslös har ökat som svarar att den har minskat. Vanligtvis uppger hushållen att risken för att själv bli arbetslös har minskat under de senaste tolv månaderna.

Andelen hushåll som uppger att deras egen ekonomiska situation är sådan att de sparar i nuläget är fortsatt högre än normalt. Nettotalet för frågan är dock på den lägsta nivån sedan 2018. Samtidigt är det något färre hushåll än normalt som tror sig kunna spara något under de kommande tolv månaderna. Hushållens planer på inköp av egna kapitalvaror på tolv månaders sikt är betydligt mer återhållsamma än normalt.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt ökade marginellt, från 7,0 procent i oktober till 7,1 procent i november. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt uppgår till 5,66 procent. På två och fem års sikt är förväntningarna på bostadsräntan lägre, 4,84 respektive 3,97 procent.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

5

-33

-32

-33

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-22

-87

-84

-84

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-2

0

0

-

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

2

-45

-45

-43

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

30

27

24

+

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

65

61

60

+

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

-6

-6

0

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-12

-31

-29

-25

-

Arbetslösheten (öka - minska)

21

58

60

59

--

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-32

-31

-27

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

52

44

45

-

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

aug 2023

sep 2023

okt 2023

nov 2023

Uppfattad inflation nu

 

18,0

17,5

16,8

18,0

Förväntad inflation om 12 mån

 

7,4

7,1

7,0

7,1

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

5,73

5,80

5,69

5,66

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

5,06

5,04

4,95

4,84

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

4,11

4,05

3,96

3,97

Genomsnittlig listränta¹

 

5,56

5,58

5,68

5,82

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Extramaterial

Konjunkturinstitutet utökar antalet hushållsgrupper som statistiken kan brytas ner på i statistikdatabasen. De grupper som läggs till är bostadstyp, hushållsinkomst samt utbildning. Sedan tidigare har det varit möjligt att bryta ned statistiken på kön, ålder och bosättningsregion. Mer information om detta se: Nya hushållsgrupper i statistikdatabasen.pdf Pdf, 193.2 kB.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,6 %, Handel 20,9 %, Tillverkningsindustri 19,2 %,, Bygg och anläggning 4,4 %.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.