2023-08-30

Konjunkturbarometern augusti 2023

Dystra signaler från tjänstesektorn

Barometerindikatorn minskade i augusti med 2,5 enheter till 85,2, främst på grund av svagare signaler från tjänstesektorn. Tjänstesektorn uppvisar nu det svagaste stämningsläget i näringslivet.

Försäljningspriserna på tre månaders sikt förväntas öka i alla sektorer i näringslivet förutom i bygg- och anläggningsverksamhet där företagen tror på minskade priser.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med en knapp enhet till 96,6. Indikatorn har nu minskat tre månader i rad och är på sin lägsta nivå sedan augusti 2020. Nedgången förklaras av att industriföretagens förväntningar på framtida produktion har försvagats ytterligare.

Bygg- och anläggningsverksamhet utvecklades mot strömmen och indikatorn steg till 97,3. Stämningsläget bland husbyggarna är svagare än normalt medan stämningen bland anläggningsbyggarna är nära det historiska genomsnittet. I båda branscherna är otillräcklig efterfrågan den vanligaste anledningen till att byggandet begränsas.

Detaljhandelns konfidensindikator minskade marginellt till 88,4. Minskningen förklaras av ett dystrare stämningsläge bland dagligvaruhandlarna där konfidensindikatorn minskade med 4,6 enheter till 94,4. I motsatt riktning utvecklades stämningsläget inom sällanköpshandeln där indikatorn i stället steg med 4,1 enheter till 89,9.

Tjänstesektorns konfidensindikator minskade med 4,1 enheter till 87,2. Förväntningarna på de kommande tre månadernas efterfrågan på företagets tjänster bidrog mest till nedgången. Även efterfrågan på företagets tjänster samt utvecklingen av företagets verksamhet bidrog negativt.

Hushållens konfidensindikator minskade till 70,4. Nedgången förklaras av att hushållens förväntningar på både den egna ekonomin men framför allt har synen på Sveriges ekonomi om tolv månader blivit mer pessimistisk.

 

Indikatorer

 

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Diff

Läget

Barometerindikatorn

89,9

87,7

85,2

-2,5

--

Tillverkningsindustri

101,6

97,5

96,6

-0,9

-

Bygg & anläggning

96,5

95,9

97,3

1,4

-

Detaljhandel

87,3

88,7

88,4

-0,3

--

Tjänstesektorn

92,1

91,3

87,2

-4,1

--

Hushåll

72,2

72,5

70,4

-2,1

--

Mikroindex hushåll

64,8

66,6

65,4

-1,2

--

Makroindex hushåll

86,1

86,9

84,2

-2,7

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för augusti har företagens svar samlats in 31 juli–22 augusti. Hushållens svar har samlats in 31 juli–15 augusti.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm augusti 2023

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Svagt efterfrågeläge

Konfidensindikatorn för näringslivet minskade i augusti med 2,8 enheter till 87,7 och visar därmed på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt bland företagen. Nedgången förklaras främst av ett försvagat stämningsläge i tjänstesektorn.

Företagens syn på efterfrågeläget försämrades för tredje undersökningen i rad och är fortsatt svagare än normalt. Företagen rapporterar sammantaget att antalet anställda har varit ungefär oförändrat de senaste tre månaderna. Bilden skiljer sig dock åt mellan sektorerna där handeln och bygg- och anläggningsverksamhet uppger att personalstyrkan har minskat, medan antalet anställda uppges ha ökat något i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Anställningsplanerna pekar på en liten ökning av personalstyrkan i näringslivet som helhet de kommande tre månaderna. Det är dock endast i tjänstesektorn som företagen tror på en ökning av antalet anställda. Andelen företag som hamstrar arbetskraft steg från 8 procent i juli till 11 procent i augusti.¹ Ur ett historiskt perspektiv är det jämförelsevis höga siffror. Försäljningspriserna förväntas öka i alla sektorer förutom i bygg- och anläggningsverksamhet där företagen tror på minskade anbudspriser på tre månaders sikt.

¹ Definieras som andelen företag som förväntar sig ökat eller oförändrat antal anställda, samtidigt som de förväntar sig försämrat efterfrågeläge.

 

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Läget

Konfidensindikator¹

100

91,6

90,5

87,7

--

Efterfrågeläge²

-16

-22

-23

-25

-

Antal anställda, utfall

-1

4

2

1

+

Antal anställda, förväntningar

0

9

0

2

+

Försäljningspriser, förväntningar

12

17

17

20

+

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Tillverkningsindustri

Svagt stämningsläge i insatsvaruindustrin

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade för tredje månaden i rad, från 97,5 till 96,6. Framför allt är signalerna från insatsvaruindustrin dystra med en konfidensindikator strax under 90,0, medan företagen inom investeringsvaruindustrin är betydligt positivare med en konfidensindikator på 103,6. Månadens nedgång förklaras uteslutande av industriföretagens mer negativa förväntningar på de närmaste månadernas produktionsvolym. Det är också den frågan som förklarar varför konfidensindikatorn är under 100,0.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

101,6

97,5

96,6

-0,9

-

Orderstock, nulägesomdöme

2,8

1,7

1,7

0,0

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

1,0

0,2

0,2

0,0

+

Produktionsvolym, förväntningar

-2,2

-4,5

-5,4

-0,9

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar att produktionsvolymen har ökat, det är dock fortfarande färre företag än normalt som uppger att produktionen har ökat. På tre månaders sikt väntas produktionsvolymen fortfarande öka något, men betydligt mindre än normalt. Företagen rapporterar fortsatt om en minskad orderingång de senaste tre månaderna. Detta på både hemma- och exportmarknaden.

Företagen rapporterar vidare att antalet anställda har ökat i något större utsträckning än i juli. Anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är oförändrade och pekar på en minskad personalstyrka, men förväntningarna är inte fullt så pessimistiska som normalt.

Andelen företag som tror på ökade försäljningspriser steg i augusti och är något större än normalt.

 

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

15

2

-2

5

-

Orderingång hemmamarknad

6

-22

-18

-20

--

Orderingång exportmarknad

11

-13

-12

-11

--

Orderstock, nulägesomdöme

-12

1

-4

-4

+

Exportorderstock, nulägesomdöme

-7

10

5

2

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

8

10

10

+

Antal anställda

-5

7

3

5

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

22

14

6

3

--

Försäljningspriser hemmamarknad

12

-2

0

12

=

Försäljningspriser exportmarknad

5

-1

5

15

+

Antal anställda

-8

0

-6

-6

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

Minskat byggande

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 1,4 enheter i augusti till 97,3. Stämningsläget bland husbyggarna är svagare än normalt medan stämningen bland anläggningsbyggarna är nära det historiska genomsnittet.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

96,5

95,9

97,3

1,4

-

Orderstock, nulägesomdöme

-0,8

-0,3

0,6

0,9

+

Antalet anställda, förväntningar

-2,7

-3,8

-3,3

0,5

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om ett minskat byggande och det i betydligt större utsträckning än i juli. Det är främst husbyggarna som uppger att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Byggföretagens förväntningar på byggandet är inte lika pessimistiska som i juli, men de är fortsatt betydligt mer pessimistiska än normalt och pekar på ett minskat byggande under de kommande tre månaderna.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar fortsatt att orderstocken har minskat. Förväntningarna på utvecklingen av orderstocken förbättrades, men det är fortfarande fler företag som tror på en minskning av orderstocken på tre månaders sikt än som tror på en ökning. Företagen är missnöjda med storleken på orderstocken, men missnöjet är något mindre än normalt.

Antalet anställda uppges ha minskat de senaste tre månaderna och företagen förväntar sig även en minskad personalstyrka på tre månaders sikt. Drygt 60 procent av företagen svarar att otillräcklig efterfrågan begränsar byggandet. Det näst vanligaste svarsalternativet är finansiella restriktioner, vilket nästan 40 procent av företagen svarar. Det är ovanligt att så många företag uppger finansiella restriktioner som en faktor som begränsar byggandet. Nästan vart fjärde byggföretag uppger att brist på arbetskraft begränsar byggandet.

Byggföretagen fortsätter att rapportera om minskade anbudspriser de senaste tre månaderna. Företagen förväntar sig även minskade anbudspriser under de kommande tre månaderna.

 

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

5

-22

-21

-40

--

Anbudspriser

-4

-21

-20

-22

-

Orderstock, utfall

4

-18

-20

-15

-

Orderstock, nulägesomdöme

-22

-27

-24

-19

+

Antal anställda

-3

-8

-25

-19

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

9

-41

-33

-28

--

Anbudspriser

-1

-27

-19

-18

-

Orderstock

10

-7

-21

-11

-

Antal anställda

3

-13

-19

-16

-

Detaljhandel

Försäljningspriserna fortsätter öka

Konfidensindikatorn för detaljhandeln minskade med 0,3 enheter till 88,4 i augusti. Det är företagens syn på varulagrens storlek samt förväntningarna på de kommande tre månadernas försäljning som drar ner indikatorn, medan de senaste tre månadernas försäljning motverkar nedgången. Förväntningarna på de kommande tre månadernas försäljning är den fråga som förklarar mest av indikatorns låga nivå, men även de övriga två frågorna ligger under sina historiska genomsnitt.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

87,3

88,7

88,4

-0,3

--

Försäljningsvolym, utfall

-7,0

-5,4

-4,0

1,4

-

Varulager, nulägesomdöme

0,9

0,1

-0,7

-0,8

-

Försäljningsvolym, förväntningar

-6,7

-6,1

-6,9

-0,8

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen uppger i lägre utsträckning än normalt att försäljningen har ökat de senaste tre månaderna. Företagen i dagligvaruhandeln har i störst utsträckning svarat att försäljningen har ökat, medan försäljningen har minskat inom handel med motorfordon. Försäljningsvolymen inom detaljhandeln förväntas öka de kommande tre månaderna, men i mycket lägre utsträckning än normalt. Det är fler företag som svarar att försäljningssituationen har försämrats de senaste tre månaderna, än som svarar att den har förbättrats. Företagen förväntar sig i betydligt lägre utsträckning än normalt att försäljningssituationen kommer att förbättras de närmaste sex månaderna.

Företagen uppger att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna pekar på att antalet anställda kommer att fortsätta minska de kommande tre månaderna.

Företagen förväntar sig i högre utsträckning än normalt att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna och andelen företag som ser framför sig ökade priser har ökat jämfört med de två föregående månaderna. Dagligvaruhandeln är den bransch där företagen i störst utsträckning förväntar sig höjda försäljningspriser.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

24

-6

1

7

-

Nuvarande försäljningssituation

3

-22

-14

-18

--

Varulager, nulägesomdöme

23

21

23

25

-

Antal anställda

3

-10

-8

-9

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

37

14

16

13

--

Försäljningspriser

18

33

32

36

+

Inköp av varor

16

3

3

0

--

Antal anställda

2

-4

-13

-12

--

Försäljningssituation om 6 mån

41

17

22

18

--

Tjänstesektorn

Ökad personal, trots svag efterfrågan

Konfidensindikatorn i tjänstesektorn minskade i augusti med 4,1 enheter till 87,2. Förväntningarna på de kommande tre månadernas efterfrågan på företagets tjänster bidrog mest till nedgången. Även efterfrågan på företagets tjänster samt utvecklingen av företagets verksamhet bidrog negativt. Alla tre frågor bidrar ungefär lika mycket till indikatorns låga nivå.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

92,1

91,3

87,2

-4,1

--

Företagets verksamhet, utfall

-2,9

-3,5

-4,1

-0,6

--

Efterfrågan, utfall

-2,2

-3,1

-4,1

-1,0

--

Efterfrågan, förväntningar

-2,9

-2,1

-4,6

-2,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Nettotalet för efterfrågan på företagets tjänster de senaste tre månaderna har minskat och det är nu fler företag som uppger att efterfrågan har minskat än som uppger att efterfrågan har ökat. Företagen är i större utsträckning än normalt missnöjda med uppdragsvolymens storlek.

Företagen uppger i ungefär samma utsträckning som i juli att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna stärktes något jämfört med juli och pekar på att antalet anställda kommer att öka de kommande tre månaderna. Vart tionde företag hamstrar arbetskraft. Andelen företag som hamstrar arbetskraft har legat högt sedan mitten av 2022.

Tjänsteföretagen uppger i något lägre utsträckning än i juli att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna, men fortfarande i betydligt högre utsträckning än normalt. De förväntar sig också i högre utsträckning än normalt att försäljningspriserna kommer öka de kommande tre månaderna.

 

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

19

4

1

-2

--

Efterfrågan

17

6

1

-4

--

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-31

-32

-35

-

Försäljningspriser

6

27

27

19

++

Antal anställda

2

10

7

6

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

12

15

5

--

Försäljningspriser

11

24

22

20

+

Antal anställda

8

18

10

13

+

Hushåll

Dystrare förväntningar på Sveriges ekonomi om tolv månader

Hushållens konfidensindikator har stigit under hela 2023 men sjönk med 2,1 enheter i augusti till 70,4. Nedgången förklaras av att hushållens förväntningar på både den egna ekonomin men framför allt på Sveriges ekonomi om tolv månader blev mer pessimistiska. Övriga i indikatorn ingående frågor var närmast oförändrade från juli. Synen på kapitalvaruinköp i nuläget följt av hushållets ekonomiska utveckling de senaste tolv månaderna är fortsatt de frågor som bidrar mest till indikatorns låga nivå.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

72,2

72,5

70,4

-2,1

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-8,2

-8,0

-7,8

0,2

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-3,4

-4,4

-5,2

-0,8

--

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-5,4

-5,1

-5,1

0,0

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-0,7

-0,7

-2,4

-1,7

-

Köp av kapitalvaror nu

-10,1

-9,3

-9,1

0,2

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, minskade med 1,2 enheter till 65,4. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi, sjönk med 2,7 enheter till 84,2.

Förväntningarna på arbetslösheten i Sverige är oförändrade från föregående månad, vilket innebär att det fortsatt är jämförelsevis många hushåll som tror på en ökad arbetslöshet de kommande tolv månaderna. Lika många uppger att den egna arbetslöshetsrisken har ökat, som anger att den har minskat, vilket är en mer pessimistisk syn än normalt.

Andelen hushåll som uppger att deras egen ekonomiska situation är sådan att de sparar i nuläget är högre än normalt. De kommande tolv månaderna tror däremot något färre hushåll än normalt att de kommer att kunna spara något. Synen på tidpunkten för inköp av kapitalvaror i nuläget, som var rekorddyster i juni, är inte lika negativ i augusti men fortsatt betydligt mer negativ än normalt. Även planerna på inköp av egna kapitalvaror på tolv månaders sikt är fortsatt betydligt mer återhållsamma än normalt.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg från 6,2 procent i juli till 7,4 procent i augusti. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan steg på samtliga tidshorisonter.

 

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

5

-32

-31

-30

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-22

-85

-82

-82

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-4

-8

0

-

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

3

-48

-44

-43

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

32

31

26

+

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

65

63

64

++

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

3

-1

-4

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-12

-17

-17

-31

-

Arbetslösheten (öka - minska)

21

55

52

52

--

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-36

-31

-33

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

44

46

44

-

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

maj 2023

jun 2023

jul 2023

aug 2023

Uppfattad inflation nu

 

19,3

18,9

17,5

18,0

Förväntad inflation om 12 mån

 

5,7

5,5

6,2

7,4

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

5,03

5,33

5,66

5,73

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

4,45

4,66

4,99

5,06

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

3,66

3,87

3,99

4,11

Genomsnittlig listränta¹

 

4,92

5,31

5,36

5,56

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Extramaterial

På grund av en felkodning i samband med ett systembyte i november 2020 så har resultatet för inflationsfrågorna Uppfattad inflation nu samt Förväntad inflation om 12 månader överskattats något. Perioden där överskattningen har skett är november 2020 till juli 2023. Nu i augusti rättar Konjunkturinstitutet detta fel och reviderar resultatet i berörda frågor. Mer information om detta se: Rättning av inflationsfrågor i hushållsbarometern.pdf Pdf, 166.8 kB.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,6 %, Handel 20,9 %, Tillverkningsindustri 19,2 %,, Bygg och anläggning 4,4 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.