2023-07-27

Konjunkturbarometern juli 2023

Svagare stämningsläge inom tillverkningsindustrin

Barometerindikatorn minskade i juli med 2,4 enheter, från 89,9 till 87,5 och nivån visar på ett betydligt svagare stämningsläge i den svenska ekonomin än normalt. Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskar mest i juli men är fortsatt den starkaste sektorn.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade i juli med 4,8 enheter till 97,1. Företagens förväntningar på framtida produktion förklarar nedgången i juli, det är också de negativa förväntningarna som förklarar det negativa stämningsläget i sektorn.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 0,6 enheter till 95,9. Anställningsplanerna blev mer pessimistiska och är den huvudsakliga förklaringen till att indikatorn är under 100,0.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för tredje månaden i rad. Indikatorn ökade med 1,5 enheter till 88,7 men är trots detta fortsatt den sektor i näringslivet som uppvisar det dystraste stämningsläget. I dagligvaruhandeln steg konfidensindikatorn med 2,9 enheter till 100,0.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn sjönk marginellt till 91,5 i juli. Trots att läget i sektorn är dystrare än normalt uppger företagen alltjämt att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna. Även anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är mer optimistiska än normalt. Samtidigt uppger nästan tre av tio tjänsteföretag att de har brist på arbetskraft.

Konfidensindikatorn för hushållen steg med 0,5 enheter till 72,3. Andelen hushåll som anser det troligt att de antingen kommer att köpa en ny bostad eller renovera en befintlig ökade i juli men är fortsatt betydligt lägre än normalt. Förväntningarna på bilköp under de kommande tolv månaderna är oförändrade och det är fortsatt färre hushåll än normalt som planerar att köpa eller byta bil.

 

Indikatorer

 

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Diff

Läget

Barometerindikatorn

89,5

89,9

87,5

-2,4

--

Tillverkningsindustri

102,8

101,9

97,1

-4,8

-

Bygg & anläggning

100,1

96,5

95,9

-0,6

-

Detaljhandel

86,2

87,2

88,7

1,5

--

Tjänstesektorn

90,2

92,1

91,5

-0,6

-

Hushåll

70,6

71,8

72,3

0,5

--

Mikroindex hushåll

64,2

64,0

66,4

2,4

--

Makroindex hushåll

86,1

86,2

87,3

1,1

--


Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för juli har företagens svar samlats in 30 juni–19 juli. Hushållens svar har samlats in 28 juni–15 juli.

Juliundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än månadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm juli 2023


Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Inflationsförväntningarna faller

Konfidensindikatorn för näringslivet sjönk i juli med 1,0 enheter till 90,5 och pekar på ett svagare stämningsläge än normalt bland företagen. Samtliga sektorer förutom handeln bidrog till nedgången.

Företagens syn på efterfrågeläget är i det närmaste oförändrat jämfört med i juni och svagare än normalt. Det är fortsatt endast företagen inom tillverkningsindustrin som rapporterar om ett starkare efterfrågeläge än normalt.

I femte kvartalsundersökningen i rad försämrades företagens syn på lönsamheten och sammantaget är lönsamheten fortsatt sämre än normalt.

Företagen uppger att antalet anställda de senaste tre månaderna har ökat något, men i något mindre utsträckning än i juni. Nyrekryteringen har varit som störst inom tjänstesektorn medan antalet anställda inom bygg- och anläggningsverksamhet har minskat något. Anställningsplanerna i näringslivet har dämpats och pekar på en oförändrad arbetsstyrka. Det är fortsatt en större andel företag än normalt som uppger att de har brist på arbetskraft även om nettotalet för frågan minskat i fyra kvartalsundersökningar i rad sedan toppnoteringen i juli förra året.

Trots att företagens rapportering om prisutvecklingen de senaste tre månaderna är betydligt lägre än i april är de fortsatt betydligt högre än normalt. Företagens förväntningar på försäljningspriserna på tre månaders sikt är i princip oförändrade i juli, och är fortsatt högre än normalt. Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till 2,4 procent, en nedgång från 3,4 procent i april.

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Läget

Konfidensindikator¹

100

90,5

91,5

90,5

-

Efterfrågeläge²

-16

-20

-22

-23

-

Antal anställda, utfall

-1

2

4

2

+

Antal anställda, förväntningar

0

6

9

0

=

Försäljningspriser, förväntningar

12

22

17

16

+


¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

 

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jan 2023

apr 2023

jul 2023

Läget

Brist på arbetskraft

26

36

34

31

+

Lönsamhet

-3

-6

-10

-13

-

Inflationsförväntningar på ett års sikt

 

4,47

3,36

2,44

 

Tillverkningsindustri

Minskad produktionsvolym

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin sjönk med 4,8 enheter i juli till 97,1 och pekar därmed på ett svagare stämningsläge än normalt bland industriföretagen. Samtliga frågor i indikatorn bidrog till minskningen men det är framför allt förväntningarna på produktionsvolymen på tre månaders sikt som förklarar den negativa utvecklingen i juli.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

102,8

101,9

97,1

-4,8

-

Orderstock, nulägesomdöme

3,4

2,8

1,9

-0,9

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

-0,5

1,0

0,2

-0,8

+

Produktionsvolym, förväntningar

-0,1

-1,9

-5,1

-3,2

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Betydligt fler industriföretag än normalt uppger i juni att produktionsvolymen har minskat de senaste tre månaderna. Företagen rapporterar fortsatt om en minskad orderingång på både hemma- och exportmarknaden de senaste tre månaderna. Företagen är dock mindre missnöjda än normalt med storleken på orderstocken. På tre månaders sikt förväntas orderstocken minska något.

Företagen uppger att produktionskapaciteten har ökat de senaste tre månaderna. Företagen tror också att produktionskapaciteten kommer att öka under de kommande tre månaderna men i lägre utsträckning än i juni. Nuvarande kapacitetsutnyttjande uppskattas till 84 procent vilket är en minskning jämfört med april men i linje med det historiska genomsnittet.

Företagen rapporterar att antalet anställda har ökat något de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna för de kommande tre månaderna pekar på en minskad personalstyrka, men förväntningarna är mindre pessimistiska än normalt. Nästan sex av tio företag uppger att de har brist på personal. Samtidigt uppger endast 14 procent att brist på arbetskraft är en begränsande faktor för ökad produktion. Den vanligaste valda faktorn är otillräcklig efterfrågan vilket nästan hälften av företagen svarar.

Försäljningspriserna på såväl hemma- som exportmarknaden de senaste tre månaderna har fortsatt att öka men i betydligt lägre takt än tidigare och även i lägre takt än normalt. Ungefär lika många företag tror på att priserna kommer att öka som tror på en minskning, vilket är lägre prisförväntningar än normalt. Lönsamhetsomdömena är oförändrade och det är fortsatt något fler företag som uppger att lönsamheten är god, än som uppger att den är dålig.

 

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

15

1

2

-3

--

Orderingång hemmamarknad

6

-21

-22

-18

--

Orderingång exportmarknad

12

-4

-13

-15

--

Orderstock, nulägesomdöme

-12

4

1

-3

+

Exportorderstock, nulägesomdöme

-7

15

10

6

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

12

8

10

+

Antal anställda

-5

10

6

3

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

22

21

15

4

--

Försäljningspriser hemmamarknad

12

1

-3

-1

-

Försäljningspriser exportmarknad

5

2

-2

2

-

Antal anställda

-8

1

0

-5

+

 

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jan 2023

apr 2023

jul 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionskapacitet

9

9

11

13

+

Produktionskapacitet, nulägesomdöme

9

4

8

9

=

Kapacitetsutnyttjande (%)

84

86

86

84

=

Brist på arbetskraft

32

61

59

56

++

Yrkesarbetare

27

35

32

36

+

Tekniska tjänstemän

19

49

46

46

++

Lönsamhet

-1

2

6

6

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Orderingång hemmamarknad

8

-9

-5

-10

--

Orderingång exportmarknad

14

-4

4

0

--

Produktionskapacitet

11

11

16

6

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

Negativa förväntningar om antalet anställda

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk något i juli, från 96,5 till 95,9. Anställningsplanerna blev mer pessimistiska och är den huvudsakliga förklaringen till att indikatorn är under 100,0. Orderstocksomdömet stärktes något men är fortsatt något svagare än normalt.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

100,1

96,5

95,9

-0,6

-

Orderstock, nulägesomdöme

1,4

-0,8

-0,3

0,5

-

Antalet anställda, förväntningar

-1,3

-2,7

-3,8

-1,1

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger fortsatt att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på byggandet på tre månaders sikt är fortsatt negativa men mindre pessimistiska jämfört med i juni, vilket främst förklaras av att anläggningsbyggarna inte längre är lika negativa om framtiden som i föregående undersökning. Gällande utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt är både husbyggarna och anläggningsbyggarna mindre pessimistiska än senaste gången frågan ställdes i april. Framför allt anläggningsbyggarna är mindre pessimistiska om byggutsikterna på ett års sikt.

Byggföretagen rapporterar att antalet anställda de senaste tre månaderna har minskat och det i betydligt större uträckning jämfört med i juni. Byggföretagen förväntar sig även att antalet anställda kommer att minska de kommande tre månaderna. Husbyggarnas förväntningar om antalet anställda har varit negativa sedan september förra året. Efter att nettotalet för frågan fallit kraftigt i juli för anläggningsbyggarna så är anställningsplanerna nu även negativa bland dessa. Otillräcklig efterfrågan är fortsatt det som flest företag uppger som svar på vad som begränsar byggandet följt av faktorn brist på arbetskraft.

Anbudspriserna uppges ha minskat de senaste tre månaderna. Priserna förväntas även minska de kommande tre månaderna, dock inte i fullt så stor utsträckning som i juni.

 

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

5

-10

-22

-20

-

Anbudspriser

-4

-6

-23

-21

-

Orderstock, utfall

4

-16

-18

-20

-

Orderstock, nulägesomdöme

-22

-14

-27

-24

-

Antal anställda

-3

-13

-7

-25

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

9

-24

-42

-34

--

Anbudspriser

-1

-29

-29

-20

-

Orderstock

10

24

-5

-20

--

Antal anställda

3

-5

-13

-19

-

 

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jan 2023

apr 2023

jul 2023

Läget

Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

-9

-70

-45

-34

-

Handel

Fler företag tror på ökade försäljningspriser

Stämningsläget är fortsatt betydligt svagare än normalt och mest pessimistiska signaler kommer från partihandeln med en indikator på 76,0. Dagligvaruhandeln är den starkaste handelsbranschen med en indikator på 100,0 vilket visar på ett normalstarkt stämningsläge. Att konfidensindikatorn för handeln som helhet visar på ett mycket svagare stämningsläge än normalt beror fortsatt på att frågorna om försäljningsvolymen de senaste tre månaderna och förväntningarna på utvecklingen av försäljningsvolymen på tre månaders sikt är betydligt svagare än normalt.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

82,0

82,1

84,2

2,1

--

Försäljningsvolym, utfall

-9,1

-8,2

-7,0

1,2

--

Varulager, nulägesomdöme

-2,8

-2,8

-2,3

0,5

-

Försäljningsvolym, förväntningar

-6,1

-6,9

-6,4

0,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation förbättrades något, men jämförelsevis många företag svarar fortsatt att försäljningssituationen är dålig. Förväntningarna på försäljningssituationen på sex månaders sikt förbättrades men är mindre optimistiska än normalt. Företagen uppger att inköpen av varor har minskat något och inköpen förväntas även fortsätta att minska något kommande tre månader.

Antalet anställda rapporteras ha minskat i ungefär samma utsträckning som i de senaste två undersökningarna. Anställningsplanerna blev däremot betydligt mer pessimistiska i juli och personalstyrkan förväntas minska i störst utsträckning inom parti- och sällanköpshandeln. Samtidigt uppger 15 procent av handelsföretagen att de har brist på personal vilket är samma nivå som i april och något över det historiska genomsnittet. Bristen på personal rapporteras vara som störst inom handel med motorfordon där ungefär en tredjedel av företagen uppger att de har personalbrist.

Andelen företag som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna har minskat fyra undersökningar i rad men är fortsatt hög sett ur historiskt perspektiv. Fler företag tror på ökade försäljningspriser kommande tre månader jämfört med i juni och andelen företag som tror på ökade priser är större än normalt. Lönsamhetsomdömena förbättrades men är fortsatt betydligt svagare än det historiska genomsnittet. Svagast lönsamhetsomdömen återfinns i dagligvaruhandeln. Inom handel med motorfordon är signalerna inte lika negativa där lika många företag svarar att lönsamheten är god som uppger att den är dålig.

Handel definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Partihandel (SNI 46) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3).


 

Handel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

25

-14

-10

-5

--

Nuvarande försäljningssituation

1

-19

-20

-18

--

Varulager, nulägesomdöme

23

29

29

28

-

Antal anställda

3

-11

-11

-10

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

37

13

10

12

--

Försäljningspriser

21

32

23

27

+

Inköp av varor

20

-3

-3

-3

--

Antal anställda

8

-8

-6

-15

--

Försäljningssituation om 6 mån

37

15

17

22

-

 

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jan 2023

apr 2023

jul 2023

Läget

Brist på personal

13

17

15

15

+

Lönsamhet

-6

-18

-28

-20

--

Tjänstesektorn

Färre företag rapporterar om personalbrist

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn minskade med 0,6 enheter, från 92,1 till 91,5. Företagens syn på efterfrågan de senaste tre månaderna dämpades medan förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt ljusnade. Samtliga frågor i indikatorn ligger fortsatt under sina historiska genomsnitt.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

90,2

92,1

91,5

-0,6

-

Företagets verksamhet, utfall

-4,1

-2,9

-3,5

-0,6

--

Efterfrågan, utfall

-3,3

-2,2

-3,1

-0,9

-

Efterfrågan, förväntningar

-2,4

-2,9

-1,9

1,0

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Tjänsteföretagens syn på volymen på inneliggande uppdrag är oförändrad från i juni och fortsatt mer negativ än normalt. Fler företag tror att efterfrågan kommer att öka på sex månaders sikt än som tror på en minskning, men nettotalet för frågan ligger fortsatt under sitt historiska genomsnitt.

Företagen uppger fortsatt att antalet anställda har ökat men i något lägre utsträckning än i juni. Anställningsplanerna föll tillbaka, men pekar trots detta på nyanställningar i något högre utsträckning än normalt. Andelen företag som rapporterar om brist på personal minskade för fjärde kvartalsundersökningen i rad men är fortsatt något större än normalt. Knappt tre av tio företag upplever brist på personal vilket kan jämföras med toppnoteringen i juli 2022 då drygt hälften av tjänsteföretagen svarade att de hade brist på personal. Ungefär hälften av tjänsteföretagen uppger att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar företagets verksamhet. Den näst vanligaste faktorn är brist på arbetskraft vilket nästan en tredjedel av företagen svarar.

Det är fortsatt en betydligt större andel tjänsteföretag än normalt som uppger att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna. Andelen företag som tror på stigande försäljningspriser på tre månaders sikt har minskat ytterligare i juli. Nettotalet för frågan är på den lägsta nivån sedan januari 2022 men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet. Lönsamhetsomdömena i tjänstesektorn försämrades för femte kvartalet i rad och ligger under det normala.

 

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

19

-2

4

1

--

Efterfrågan

17

0

6

1

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-30

-31

-31

-

Försäljningspriser

6

34

28

27

++

Antal anställda

2

7

10

7

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

14

12

16

-

Försäljningspriser

11

30

24

22

++

Antal anställda

8

14

18

10

+

 

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jan 2023

apr 2023

jul 2023

Läget

Brist på personal

26

38

32

28

+

Lönsamhet

-5

-5

-8

-16

-

Hushåll

Hushållen tror på högre bostadsräntor

Hushållens konfidensindikator ökade marginellt i juli med 0,5 enheter till 72,3 och visar fortsatt på ett mycket svagt stämningsläge. Hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget var den fråga som stärktes mest i indikatorn jämfört med juni. I motsatt riktning gick hushållens förväntningar på den egna ekonomin om tolv månader som dämpades. Förväntningar på den egna ekonomin hade dessförinnan förbättrats åtta undersökningar i rad från bottennoteringen i oktober 2022. Det är fortsatt frågorna om hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget samt hushållens syn på utvecklingen av den egna ekonomin de senaste tolv månaderna som uppvisar det svagaste läget i indikatorn.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

70,6

71,8

72,3

0,5

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-8,6

-8,4

-8,2

0,2

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-4,0

-3,4

-4,5

-1,1

--

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-5,6

-5,5

-5,1

0,4

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-0,8

-0,6

-0,6

0,0

-

Köp av kapitalvaror nu

-10,4

-10,4

-9,4

1,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Både mikro- och makroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi respektive Sveriges ekonomi, steg något i juli. Mikroindex är fortsatt betydligt svagare än makroindex.

Andelen hushåll som tror att arbetslösheten kommer att öka de kommande tolv månaderna minskade men är fortsatt hög. Samtidigt bedöms risken att själv bli arbetslös ha minskat de senaste tolv månaderna.

En större andel hushåll än normalt uppger att de sparar i nuläget och under de kommande tolv månaderna tror ungefär lika många hushåll som normalt att de kommer att kunna spara något. Samtidigt planerar jämförelsevis många hushåll att minska sina inköp av kapitalvaror det närmaste året.

Andelen hushåll som anser det troligt att de kommer att köpa en ny bostad ökade i juli men är fortsatt betydligt lägre än normalt. Detsamma gäller hushållens planer för renoveringar av bostad.

Förväntningarna på bilköp under de kommande tolv månaderna är oförändrade och det är fortsatt färre hushåll än normalt som planerar att köpa eller byta bil

Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan steg jämförelsevis mycket på både ett och två års sikt och är 5,66 respektive 4,99 procent. Förväntningarna på bostadsräntan på fem års sikt ökade endast något och hamnar i juli på 3,99 procent.

 

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

6

-33

-32

-31

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-21

-87

-85

-81

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-3

-5

-8

+

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

3

-48

-48

-43

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

25

32

31

++

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

61

65

63

+

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

1

3

-1

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-11

-18

-16

-16

-

Arbetslösheten (öka - minska)

20

51

55

51

--

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-33

-36

-30

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

44

45

46

-

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

apr 2023

maj 2023

jun 2023

jul 2023

Uppfattad inflation nu¹

 

   se fotnot

Förväntad inflation om 12 mån¹

 

   se fotnot

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

5,12

5,03

5,33

5,66

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

4,51

4,45

4,66

4,99

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

3,63

3,66

3,87

3,99

Genomsnittlig listränta²

 

4,88

4,92

5,31

5,36

¹ På grund av felkodning har resultatet för inflationsfrågorna Uppfattad inflation nu samt Förväntad inflation om 12 månader överskattats. Perioden där överskattningen har skett är november 2020­—juli 2023. Konjunkturinstitutet arbetar med att revidera resultatet i dessa frågor och korrekta värden publiceras tidigast i samband med augustipubliceringen.

² Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

 

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jan 2023

apr 2023

jul 2023

Läget

Köp av bil inom 12 månader

-56

-68

-65

-65

--

Köp av bostad inom 12 månader

-76

-82

-86

-81

--

Renovering av bostaden inom 12 månader

-25

-41

-40

-34

--

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,6 %, Handel 20,9 %, Tillverkningsindustri 19,2 %,, Bygg och anläggning 4,4 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.