2023-06-29

Konjunkturbarometern juni 2023

Stämningsläget något starkare i juni

Barometerindikatorn steg från 89,3 i maj till 90,3 i juni. Ökningen förklaras främst av starkare signaler från tjänstesektorn men även av en ökning i detaljhandeln.

Företagens förväntningar på försäljningspriserna på tre månaders sikt har sjunkit i samtliga sektorer i juni och för det totala näringslivet har de inte varit så här låga sedan mars 2021. Förväntningarna är dock fortfarande högre än normalt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade marginellt i juni till 102,3. Stämningsläget skiljer sig mycket beroende på vad företagen inom sektorn tillverkar. Företag inom investeringsvaruindustrin uppvisar ett ovanligt starkt stämningsläge med en indikator på strax över 110,0. Samtidigt är stämningsläget betydligt dystrare inom insatsvaruindustrin med ett läge på 90,6.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 3,5 enheter till 96,8. Minskningen i juni var lika stor för anläggningsbyggarna som för husbyggarna.

Detaljhandelns konfidensindikator steg med 1,0 enhet till 87,2. Trots ökningen är detaljhandeln fortsatt den sektor i näringslivet som uppvisar det klart dystraste stämningsläget. I dagligvaruhandeln sjönk konfidensindikatorn med 2,4 enheter till 96,6 men är ändå den bransch inom detaljhandeln som har starkast stämningsläge.

Tjänstesektorns konfidensindikator ökade mest i juni, indikatorn ökade med 2,0 enheter till 92,4. Trots att läget i sektorn är dystrare än normalt förväntar sig företagen att nyanställa de kommande tre månaderna. Ett exempel på en bransch där ovanligt många företag vill nyanställa är datakonsultbranschen.

Konfidensindikatorn för hushållen steg med 1,4 enheter till 71,7. Kvinnor är fortsatt något mindre dystra än män. Konfidensindikatorn för kvinnor steg med drygt två enheter i juni till 72,0, medan indikatorn för män förblev närmast oförändrad i juni på 68,6.

 

Indikatorer

 

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Diff

Läget

Barometerindikatorn

87,5

89,3

90,3

1,0

-

Tillverkningsindustri

101,2

102,4

102,3

-0,1

+

Bygg & anläggning

99,4

100,3

96,8

-3,5

-

Detaljhandel

80,3

86,2

87,2

1,0

--

Tjänstesektorn

90,1

90,4

92,4

2,0

-

Hushåll

66,9

70,3

71,7

1,4

--

Mikroindex hushåll

60,0

63,8

63,1

-0,7

--

Makroindex hushåll

83,5

86,3

86,4

0,1

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för juni har företagens svar samlats in 31 maj–20 juni. Hushållens svar har samlats in 31 maj–15 juni.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm juni 2023

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Optimistiska anställningsplaner

Konfidensindikatorn i näringslivet fortsätter att öka, i juni ökade den med 1.3 enheter, från 90,5 till 91,8.

Företagen i näringslivet är något mer negativa gällande efterfrågeläget än de var i maj. Endast företagen inom tillverkningsindustri rapporterar om ett starkare efterfrågeläge än normalt, medan företagen i handeln rapporterar om ett betydligt sämre läge än normalt.

Antalet anställda har ökat något jämfört med maj för näringslivet som helhet. Sammantaget är även anställningsplanerna positiva och pekar på fortsatta nyanställningar, men det finns skillnader mellan olika sektorer. Anställningsplanerna i tjänstesektorn pekar på nyanställningar de kommande tre månaderna medan de pekar på en i princip oförändrad arbetsstyrka i tillverkningsindustrin. Inom bygg- och anläggningsverksamhet samt i handeln pekar planerna på en minskad personalstyrka.

Företagens förväntningar på försäljningspriserna på tre månaders sikt har sjunkit i samtliga sektorer i juni och för det totala näringslivet har de inte varit så här låga sedan mars 2021. Förväntningarna är dock fortfarande högre än normalt.

 

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Läget

Konfidensindikator¹

100

89,2

90,5

91,8

-

Efterfrågeläge²

-16

-21

-19

-22

-

Antal anställda, utfall

-1

7

2

4

+

Antal anställda, förväntningar

0

5

7

10

+

Försäljningspriser, förväntningar

12

24

22

16

+

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Tillverkningsindustri

Minskad orderingång

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin var i stort sett oförändrad i juni och hamnade på 102,3. Förväntningarna på produktionsvolymen på tre månaders sikt har försvagats och det är färre företag än normalt som bedömer att produktionsvolymen kommer att öka. Orderstockomdömet försvagades marginellt men är fortsatt starkare än normalt vilket kan härledas till företagen inom investeringsvaruindustrin där den totala orderstocken såväl som exportorderstocken är betydligt starkare än normalt. De starkare varulageromdömena vägde upp nedgången i indikatorn för de två andra frågorna.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

101,2

102,4

102,3

-0,1

+

Orderstock, nulägesomdöme

3,2

3,4

3,0

-0,4

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

-1,2

-0,9

1,0

1,9

+

Produktionsvolym, förväntningar

-0,8

-0,2

-1,6

-1,4

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom tillverkningsindustri uppger att produktionsvolymen varit nära oförändrad de senaste tre månaderna. En förhållandevis stor andel företag inom främst insatsvaruindustrin och konsumtionsvaruindustrin rapporterar om en minskad orderingång på både hemma- och exportmarknaden.

Industriföretagen rapporterar att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna, men i något mindre utsträckning än i maj. Anställningsplanerna för de kommande tre månaderna pekar på en närmast oförändrad personalstyrka. För första gången sedan sommaren 2020 förväntar sig industriföretagen sänkta försäljningspriser, både på hemmamarknaden och exportmarknaden.

 

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

15

6

1

2

-

Orderingång hemmamarknad

6

-14

-21

-22

--

Orderingång exportmarknad

12

-5

-4

-13

--

Orderstock, nulägesomdöme

-12

3

4

2

+

Exportorderstock, nulägesomdöme

-7

12

15

11

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

14

13

8

+

Antal anställda

-5

9

10

7

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

22

19

21

16

-

Försäljningspriser hemmamarknad

12

10

0

-5

--

Försäljningspriser exportmarknad

5

5

1

-3

-

Antal anställda

-8

5

1

1

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

Minskat byggande och ingen ljusning i sikte

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade i juni med 3,5 enheter till 96,8 och ligger nu under det historiska genomsnittet. Stämningsläget skiljer sig mycket mellan husbyggarna och anläggningsbyggarna. Konfidensindikatorn har fallit i båda branscherna i juni, men för anläggningsbyggarna ligger den över det historiska medelvärdet medan den för husbyggarna ligger under det historiska medelvärdet. Både omdömet om orderstocken och förväntningarna på antalet anställda ligger under sina historiska medelvärden. Båda frågorna bidrog också till indikatorns nedgång.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

99,4

100,3

96,8

-3,5

-

Orderstock, nulägesomdöme

0,7

1,4

-0,6

-2,0

-

Antalet anställda, förväntningar

-1,3

-1,2

-2,6

-1,4

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen uppgav i större utsträckning än i maj att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande är dystrare än i maj och betydligt dystrare än normalt.

Byggföretagen uppgav i juni att orderstockarna har minskat i storlek de senaste tre månaderna. Företagen uppger också att de är mer missnöjda än normalt med orderstockens storlek. Efter att i maj ha förväntat sig en ökande orderstock de kommande tre månaderna uppger företagen i juni att de förväntar sig minskande orderstock de närmaste månaderna.

Sammantaget uppges antalet anställda ha minskat bland byggföretagen. Anställningsplanerna pekar sammantaget på att antalet anställda kommer att fortsätta minska de kommande tre månaderna. Det skiljer sig dock åt mellan husbyggare och anläggningsbyggare, där husbyggarna förväntar sig minska antalet anställda och anläggningsbyggarna ökar antalet anställda.

Ungefär hälften av byggföretagen uppger otillräcklig efterfrågan som en faktor som begränsar byggandet. En dryg tredjedel uppger att brist på arbetskraft är en faktor som begränsar byggandet.

Anbudspriserna uppges ha minskat de senaste tre månaderna. Fler företag uppger att de förväntar sig minskade anbudspriser de kommande månaderna, än som förväntar sig ökade anbudspriser.

 

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

5

-47

-10

-23

--

Anbudspriser

-4

-5

-6

-23

-

Orderstock, utfall

4

-8

-16

-17

-

Orderstock, nulägesomdöme

-22

-18

-14

-26

-

Antal anställda

-3

-14

-11

-5

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

9

-44

-23

-43

--

Anbudspriser

0

-34

-30

-32

--

Orderstock

10

-3

23

-4

-

Antal anställda

3

-5

-4

-12

-

Detaljhandel

Minskad personal i detaljhandeln

Konfidensindikatorn i detaljhandeln ökade med 1,0 enheter till 87,2. Företagens syn på varulagrens storlek samt de senaste månadernas försäljningsvolym bidrog till uppgången, medan förväntan på nästkommande tre månaders försäljning motverkade uppgången. Indikatorns låga nivå förklaras av företagens syn på försäljningsvolymen, både de senaste tre månaderna såväl som de kommande tre månaderna.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

80,3

86,2

87,2

1,0

--

Försäljningsvolym, utfall

-9,1

-7,9

-7,2

0,7

--

Varulager, nulägesomdöme

-0,7

-0,3

0,9

1,2

+

Försäljningsvolym, förväntningar

-9,9

-5,6

-6,4

-0,8

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen i detaljhandeln uppger sammantaget att försäljningen har minskat de senaste tre månaderna. Företagen inom handel med motorfordon uppger i störst utsträckning att försäljningen har minskat, medan företagen i dagligvaruhandeln uppger att den har ökat. Samtidigt uppger företagen att de förväntar sig att försäljningen ska öka de kommande tre månaderna, men i betydligt lägre utsträckning än normalt. Företagens omdöme om den nuvarande försäljningssituationen försämrades något i juni och det är fortfarande betydligt fler som uppger att den har försämrats än som uppger att den har förbättrats. Företagen förväntar sig, i lika stor utsträckning som i maj, att försäljningssituationen kommer bli bättre de kommande sex månaderna, men de är inte lika optimistiska som normalt.

Företagen i detaljhandeln uppger att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna pekar på att antalet anställda kommer att minska i liten utsträckning de kommande tre månaderna.

Andelen företag som förväntar sig höjda försäljningspriser är fortsatt mycket hög. Dagligvaruhandeln är den bransch där företagen i störst utsträckning förväntar sig höjda försäljningspriser.

 

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

 

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

24

-15

-10

-7

--

Nuvarande försäljningssituation

3

-28

-19

-23

--

Varulager, nulägesomdöme

23

25

24

21

+

Antal anställda

3

-5

-14

-10

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

38

3

18

15

--

Försäljningspriser

18

45

40

34

+

Inköp av varor

16

-12

0

3

-

Antal anställda

2

-6

-4

-3

-

Försäljningssituation om 6 mån

41

7

17

17

--

Tjänstesektorn

Dystert stämningsläge bland arkitekter

Tjänstesektorns konfidensindikator steg i juni med 2,0 enheter till 92,4. Både företagens syn på de senaste tre månadernas efterfrågan och utvecklingen av företagets verksamhet bidrog till uppgången medan förväntningar på de närmaste månadernas efterfrågan bidrog negativt. Samtliga frågor bidrar dock fortsatt till att indikatorn ligger under 100.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

90,1

90,4

92,4

2,0

-

Företagets verksamhet, utfall

-2,5

-3,9

-2,7

1,2

-

Efterfrågan, utfall

-2,8

-3,3

-2,0

1,3

-

Efterfrågan, förväntningar

-4,6

-2,4

-2,9

-0,5

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Andelen tjänsteföretagen som uppger att företagets verksamhet har förbättrats de senaste tre månaderna är åter något större än andelen som uppger att den försämrats. Bland arkitekter har andelen som uppger en försämring däremot ökat ytterligare och är nu på rekordlåga nivåer sedan tidsseriens start i mars 2012. Tjänsteföretagens syn på volymen på inneliggande uppdrag försämrades ytterligare och är för tredje månaden i rad under det normala.

Företagen i tjänstesektorn uppger i större utsträckning än normalt att de har nyanställt de senaste tre månaderna och anställningsplanerna pekar på fortsatta nyanställningar de kommande tre månaderna.

Även om andelen företag som rapporterar om ökade försäljningspriser har minskat är den kvar på ovanligt höga nivåer. Detsamma gäller för försäljningspriserna på tre månaders sikt. Majoriteten av företagen tror dock på oförändrade priser.

 

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

19

6

-1

5

-

Efterfrågan

17

3

0

7

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-28

-29

-31

-

Försäljningspriser

6

41

36

27

++

Antal anställda

2

11

7

10

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

5

14

12

-

Försäljningspriser

11

31

30

25

++

Antal anställda

8

11

15

19

+

Hushåll

Hushållen tror att arbetslösheten kommer att öka

Konfidensindikatorn för hushållen steg ytterligare i juni till 71,4, men stämningsläget bland hushållen är fortfarande mycket dystrare än normalt. Uppgången förklaras mest av att hushållens förväntningar på den egna ekonomin om 12 månader blivit något mindre dystra. För andra månaden i rad förblev hushållens inställning till kapitalvaruinköp oförändrad, det är också den fråga som bidrar mest till hushållens dystra stämningsläge.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

66,9

70,3

71,7

1,4

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-9,2

-8,8

-8,6

0,2

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-5,9

-4,0

-3,2

0,8

--

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-5,9

-5,6

-5,5

0,1

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-1,4

-0,7

-0,4

0,3

-

Köp av kapitalvaror nu

-10,6

-10,6

-10,6

0,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi, ökade med marginella 0,1 enheter till 86,4 i juni medan mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egen ekonomin, minskade från 63.8 till 63,1.

Andelen hushåll som tror att arbetslösheten kommer att öka i Sverige de kommande tolv månaderna ökade och är betydligt högre än normalt. Samtidigt uppger hushållen att den egna arbetslöshetsrisken i princip är oförändrad jämfört med maj och endast något högre än det historiska genomsnittet.

Andelen hushåll som uppger att de sparar pengar i nuläget är betydligt högre än normalt. Hushållen uppger även i mycket stor utsträckning att det mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget just nu är fördelaktigt att spara. Hushållen är dock något mindre positiva än normalt rörande sitt sparande på tolv månaders sikt. Planerna på inköp av egna kapitalvaror på tolv månaders sikt har blivit mer pessimistiska och är betydligt mer återhållsamma än normalt.

Förväntningarna på en ökning av den rörliga bostadsräntan har höjts oavsett tidshorisont. Mest för räntan på ett års sikt där förväntningarna höjdes med 0,30 procentenheter till 5,33 procent. På två respektive fem års sikt är förväntningarna på bostadsräntan lägre, 4,66 respektive 3,87 procent.

 

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

6

-35

-33

-32

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-21

-90

-86

-85

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-2

-3

-4

-

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

3

-48

-48

-48

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

26

25

32

++

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

62

61

65

++

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

-6

1

4

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-11

-23

-17

-15

-

Arbetslösheten (öka - minska)

20

60

51

54

--

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-35

-32

-37

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

48

44

44

-

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

mar 2023

apr 2023

maj 2023

jun 2023

Uppfattad inflation nu¹

 

   se fotnot

Förväntad inflation om 12 mån¹

 

   se fotnot

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

5,23

5,12

5,03

5,33

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

4,56

4,51

4,45

4,66

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

3,64

3,63

3,66

3,87

Genomsnittlig listränta²

 

4,84

4,88

4,92

5,31

¹ På grund av felkodning har inflationen överskattats för frågorna Uppfattad inflation nu samt Förväntad inflation om 12 månader och kommer därför revideras fr.o.m. november 2020. Korrekta värden publiceras tidigast i samband med julipubliceringen. 

² Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,6 %, Handel 20,9 %, Tillverkningsindustri 19,2 %,, Bygg och anläggning 4,4 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.