2023-05-30

Konjunkturbarometern maj 2023

Hushåll och detaljhandel uppåt, men alltjämt dystra

Barometerindikatorn steg i maj med 2,1 enheter till 89,4. Samtliga sektorer bidrar till uppgången där detaljhandeln ökade mest medan tjänstesektorns ökning var marginell.

I näringslivet som helhet rapporterar företagen att antalet anställda har ökat något. Nettotalet minskade dock för andra undersökningen i rad och ligger på den lägsta nivån sedan mars 2021 och endast något över det historiska genomsnittet. Anställningsplanerna steg marginellt i maj och pekar på fortsatta nyanställningar. Planerna är mest optimistiska i tjänstesektorn medan företagen i handeln är mest pessimistiska och tror på en minskad personalstyrka under de kommande tre månaderna.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin ökade med 1,7 enheter till 102,9. Ökningen förklaras främst av industriföretagens högre förväntningar på kommande produktion. Andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka har minskat kraftig under det senaste halvåret och nu förväntar sig industriföretagen oförändrade försäljningspriser de kommande tre månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i maj. Konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet minskade med 3,8 enheter till 110,8 medan indikatorn för husbyggarna steg marginellt till 96,7.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 5,6 enheter till 85,9. Trots ökningen är detaljhandeln fortsatt den sektor i näringslivet där stämningsläget är dystrast. Andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka är fortsatt hög och minskade endast marginellt i maj.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg marginellt till 90,4 i maj. Inom tjänstesektorn är det stora skillnader i stämningsläget mellan olika branscher där ett fåtal branscher är över 100. En sådan bransch är datakonsulter vars indikator är på 101,3.

Hushållens konfidensindikator steg med 3,7 enheter från 65,8 till 69,5. Sedan bottennivån i oktober förra året har indikatorn stigit med drygt elva enheter. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin har sedan oktober förra året stigit med drygt tolv enheter medan makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, har stigit med drygt nio enheter.

 

Indikatorer

 

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Diff

Läget

Barometerindikatorn

88,6

87,3

89,4

2,1

--

Tillverkningsindustri

103,3

101,2

102,9

1,7

+

Bygg & anläggning

96,3

99,6

100,4

0,8

=

Detaljhandel

81,8

80,3

85,9

5,6

--

Tjänstesektorn

91,8

90,1

90,4

0,3

-

Hushåll

65,0

65,8

69,5

3,7

--

Mikroindex hushåll

57,0

58,6

62,8

4,2

--

Makroindex hushåll

82,0

83,4

86,4

3,0

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för maj har företagens svar samlats in 28 april–22 maj. Hushållens svar har samlats in 28 april–15 maj.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm maj 2023

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Förbättrat stämningsläge i samtliga sektorer

Konfidensindikatorn för näringslivet steg i maj med 1,4 enheter till 90,6. Samtliga sektorers konfidensindikatorer ökade och stämningsläget förbättrades mest i handeln medan tjänstesektorns konfidensindikator endast ökade marginellt. Trots ökningen i handelns konfidensindikator är handeln fortsatt den sektor i näringslivet som uppvisar det klart svagaste stämningsläget med en indikator på 81,5. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg i maj med 1,7 enheter till 102,9 och är den enda sektor vars indikator ligger över det historiska medelvärdet på 100.

Företagens syn på efterfrågeläget förbättrades i samtliga sektorer förutom i tjänstesektorn där det är oförändrat jämfört med i april. Sammantaget visar företagens svar på ett efterfrågeläge i näringslivet som är något svagare än normalt.

Företagen i näringslivet rapporterar att antalet anställda har ökat något. Nettotalet minskade dock för andra undersökningen i rad och ligger på den lägsta nivån sedan mars 2021 och endast något över det historiska genomsnittet. Anställningsplanerna steg marginellt i maj och pekar på fortsatta nyanställningar i näringslivet som helhet. Anställningsplanerna är mest optimistiska i tjänstesektorn medan företagen i handeln är mest pessimistiska och tror på en minskad personalstyrka under de kommande tre månaderna.

Andelen företag i näringslivet som tror att försäljningspriserna kommer att öka på tre månaders sikt är fortsatt större än normalt. Prisförväntningarna skiljer sig dock mycket åt mellan sektorerna. Jämförelsevis många företag i tjänstesektorn tror att försäljningspriserna kommer att öka medan det omvända gäller för företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet där många företag tror att anbudspriserna kommer att minska.

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Läget

Konfidensindikator¹

100

91,5

89,2

90,6

-

Efterfrågeläge²

-16

-15

-21

-19

-

Antal anställda, utfall

-1

9

7

2

+

Antal anställda, förväntningar

0

9

5

7

+

Försäljningspriser, förväntningar

12

30

25

23

+

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Tillverkningsindustri

Industriföretagen förväntar sig oförändrade försäljningspriser

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg i maj med 1,7 enheter, från 101,2 till 102,9. Alla frågor bidrar till uppgången, men förväntningarna på produktionsvolymen de kommande tre månaderna bidrar mest. Förväntningarna på produktionsvolymen ligger nu på sitt historiska medelvärde. Företagens orderstocksomdömen är fortsatt starka och är anledningen till att indikatorn ligger över 100.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

103,3

101,2

102,9

1,7

+

Orderstock, nulägesomdöme

4,1

3,2

3,6

0,4

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

0,6

-1,2

-0,9

0,3

-

Produktionsvolym, förväntningar

-1,3

-0,8

0,1

0,9

=

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Färre industriföretag uppger i maj att produktionsvolymen har ökat och sammantaget visar resultaten på en ungefär oförändrad produktionsvolym de senaste tre månaderna. Förväntningarna på produktionsvolymen under de kommande tre månaderna har ökat något och är i linje med det historiska genomsnittet.

Företagen rapporterar att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna i samma utsträckning som i april. Ungefär lika många företag tror på en ökning av personalstyrkan som tror på en minskning under de kommande tre månaderna. Två branscher där anställningsplanerna är särskilt starka är annan transportmedelsindustri samt elektronikindustrin. En bransch där många företag bedömer att personalstyrkan kommer att minska är trävaruindustrin.

Företagen förväntar sig oförändrade försäljningspriser de kommande tre månaderna. Industriföretagens prisförväntningar har inte varit så här låga sedan sommaren 2020.

 

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

15

-2

6

1

-

Orderingång hemmamarknad

6

-16

-13

-21

--

Orderingång exportmarknad

12

-16

-4

-3

-

Orderstock, nulägesomdöme

-12

7

3

5

+

Exportorderstock, nulägesomdöme

-7

14

13

15

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

9

14

13

-

Antal anställda

-5

12

9

10

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

22

17

19

22

=

Försäljningspriser hemmamarknad

12

15

10

0

-

Försäljningspriser exportmarknad

5

16

6

1

-

Antal anställda

-8

10

5

2

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

Orderstocken har minskat

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade i maj med 0,8 enheter till 100,4 och ligger liksom föregående månad mycket nära det historiska genomsnittet. Stämningsläget skiljer sig mycket mellan hus- och anläggningsbyggare. Bland husbyggarnas är stämningsläget svagare än normalt medan anläggningsbyggarnas konfidensindikator ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Omdömet om orderstocken ligger över det historiska genomsnittet, medan förväntningarna på antalet anställda ligger under det historiska genomsnittet. Båda frågorna bidrog till indikatorns ökning.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

96,3

99,6

100,4

0,8

=

Orderstock, nulägesomdöme

0,2

0,9

1,4

0,5

+

Antalet anställda, förväntningar

-4,0

-1,3

-1,0

0,3

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen i byggbranschen uppgav i mycket lägre utsträckning än i april att byggandet minskat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande har blivit mindre pessimistiska än i april.

Byggföretagen uppgav i större utsträckning än i april att orderstocken har minskat de senaste tre månaderna. Samtidigt uppgav företagen att de är mindre missnöjda än normalt med orderstockens storlek. I mars uppgav byggföretagen i mycket stor utsträckning att de förväntade sig en minskande orderstock de kommande tre månaderna, medan de i april förväntade sig ungefär oförändrad orderstock. I maj uppgav företagen att de i större utsträckning än normalt förväntar sig en ökad orderstock de kommande tre månaderna.

Byggföretagen rapporterar sammantaget att antalet anställda har minskat de tre senaste månaderna. Anställningsplanerna pekar fortsatt på en minskning bland husbyggarna, medan anläggningsbyggarna fortsatt förväntar sig att öka antalet anställda.

Drygt hälften av företagen uppger otillräcklig efterfrågan som en faktor som begränsar byggandet. Mer än en tredjedel av företagen uppger att brist på arbetskraft är en faktor som begränsar byggandet, medan vart fjärde byggföretag uppger finansiella restriktioner.

Anbudspriserna uppges i liten utsträckning ha minskat de senaste tre månaderna, betydligt fler företag tror dock att priserna kommer att minska kommande tre månader.

 

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

5

-54

-49

-11

-

Anbudspriser

-4

-6

-4

-4

=

Orderstock, utfall

4

-30

-7

-17

-

Orderstock, nulägesomdöme

-22

-21

-17

-14

+

Antal anställda

-3

-25

-14

-13

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

9

-46

-43

-25

--

Anbudspriser

0

-31

-35

-31

--

Orderstock

10

-41

-3

24

+

Antal anställda

3

-20

-5

-3

-

Detaljhandel

Konfidensindikatorn stiger men från en låg nivå

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg med 5,6 enheter i maj till 85,9. Stämningsläget är dock fortsatt betydligt svagare än normalt och mest pessimistiska signaler kommer från sällanköpshandeln. Samtliga tre frågor som ingår i indikatorn stärktes men frågan om företagens förväntningar på försäljningsvolymen på tre månaders sikt utmärker sig och bidrog klart mest till ökningen i indikatorn. I maj är det betydligt fler företag som tror på en ökad försäljningsvolym jämfört med i april och företagens svar pekar på att försäljningen sammantaget kommer att öka under de kommande månaderna. Trots detta ligger förväntningarna på försäljningsvolymen tydligt under det historiska genomsnittet då det vanligtvis är ännu fler företag som tror på en ökning av försäljningsvolymen.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

81,8

80,3

85,9

5,6

--

Försäljningsvolym, utfall

-8,0

-9,1

-8,2

0,9

--

Varulager, nulägesomdöme

-0,3

-0,7

-0,3

0,4

-

Försäljningsvolym, förväntningar

-9,9

-9,9

-5,6

4,3

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.


Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation förbättrades i maj men det är fortsatt fler företag som uppger att försäljningssituationen är dålig än som svarar att den är god. Försäljningssituationen på sex månaders sikt väntas bli bättre, men företagen är inte lika optimistiska i sina förväntningar som normalt. Företagens syn på varulagren är ungefär oförändrad för tredje undersökningen i rad och visar på något större lager än normalt.

Antalet anställda rapporteras ha minskat de senaste tre månaderna och det i högre utsträckning än i april. Förväntningarna är inte lika pessimistiska och pekar endast på en liten minskning i personalstyrkan kommande tre månader.

Andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka är fortsatt hög och minskade endast marginellt i maj efter den mycket stora nedgången i april. Dagligvaruhandeln är den bransch där flest företag tror på ökande priser, hälften av dagligvaruföretagen tror på prisökningar och nästan inga företag tror på minskade priser.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

 

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

24

-10

-15

-11

--

Nuvarande försäljningssituation

3

-20

-28

-19

--

Varulager, nulägesomdöme

23

24

25

24

-

Antal anställda

3

-3

-5

-14

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

38

3

3

18

--

Försäljningspriser

18

65

44

42

++

Inköp av varor

16

-10

-12

0

--

Antal anställda

2

-6

-6

-3

-

Försäljningssituation om 6 mån

42

13

7

17

--

Tjänstesektorn

Fortsatt starka anställningsplaner

Konfidensindikatorn i tjänstesektorn steg marginellt i maj, från 90,1 till 90,4 och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt. Samtliga frågor i indikatorn bidrar till det dystra läget. Företagens förväntningar på de närmaste månadernas efterfrågan har stärkts och är nu den fråga som bidrar minst till det dystra läget.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

91,8

90,1

90,4

0,3

-

Företagets verksamhet, utfall

-2,9

-2,5

-3,9

-1,4

--

Efterfrågan, utfall

-2,2

-2,8

-3,3

-0,5

-

Efterfrågan, förväntningar

-3,1

-4,6

-2,4

2,2

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.


Andelen tjänsteföretag som uppger att efterfrågan har ökat de senaste tre månaderna är lika stor som andelen företag som uppger att den har minskat. Förväntningarna på de kommande tre månadernas efterfrågan har de ökat men är likväl fortsatt lägre än normalt. Företagen är lika missnöjda med uppdragsvolymen i maj som de var i april.

Företagen uppger att antalet anställda har ökat något de senaste tre månaderna och företagens anställningsplaner pekar på fortsatta nyanställningar i högre utsträckning än normalt.

Det är fortsatt betydligt fler företag än normalt som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna. Detsamma gäller för försäljningspriserna på tre månaders sikt.

 

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

19

4

6

-1

--

Efterfrågan

17

6

3

0

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-24

-29

-29

-

Försäljningspriser

6

38

40

37

++

Antal anställda

2

14

11

5

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

11

5

14

-

Försäljningspriser

11

29

31

30

++

Antal anställda

8

17

11

14

+

Hushåll

Hushållen mindre dystra om framtiden

Stämningsläget bland hushållen är fortsatt mycket dystrare än normalt. Konfidensindikatorn för hushållen steg dock i maj med 3,7 enheter till 69,5. Det är framför allt förväntningarna gällande hushållens ekonomi de närmaste tolv månaderna som blivit mindre dystra. Det var endast frågan om hushållets inställning till kapitalvaruinköp som inte bidrog till uppgången.

 

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

65,0

65,8

69,5

3,7

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-9,6

-9,6

-9,2

0,4

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-6,7

-6,1

-4,0

2,1

--

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-6,1

-6,0

-5,6

0,4

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-2,1

-1,4

-0,7

0,7

-

Köp av kapitalvaror nu

-10,5

-11,0

-11,0

0,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på ekonomin i Sverige, steg 3,0 enheter, till 86,4. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin steg med 4,2 enheter, till 62,8.

För första gången sedan februari 2022 är det fler hushåll som förväntar sig att den egna ekonomin kommer att förbättras än som tror på en försämring. Dock är detta ändå betydligt dystrare förväntningar än normalt.

Hushållen uppger i något lägre utsträckning än i april att ekonomin i Sverige försämrats de senaste tolv månaderna. Trots det ligger nettotalet för frågan nära sin historiska lägstanivå. Förväntningarna på ekonomin i Sverige de kommande tolv månaderna har stärkts och trots att fler tror att ekonomin kommer bli sämre än som tror att den kommer bli bättre, så är hushållen betydligt mindre dystra än vid bottennoteringen i september 2022.

Betydligt fler uppger att de tror att arbetslösheten ska öka de kommande tolv månaderna, än som tror att den ska minska. Skillnaden är dock mindre i maj än vad den var i april. Den egna arbetslöshetsrisken uppges ha minskat marginellt de senaste tolv månaderna och är i stort sett oförändrad jämfört med i april.

Hushållen uppger i samma utsträckning som i april, och i större utsträckning än normalt, att det är fördelaktigt att spara just nu. Vidare uppger hushållen i större utsträckning än normalt att deras ekonomiska situation gör att de sparar just nu. Samtidigt uppger de också i något lägre utsträckning än normalt att de kommer att ha möjlighet att spara de kommande tolv månaderna.

Hushållen planerar i samma utsträckning som i april att minska sina kapitalvaruinköp de kommande tolv månaderna.

Inflationsförväntningarna minskade för andra månaden i rad och landade på 7,0 procent. Det var små förändringar i förväntningarna på bostadsräntan oavsett tidshorisont. Största förändringen var på ett års sikt, där förväntningarna minskade med en knapp tiondels procentenhet till 5,03 procent.

 

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

6

-36

-36

-34

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-21

-91

-90

-86

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-3

-2

-3

-

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

3

-46

-48

-48

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

25

26

25

+

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

63

62

61

+

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

-9

-7

1

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-11

-28

-23

-17

-

Arbetslösheten (öka - minska)

20

62

60

50

--

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-39

-35

-32

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

46

48

44

-

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

feb 2023

mar 2023

apr 2023

maj 2023

Uppfattad inflation nu

 

19,7

20,4

19,7

19,5

Förväntad inflation om 12 mån

 

10,0

10,1

7,6

7,0

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

5,00

5,23

5,12

5,03

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

4,53

4,56

4,51

4,45

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

3,68

3,64

3,63

3,66

Genomsnittlig listränta¹

 

4,49

4,84

4,88

4,92

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,6 %, Handel 20,9 %, Tillverkningsindustri 19,2 %,, Bygg och anläggning 4,4 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.