2024-02-28

Konjunkturbarometern februari 2024

Prisplanerna nära det normala

Barometerindikatorn var i stort sett oförändrad i februari, 90,5 jämfört med 90,6 i januari. Över lag var det små förändringar förutom i bygg- och anläggningsverksamhet där indikatorn ökade med drygt tre enheter. Försäljningspriserna i näringslivet som helhet förväntas öka i mindre utsträckning jämfört med förra månaden.

Planerna för försäljningspriserna ligger nu endast något över det historiska genomsnittet. Senast företagens prisplaner var så här låga var i mars 2021 och innan månadens undersökning hade prisplanerna varit ungefär oförändrade fem undersökningar i rad.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade med 0,8 enheter till 98,4. Industriföretagen förväntar sig en viss minskning av antalet anställda de kommande tre månaderna, men trots minskningen är förväntningarna något högre än normalt då industriföretagen vanligtvis har negativa anställningsplaner.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 3,4 enheter till 94,7. Trots ökningen är stämningsläget i sektorn fortsatt svagare än normalt. Det bättre stämningsläget förklaras av byggföretagens mindre negativa anställningsplaner.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade marginellt från 96,1 till 96,6. Uppgången beror på att fler företag, främst inom dagligvaruhandeln, uppger att lagren är för små.

Tjänstesektorns konfidensindikator var i stort sett oförändrad på 90,4 och är fortsatt den sektor i näringslivet som är dystrast vilket indikatorn har varit sedan oktober förra året.

Hushållens konfidensindikator är oförändrad jämfört med januariundersökningen och ligger kvar på 82,7. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, minskade med 0,8 enheter och ligger nu på 93,1. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, steg med 0,7 enheter till 76,8 och är fortsatt betydligt svagare än makroindex.

Indikatorer

 

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Diff

Läget

Barometerindikatorn

84,8

90,6

90,5

-0,1

-

Tillverkningsindustri

94,9

99,2

98,4

-0,8

-

Bygg & anläggning

90,5

91,3

94,7

3,4

-

Detaljhandel

92,7

96,1

96,6

0,5

-

Tjänstesektorn

86,2

90,2

90,4

0,2

-

Hushåll

75,1

82,7

82,7

0,0

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anm. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för februari har företagens svar samlats in 31 januari–20 februari. Hushållens svar har samlats in 30 januari–15 februari.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm 28 februari 2024

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Prisplanerna har justerats ned

Konfidensindikatorn för näringslivet steg marginellt med 0,2 enheter i februari till 92,0 och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt bland företagen. Företagens syn på efterfrågeläget är mer negativ än normalt i samtliga sektorer. I handeln är synen på efterfrågeläget betydligt svagare än normalt och jämförelsevis många handelsföretag uppger att nuvarande försäljningssituation är dålig.

Företagen i näringslivet rapporterar att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna och det i större utsträckning än i januari. Anställningsplanerna är i princip oförändrade från i januari och pekar på en oförändrad personalstyrka de kommande tre månaderna. Bilden skiljer sig dock mellan sektorerna där anställningsplanerna i tillverkningsindustrin ligger över det historiska genomsnittet medan planerna i handeln ligger betydligt under det normala.

Försäljningspriserna förväntas öka i mindre utsträckning jämfört med i januari och prisplanerna ligger nu endast något över det historiska genomsnittet. Innan månadens undersökning hade företagens prisplaner varit ungefär oförändrade fem undersökningar i rad.

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Läget

Konfidensindikator¹

100

87,2

91,8

92,0

-

Efterfrågeläge²

-16

-26

-26

-27

-

Antal anställda, utfall

-1

-11

-9

-12

-

Antal anställda, förväntningar

0

-3

1

0

=

Försäljningspriser, förväntningar

12

21

20

14

+

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Tillverkningsindustri

Minskad orderingång

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade något i februari med 0,8 enheter till 98,4. Nedgången förklaras av att företagens syn på orderstockens storlek i nuläget och förväntningarna på utvecklingen av produktionsvolymen på tre månaders sikt försvagades. Nedgången dämpades till följd av att företagen rapporterar om mindre färdigvarulager jämfört med i januari.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

94,9

99,2

98,4

-0,8

-

Orderstock, nulägesomdöme

0,5

0,2

-0,8

-1,0

-

Färdigvarulager, nulägesomdöme

-0,5

2,8

4,3

1,5

++

Produktionsvolym, förväntningar

-5,0

-3,9

-5,0

-1,1

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar om en minskad produktionsvolym de senaste tre månaderna, men på tre månaders sikt tror företagen på en något ökad produktionsvolym. Nettotalen för båda frågorna ligger betydligt under sina historiska genomsnitt. Produktionsplanerna är som svagast i maskinindustrin och motorfordonsindustrin medan planerna är betydligt mer optimistiska än normalt i annan transportmedelsindustri samt massa- och pappersindustri.

Orderingången uppges ha minskat på både hemma- och exportmarknaden och det i jämförelsevis stor utsträckning. Företagen rapporterar vidare att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna och anställningsplanerna pekar på en viss minskning av personalstyrkan under de kommande tre månaderna.

Försäljningspriserna förväntas öka i mindre utsträckning jämfört med i januari och prisplanerna ligger nu endast något över det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

14

0

-3

-6

--

Orderingång hemmamarknad

5

-19

-21

-15

--

Orderingång exportmarknad

11

-22

-12

-23

--

Orderstock, nulägesomdöme

-12

-10

-11

-16

-

Exportorderstock, nulägesomdöme

-6

-3

-6

-15

-

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

12

3

-1

++

Antal anställda

-5

-11

-5

-7

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

21

4

8

4

--

Försäljningspriser hemmamarknad

12

16

15

17

+

Försäljningspriser exportmarknad

5

14

14

8

+

Antal anställda

-8

-1

1

-3

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

Ljusare stämningsläge inom anläggningsverksamhet

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade i februari med 3,4 enheter till 94,7. Stämningsläget bland husbyggarna var närmast oförändrat medan det bland anläggningsbyggarna ljusnade betydligt. Konfidensindikatorns båda frågor bidrog till uppgången bland anläggningsbyggarna, men det är främst företagens optimistiska anställningsplaner som ligger bakom det muntrare stämningsläget.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

90,5

91,3

94,7

3,4

-

Orderstock, nulägesomdöme

-2,8

-2,2

-2,7

-0,5

-

Antalet anställda, förväntningar

-6,7

-6,5

-2,6

3,9

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar fortsatt om ett minskat byggande de senaste tre månaderna och det i betydligt större utsträckning än normalt. Även här skiljer det sig åt mellan husbyggarna och anläggningsbyggarna, varav de sistnämnda har blivit mycket mindre negativa. Byggföretagens förväntningar på byggandet under de kommande tre månaderna är inte alls lika pessimistiska som i januari. Inom anläggningsbyggnad förväntar man sig till och med ett ökat byggande för första gången sedan september 2023, dessförinnan var det i juni 2022.

Byggföretagen rapporterar i mindre utsträckning än i januari om minskade orderstockar de senaste tre månaderna. Bland anläggningsbyggarna uppges orderstockarna dessutom ha ökat. Byggföretagens förväntningar på utvecklingen av orderstocken på tre månaders sikt fortsätter att stiga och pekar på en oförändrad orderstock de kommande tre månaderna.

Antalet anställda uppges ha minskat de senaste tre månaderna. Företagen inom husbyggnad förväntar sig en minskad personalstyrka de kommande tre månaderna medan företagen inom anläggningsverksamhet förväntar sig en ökad personalstyrka. Otillräcklig efterfrågan uppges fortsatt vara den faktor som majoriteten, 68 procent, av byggföretagen anser begränsar byggandet.

Anbudspriserna uppges ha minskat de senaste tre månaderna och betydligt fler företag än normalt tror att priserna kommer att minska de kommande tre månaderna.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

4

-58

-36

-40

--

Anbudspriser

-5

-26

-31

-26

-

Orderstock, utfall

3

-49

-47

-19

-

Orderstock, nulägesomdöme

-23

-39

-35

-38

-

Antal anställda

-4

-36

-37

-33

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

8

-63

-35

-12

-

Anbudspriser

-1

-33

-32

-29

--

Orderstock

9

-33

-10

-1

-

Antal anställda

2

-36

-35

-13

-

Detaljhandel

Företagens förväntningar på försäljningspriserna närmar sig det normala

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg marginellt från 96,1 till 96,6 och stämningsläget är fortsatt svagare än normalt. Frågan om företagens varulager förklarar ökningen i detaljhandelns konfidensindikator och det är också den enda frågan som bidrar positivt till indikatorns nivå. En bransch som går bättre än detaljhandeln som helhet är dagligvaruhandeln. Indikatorn ökade med 2,0 enheter till 103,7 och visar på ett stämningsläge som är starkare än normalt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

92,7

96,1

96,6

0,5

-

Försäljningsvolym, utfall

-5,3

-3,4

-4,1

-0,7

-

Varulager, nulägesomdöme

0,5

2,9

4,2

1,3

+

Försäljningsvolym, förväntningar

-2,6

-3,4

-3,4

0,0

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation förbättrades något i februari men ligger fortfarande betydligt under det historiska genomsnittet. Försäljningssituationen på sex månaders sikt ser lite ljusare ut, men är trots det under det historiska genomsnittet. Försäljningsvolymen de senaste tre månaderna rapporteras ha ökat något, men i mindre utsträckning jämfört med föregående månad. Förväntningarna på försäljningsvolymen de kommande tre månaderna är oförändrade och under det historiska genomsnittet.

Antalet anställda rapporteras ha minskat de tre senaste månaderna i ungefär samma utsträckning som föregående månad. Anställningsplanerna på tre månaders sikt har minskat och är betydligt lägre än normalt. Av branscherna inom detaljhandeln är det endast dagligvaruhandeln som rapporterar om anställningsplaner som är mer optimistiska än normalt.

Inköpen av varor förväntas öka i jämförelsevis liten utsträckning. Företagens förväntningar på försäljningspriserna minskade förhållandevis mycket, nettotalet för frågan minskade från 30 till 20 och endast något fler företag än normalt förväntar sig höjda försäljningspriser de närmaste tre månaderna.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

24

1

9

6

-

Nuvarande försäljningssituation

2

-2

-18

-15

--

Varulager, nulägesomdöme

23

22

16

13

+

Antal anställda

2

-13

-10

-8

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

37

28

25

25

-

Försäljningspriser

18

31

30

20

+

Inköp av varor

16

6

18

12

-

Antal anställda

1

-5

-9

-11

--

Försäljningssituation om 6 mån

41

34

34

29

-

Tjänstesektorn

Prisplanerna närmar sig normala nivåer

Konfidensindikatorn i tjänstesektorn var i stort sett oförändrad i februari på 90,4, jämfört med 90,2 i januari och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt. Efterfrågan de senaste tre månaderna och förväntningarna på efterfrågan de kommande tre månaderna bidrar lika mycket till den dystra bilden. Frågan om utvecklingen av företagets verksamhet bidrar fortsatt mest, även om den stärktes marginellt i februari.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

86,2

90,2

90,4

0,2

-

Företagets verksamhet, utfall

-5,3

-3,7

-3,5

0,2

--

Efterfrågan, utfall

-4,8

-2,8

-3,0

-0,2

-

Efterfrågan, förväntningar

-3,7

-3,2

-3,0

0,2

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Tjänsteföretagen rapporterar att efterfrågan på företagets tjänster de senaste tre månaderna varit närmast oförändrad. På tre månaders sikt tror företagen på en ökad efterfrågan för tredje undersökningen i rad, nettotalet ligger dock fortsatt under det historiska genomsnittet. Antalet anställda uppges ha minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna de kommande tre månaderna pekar dock på en ökad personalstyrka i normal utsträckning.

Tjänsteföretagen uppger i lägre utsträckning än i januari att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna, men fortfarande i betydligt högre utsträckning än normalt. Förväntningarna på försäljningspriserna de kommande tre månaderna närmar sig normala nivåer för första gången sedan sommaren 2021.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

19

-9

-1

0

--

Efterfrågan

16

-8

2

1

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-35

-35

-34

-

Försäljningspriser

6

18

23

19

++

Antal anställda

2

-7

-6

-10

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

8

10

11

-

Försäljningspriser

11

24

23

13

+

Antal anställda

8

2

8

7

-

Hushåll

Fortsatt många hushåll som tror att arbetslösheten kommer att stiga

Efter förra månadens historiska ökning är hushållens konfidensindikator oförändrad i februari och ligger kvar på 82,7. Indikatorn visar därmed fortsatt på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt och det är fortfarande endast frågan om förväntningarna på Sveriges ekonomi som ligger över sitt historiska genomsnitt. Av övriga frågor förklaras indikatorns låga nivå mest av hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget samt synen på utvecklingen av den egna ekonomin de senaste tolv månaderna.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

75,1

82,7

82,7

0,0

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-7,8

-6,6

-6,4

0,2

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-4,0

-1,2

-1,4

-0,2

-

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-4,6

-3,7

-3,5

0,2

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-0,3

2,2

1,7

-0,5

+

Köp av kapitalvaror nu

-8,2

-8,0

-7,7

0,3

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Konfidensindikatorerna för kvinnor respektive män förändrades endast marginellt, indikatorn för kvinnor minskade till 81,4 medan indikatorn för män steg till 80,8. Makroindex minskande och ligger nu på 93,1. Mikroindex steg något men är fortsatt betydligt svagare än makroindex och ligger efter uppgången i februari på 76,8.

Konfidensindikatorer för män och kvinnor samt mikro- och makroindex

 

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator män

72,0

80,7

80,8

0,1

--

Konfidensindikator kvinnor

76,9

81,6

81,4

-0,2

--

Mikroindex

70,9

76,1

76,8

0,7

--

Makroindex

88,1

93,9

93,1

-0,8

-

Arbetslösheten förväntas stiga ytterligare något jämfört med i januari och det är fortsatt jämförelsevis många hushåll som tror på en ökad arbetslöshet de kommande tolv månaderna. Risken att själv bli arbetslös bedöms ha ökat ytterligare något jämfört med hur hushållen svarade på frågan i januari. Hushållen svarar dock oftast att den egna arbetslöshetsrisken har minskat.

Andelen hushåll som uppger att deras egen ekonomiska situation är sådan att de sparar i nuläget är oförändrad och fortsatt högre än normalt. Samtidigt är det något färre hushåll än normalt som tror sig kunna spara något under de kommande tolv månaderna. Planerna på inköp av egna kapitalvaror är i princip oförändrade och betydligt mer återhållsamma än normalt.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk, från 7,1 procent i januari till 6,8 procent i februari. Kvinnors förväntningar på inflationen är nästan alltid högre än männens, i februari ökade kvinnors förväntningar med 0,3 procentenheter till 7,8 procent medan männens förväntningar minskade med 0,7 procentenheter till 6,1 procent, se diagram 1. Den rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 4,7 procent på ett års sikt, vilket är en liten minskning från föregående månad.

Diagram 1. Inflationsförväntningar, män och kvinnor

Inflation_kon
Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

5

-34

-28

-27

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-23

-78

-67

-65

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-6

0

2

4

--

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

2

-44

-43

-41

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

14

32

32

35

++

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

62

60

60

+

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

0

11

10

-

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-12

-14

6

2

+

Arbetslösheten (öka - minska)

21

54

50

52

--

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-26

-25

-24

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

47

49

45

-

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

nov 2023

dec 2023

jan 2024

feb 2024

Uppfattad inflation nu

 

18,0

16,4

17,1

16,0

Förväntad inflation om 12 mån

 

7,1

6,5

7,1

6,8

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

5,66

5,21

4,79

4,70

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

4,84

4,41

4,13

4,00

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

3,97

3,70

3,40

3,43

Genomsnittlig listränta¹

 

5,82

5,82

5,80

5,79

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 5 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,6 %, Handel 20,9 %, Tillverkningsindustri 19,2 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 4,4 %.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.