2024-01-30

Konjunkturbarometern januari 2024

Ljusare signaler från samtliga sektorer

Barometerindikatorn ökade med 5,8 enheter till 90,5, senast indikatorn ökade så mycket under en månad var i april 2021. Alla sektorer bidrog till det starkare stämningsläget där hushållen ökade mest. Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk från det föregående kvartalet och uppgår till 1,7 procent. Priserna förväntas öka i alla sektorer i näringslivet förutom i bygg- och anläggningsverksamhet där företagen har uppgivit minskade priser sedan oktober 2022.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 4,2 enheter till 99,3 vilket innebär att stämningsläget inom sektorn kan beskrivas som normalt. Uppgången i konfidensindikatorn förklaras främst av att färre företag uppger att lagren är för stora och ljusare produktionsplaner.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt, och läget är liksom de senaste månaderna på gränsen till att vara betydligt sämre än normalt. Situationen inom sektorn är generellt fortsatt dyster men många av de framåtblickande frågorna har utvecklats positivt sedan undersökningen i december.

Detaljhandelns konfidensindikator, som steg med drygt 4 enheter förra månaden, steg med ytterligare 3,7 enheter i januari till 96,0. Motorfordons- och sällanköpshandelns indikatorer ligger också under det normala. Den sista delen av detaljhandeln, dagligvaruhandeln är den enda branschen i sektorn där läget är över det historiska genomsnittet.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg för andra månaden i rad och uppgår till 90,2. Trots det dystra läget är anställningsplanerna och bristen på personal i linje med det normala.

Hushållens konfidensindikator ökade kraftigt i januari med 7,5 enheter till 82,3. Ökningen är den största som har uppmätts från en månad till en annan sedan indikatorns startpunkt 1996. Konfidensindikatorn för män steg med 8,4 enheter till 80,1 medan indikatorn för kvinnor ökade med 5,0 enheter till 81,3.

Indikatorer

 

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Diff

Läget

Barometerindikatorn

85,4

84,7

90,5

5,8

-

Tillverkningsindustri

99,5

95,1

99,3

4,2

=

Bygg & anläggning

91,3

90,5

91,0

0,5

-

Detaljhandel

88,5

92,7

96,0

3,3

-

Tjänstesektorn

83,2

85,9

90,2

4,3

-

Hushåll

73,8

74,8

82,3

7,5

--


Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anm. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för januari har företagens svar samlats in 28 december - 22 januari. Hushållens svar har samlats in 29 december - 15 januari.

Januariundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än månadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm 30 januari 2024

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Inflationsförväntningarna minskar

Konfidensindikatorn för näringslivet steg i januari med 4,6 enheter till 91,7. Samtliga sektorer bidrog till uppgången även om indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet endast steg marginellt.

Synen på efterfrågeläget i näringslivet som helhet är oförändrad jämfört med förra månaden och bedöms fortsatt vara svagare än normalt. Näringslivets syn på lönsamheten har sedan senaste kvartalsundersökningen i oktober sammantaget förbättrats. Inom tillverkningsindustrin har lönsamheten däremot försämrats. Tillverkningsindustrin är trots försämrade lönsamhetsomdömen den enda sektor där lönsamheten anses vara högre än normalt, vilket den ansetts ha varit sedan januari 2021.

Företagen i näringslivet fortsätter att rapportera att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Inom bygg- och anläggningsverksamhet samt handel är nettotalen fortsatt betydligt lägre än normalt. Anställningsplanerna för näringslivet som helhet de kommande tre månaderna blev något ljusare än i december och visar sammantaget på en närmast oförändrad personalstyrka. Inom bygg- och anläggningsverksamhet samt handeln förväntar sig företagen däremot i ovanligt stor utsträckning minskningar av personalstyrkan. Andelen företag i näringslivet som uppger att de har brist på arbetskraft är oförändrad från oktober och i nivå med det normala. Inom bygg- och anläggningsverksamhet uppges personalbristen vara närmast obefintlig.

Företagen inom näringslivet rapporterar i mycket högre utsträckning än normalt om prisökningar de senaste tre månaderna. Företagens förväntningar pekar även på fortsatta prisökningar, undantaget företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet där företagen förväntar sig sänkta priser. Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår i januari till 1,7 procent och har minskat fem kvartal i rad från toppen i oktober 2022.

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Läget

Konfidensindikator¹

100

85,8

87,1

91,7

-

Efterfrågeläge²

-16

-30

-26

-26

-

Antal anställda, utfall

-1

-8

-11

-9

-

Antal anställda, förväntningar

0

-6

-3

1

+

Försäljningspriser, förväntningar

12

21

21

21

+


¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jul 2023

okt 2023

jan 2024

Läget

Brist på arbetskraft

26

31

27

27

+

Lönsamhet

-3

-12

-16

-10

-

Inflationsförväntningar på ett års sikt

 

2,4

2,2

1,7

 

Tillverkningsindustri

Otillräcklig efterfrågan begränsar produktionen

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg med 4,2 enheter i januari till 99,3, och pekar därmed på ett normalt stämningsläge. Indikatorerna för insats-, investerings- och konsumtionsvaruindustrins steg men endast indikatorn för investeringsvaruindustrin är starkare än normalt. Bakom uppgången ligger främst att färre företag uppger att lagren är för stora, men även företagens förväntningar på produktionsvolymen de kommande tre månaderna bidrog till uppgången. Företagens omdöme om den inneliggande orderstocken är närmast oförändrat från december och på en normal nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

99,5

95,1

99,3

4,2

=

Orderstock, nulägesomdöme

0,7

0,7

0,5

-0,2

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

1,0

-0,5

2,4

2,9

+

Produktionsvolym, förväntningar

-2,1

-5,1

-3,6

1,5

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Betydligt fler industriföretag än normalt uppger att produktionsvolymen har minskat de senaste tre månaderna. Företagen uppger också i mindre utsträckning än normalt att produktionskapaciteten har ökat de senaste tre månaderna och förväntningarna på den kommande produktionskapaciteten är mindre optimistiska än normalt. Kapacitetsutnyttjandet har de senaste tre kvartalsundersökningarna legat på 84 procent, vilket är i nivå med det historiska genomsnittet.

Företagen uppger fortsatt i ovanligt stor utsträckning att orderingången har minskat de senaste tre månaderna, både på hemma- och exportmarknaden. Företagen förväntar sig dock i normal utsträckning att orderingången ska öka på såväl hemma- som exportmarknaden.

Antalet anställda uppges har minskat de senaste tre månaderna i normal utsträckning och företagen förväntar sig även en marginell ökning de kommande tre månaderna. Knappt hälften av företagen uppger att det har brist på någon form av personal, vilket är högre än normalt. En jämförelsevis låg andel företag uppger nu att brist på personal är en faktor som begränsar företagets produktion. En förhållandevis hög andel företag, 48 procent, uppger däremot att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar företagets produktion.

Det är fortsatt en större andel företag än normalt som förväntar sig höjda försäljningspriser på såväl hemma- som på exportmarknaden de närmaste tre månaderna. Det är något fler företag som uppger att lönsamheten är god, än som uppger att den är dålig.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

14

3

0

-3

--

Orderingång hemmamarknad

6

-20

-20

-21

--

Orderingång exportmarknad

11

-3

-24

-10

--

Orderstock, nulägesomdöme

-12

-9

-9

-10

+

Exportorderstock, nulägesomdöme

-6

-6

-2

-5

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

8

12

4

+

Antal anställda

-5

-2

-11

-5

=

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

21

14

4

9

-

Försäljningspriser hemmamarknad

12

13

15

15

+

Försäljningspriser exportmarknad

5

14

16

16

+

Antal anställda

-8

2

0

2

+


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jul 2023

okt 2023

jan 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionskapacitet

9

12

6

3

-

Produktionskapacitet, nulägesomdöme

9

10

15

19

+

Kapacitetsutnyttjande (%)

84

84

84

84

=

Brist på arbetskraft

33

55

53

47

+

Yrkesarbetare

27

35

26

25

-

Tekniska tjänstemän

19

46

44

39

++

Lönsamhet

-1

6

14

9

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Orderingång hemmamarknad

8

-10

-5

9

+

Orderingång exportmarknad

14

0

10

13

-

Produktionskapacitet

11

8

17

5

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

Vädret begränsar anläggningsbyggandet

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt med 0,5 enheter till 91,0. Stämningsläget inom anläggningsverksamhet minskade med knappt 10 enheter samtidigt som husbyggarnas ökade med knappt 4 enheter. Det är första gången sedan september 2022 som stämningsläget bland husbyggarna är bättre än vad det är bland anläggningsbyggarna, 91,6 jämfört med 90,9.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

91,3

90,5

91,0

0,5

-

Orderstock, nulägesomdöme

-2,8

-2,8

-2,3

0,5

-

Antalet anställda, förväntningar

-5,8

-6,7

-6,7

0,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar fortsatt om ett minskat byggande, såväl för de senaste tre månaderna som för de nästkommande tre, och det i betydligt större utsträckning än normalt. Förväntningarna på byggandet är tillbaka på samma nivå som i novemberundersökningen och är inte alls så negativa som de var i december då förväntningarna var på sin lägsta nivå någonsin. Byggföretagen är fortsatt negativa om byggmarknaden på ett års sikt men företagen är mindre pessimistiska jämfört med oktober förra året då frågan senast ställdes. Det är framför allt bland husbyggarna som förväntningarna på ett års sikt förbättrats. Även om förväntningarna på orderstockarna de kommande tre månaderna är mer negativa än normalt så har de i januari utvecklats i rätt riktning bland byggföretagen.

Jämförelsevis många byggföretag svarar att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna är oförändrade från december och är också betydligt mer pessimistiska än normalt.

Många byggföretag uppger att antingen otillräcklig efterfrågan (70 procent av företagen) eller vädret (19 procent av företagen) är faktorer som begränsar byggandet. Bland anläggningsbyggarna uppger nästan vartannat företag att vädret begränsar byggandet.

Byggföretagen fortsätter att i hög grad rapportera om minskade anbudspriser de senaste tre månaderna, såväl som för nästkommande tre månader.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

4

-45

-56

-37

--

Anbudspriser

-5

-28

-26

-33

--

Orderstock, utfall

3

-53

-52

-48

--

Orderstock, nulägesomdöme

-23

-39

-39

-36

-

Antal anställda

-4

-29

-36

-38

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

8

-35

-63

-35

--

Anbudspriser

-1

-29

-33

-32

--

Orderstock

9

-14

-33

-11

-

Antal anställda

2

-31

-36

-36

--


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jul 2023

okt 2023

jan 2024

Läget

Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

-9

-38

-54

-17

-

Handel

Företagen mer missnöjda med nuvarande försäljningssituation

Konfidensindikatorn för handeln steg med 3,7 enheter till 93,0. Dagligvaruhandeln är den starkaste handelsbranschen med en indikator på 101,3 vilket visar på ett något starkare stämningsläge än normalt. Mest pessimistiska signaler kommer från partihandeln där indikatorn på 84,6 visar på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

87,7

89,3

93,0

3,7

-

Försäljningsvolym, utfall

-8,7

-6,8

-5,2

1,6

--

Varulager, nulägesomdöme

0,3

-0,1

1,2

1,3

+

Försäljningsvolym, förväntningar

-4,0

-3,7

-2,9

0,8

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Jämfört med i december svarar fler företag att försäljningsvolymen har ökat de senaste tre månaderna, men företagen är betydligt mindre positiva än normalt i frågan. Försäljningsvolymen väntas öka under de kommande tre månaderna, men även här i lägre utsträckning än det historiska genomsnittet.

Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation försämrades och jämförelsevis många företag svarar att försäljningssituationen är dålig. Förväntningarna på försäljningssituationen på sex månaders sikt förbättrades däremot och ligger nu på det historiska genomsnittet.

Antalet anställda rapporteras ha minskat de senaste tre månaderna och det i betydligt större utsträckning än normalt. Även anställningsplanerna är mycket pessimistiska och pekar på personalminskningar kommande tre månader. Andelen företag som uppger att de har brist på personal ligger kvar på samma nivå som i senaste kvartalsundersökningen i oktober och är något över det historiska genomsnittet. Bristen på personal rapporteras vara som störst inom handel med motorfordon där drygt 4 av 10 företag uppger att de har personalbrist.

Färre företag svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna men andelen är fortsatt hög sett ur historiskt perspektiv. Det är även färre företag som tror på ökade försäljningspriser kommande tre månader jämfört med i december men nettotalet för frågan ligger något över det historiska genomsnittet.

Lönsamhetsomdömena i handeln som helhet förbättrades men är fortsatt svagare än det historiska genomsnittet. Omdömena stärktes som mest i sällanköpshandeln där de nu ligger i nivå med det historiska genomsnittet. Handel med motorfordon var den enda bransch där lönsamhetsomdömena försvagades jämfört med den senaste kvartalsundersökningen i oktober.

Handel definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Partihandel (SNI 46) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3).


Handel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

25

-13

-5

2

--

Nuvarande försäljningssituation

1

-19

-11

-17

--

Varulager, nulägesomdöme

23

22

23

20

+

Antal anställda

3

-13

-17

-13

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

37

21

22

25

-

Försäljningspriser

21

28

28

25

+

Inköp av varor

20

5

2

14

-

Antal anställda

8

-15

-11

-13

--

Försäljningssituation om 6 mån

37

25

32

37

=


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jul 2023

okt 2023

jan 2024

Läget

Brist på personal

13

15

16

16

+

Lönsamhet

-6

-21

-21

-15

-

Tjänstesektorn

Tjänsteföretagen är mer optimistiska om efterfrågan på sex månaders sikt

Konfidensindikatorn i tjänstesektorn ökade i januari med 4,3 enheter till 90,2, men pekar trots det på ett svagare stämningsläge än normalt. Alla tre ingående frågor bidrog till ökningen, men frågan om de senaste månadernas efterfrågan bidrog mest. Alla tre frågor förklarar i ungefär lika stor utsträckning indikatorns nivå under 100.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

83,2

85,9

90,2

4,3

-

Företagets verksamhet, utfall

-6,0

-5,4

-3,8

1,6

--

Efterfrågan, utfall

-5,1

-4,8

-2,8

2,0

-

Efterfrågan, förväntningar

-5,7

-4,0

-3,2

0,8

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen är betydligt mer optimistiska om efterfrågan på sex månaders sikt än de var i oktober, men inte lika optimistiska som normalt. Lönsamhetsomdömena pekar på att företagen är något mindre missnöjda med sin lönsamhet än de var i oktober, men företagen är mer missnöjda än normalt i frågan.

Tjänsteföretagen uppger att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna i ungefär samma utsträckning som de har gjort de senaste fyra månaderna. Anställningsplanerna pekar på att antalet anställda kommer att öka i normal utsträckning de kommande tre månaderna. Vart fjärde företag uppger att de har brist på arbetskraft, medan ett av fem företag uppger att brist på arbetskraft är en faktor som begränsar verksamheten. Nästan sex av tio företag uppger att brist på efterfrågan är en begränsande faktor, vilket är en ökning jämfört med i oktober.

Det är fortsatt betydligt fler företag än normalt som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna. Även i frågan om försäljningspriserna på tre månaders sikt är det ovanligt många företag som svarar att priserna kommer att öka.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

19

-12

-9

-1

--

Efterfrågan

16

-10

-8

2

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-40

-35

-35

-

Försäljningspriser

6

19

19

23

++

Antal anställda

2

-6

-7

-6

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

0

7

10

-

Försäljningspriser

11

26

26

24

++

Antal anställda

8

-5

2

7

-


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jul 2023

okt 2023

jan 2024

Läget

Brist på personal

26

28

24

27

+

Lönsamhet

-6

-17

-23

-14

-

Hushåll

Stämningsläget fortsätter att bättras

Hushållens konfidensindikator ökade kraftigt i januari med 7,5 enheter till 82,3. Ökningen är den största som har uppmätts i indikatorn från en månad till en annan sedan indikatorns startpunkt 1996. Trots ökningen visar indikatorn fortsatt på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt. Samtliga frågor i indikatorn stärktes och de framåtblickande frågorna om hushållets och Sveriges ekonomi på tolv månaders sikt stärktes mest. För första gången sedan november 2021 är det fler hushåll som tror på en förbättring av den svenska ekonomin på tolv månaders sikt jämfört med de som tror på en försämring. Hushållens syn på kapitalvaruinköp förbättrades endast marginellt och är fortsatt den svagaste frågan i indikatorn.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

73,8

74,8

82,3

7,5

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-7,7

-7,9

-6,9

1,0

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-4,0

-4,0

-1,2

2,8

-

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-5,1

-4,7

-3,7

1,0

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-1,3

-0,3

2,2

2,5

+

Köp av kapitalvaror nu

-8,1

-8,3

-8,1

0,2

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Konfidensindikatorn för män steg med 8,4 enheter till 80,1 medan indikatorn för kvinnor ökade med 5,0 enheter till 81,3. Både mikro- och makroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen respektive Sveriges ekonomi, steg i januari. Makroindex ligger nu på 94,0 vilket är den högsta nivån sedan februari 2022. Mikroindex är fortsatt betydligt svagare än makroindex och ligger efter uppgången i januari på 75,6.

Mikro- och makroindex

 

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Diff

Läget

Mikroindex hushåll

70,8

70,7

75,6

4,9

--

Makroindex hushåll

85,3

88,0

94,0

6,0

-

Andelen hushåll som tror att arbetslösheten kommer att öka de kommande tolv månaderna minskade men är fortfarande högre än normalt. Samtidigt bedöms risken att själv bli arbetslös ha ökat något de senaste tolv månaderna. Historiskt har hushållen oftast svarat att den egna arbetslöshetsrisken har minskat.

En större andel hushåll än normalt uppger att de sparar i nuläget och under de kommande tolv månaderna tror något fler hushåll än normalt att de kommer att kunna spara något. Betydligt fler hushåll än normalt uppger att det är fördelaktigt att spara i nuläget. Samtidigt planerar jämförelsevis många hushåll att minska sina inköp av kapitalvaror det närmaste året.

Hushållens planer på bostadsrenoveringar, bostadsköp och bilköp är fortsatt betydligt mer återhållsamma än normalt. Framför allt gäller detta hushållens planer på bostadsrenoveringar som är oförändrade från oktober och därmed fortsatt rekordpessimistiska.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg, från 6,5 procent i december till 7,1 procent i januari. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan minskade på samtliga tidshorisonter. På ett års sikt förväntas den rörliga bostadsräntan vara 4,79 procent och på fem års sikt förväntas den ligga på 3,40 procent.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

5

-33

-34

-29

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-22

-84

-79

-67

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-6

0

0

2

-

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

2

-43

-44

-43

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

14

24

31

31

++

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

59

62

59

+

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

0

0

11

-

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-12

-22

-14

6

+

Arbetslösheten (öka - minska)

21

58

54

49

-

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-27

-26

-25

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

46

47

50

+


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

okt 2023

nov 2023

dec 2023

jan 2024

Uppfattad inflation nu

 

16,8

18,0

16,4

17,1

Förväntad inflation om 12 mån

 

7,0

7,1

6,5

7,1

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

5,69

5,66

5,21

4,79

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

4,95

4,84

4,41

4,13

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

3,96

3,97

3,70

3,40

Genomsnittlig listränta¹

 

5,68

5,82

5,82

5,80

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

jul 2023

okt 2023

jan 2024

Läget

Köp av bil inom 12 månader

-56

-65

-65

-63

--

Köp av bostad inom 12 månader

-76

-81

-83

-82

--

Renovering av bostaden inom 12 månader

-26

-35

-44

-44

--

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 5 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,6 %, Handel 20,9 %, Tillverkningsindustri 19,2 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 4,4 %.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.