2023-12-21

Konjunkturbarometern december 2023

Dystra tider i byggbranschen

Barometerindikatorn minskade återigen marginellt, från 84,9 till 84,3 i december. Det är en ovanligt hög andel byggföretag som uppger att byggandet har minskat de tre senaste månaderna, och företagen har inte haft så pessimistiska byggplaner sedan 1996.

Företagens förväntningar på att försäljningspriserna kommer att öka på tre månaders sikt är fortsatt högre än normalt och har varit i det närmaste oförändrade fyra månader i rad.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade med fyra enheter till 95,1 vilket är den lägsta nivån sedan inledningen av pandemin sommaren 2020. Minskningen förklaras framför allt av att investeringsvaruindustrin utvecklades negativt. Även icke varaktiga konsumtionsvaror minskade medan insatsvaruindustrin gick åt andra hållet och utvecklades positivt.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade i december, indikatorn minskade med 1,4 enheter till 89,9. Indikatorn ligger nu på ungefär samma nivåer som den gjorde vid de tidigare lågkonjunkturerna 2009, 2012 och 2020.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 3,8 enheter till 92,1. Ökningen förklaras av att företagen är något mindre dystra om de senaste tre månadernas försäljningsvolym. Företagen ser även lite ljusare på de tre närmaste månadernas försäljningsutveckling vilket också bidrar till det mindre dystra läget.

Tjänstesektorns konfidensindikator ökade till 85,3 men är trots det fortsatt den sektor i näringslivet som är dystrast. Det var framför allt företagens förväntan på de kommande tre månadernas efterfrågan som bidrog till ökningen.

Hushållens konfidensindikator steg till 74,5. Ökningen beror främst på att hushållen har blivit mindre negativa om utvecklingen av Sveriges ekonomi de kommande tolv månaderna. Från bottennivån i september förra året så har hushållens förväntningar om svensk ekonomi successivt ökat och är nu i det närmaste normala. Samtidigt är synen på den egna ekonomin de senaste tolv månaderna och inställningen till kapitalvaruinköp fortsatt mycket negativ.

Indikatorer

 

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Diff

Läget

Barometerindikatorn

85,1

84,9

84,3

-0,6

--

Tillverkningsindustri

99,4

99,1

95,1

-4,0

-

Bygg & anläggning

93,3

91,3

89,9

-1,4

--

Detaljhandel

91,2

88,3

92,1

3,8

-

Tjänstesektorn

83,4

83,0

85,3

2,3

--

Hushåll

71,4

73,2

74,5

1,3

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anm. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för december har företagens svar samlats in 30 november–14 december. Hushållens svar har samlats in 30 november–14 december.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm 21 december 2023

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Minskad personalstyrka

Konfidensindikatorn för näringslivet steg med 1,1 enheter till 86,6, men är fortsatt kvar på en ovanligt låg nivå. Bakom uppgången ligger något mindre pessimistiska företag inom handeln och tjänstesektorn.

Företagens syn på efterfrågeläget förbättrades något, men är fortsatt svagare än normalt i samtliga sektorer utom tillverkningsindustrin.

Samtliga sektorer i näringslivet rapporterar att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet samt handel rapporterar om en minskad personalstyrka i ovanligt stor utsträckning. Även anställningsplanerna är sammantaget låga. Inom bygg- och anläggningsverksamhet samt handel förväntar sig företagen i ovanligt stor utsträckning en minskad personalstyrka de kommande tre månaderna. I tillverkningsindustrin och tjänstesektorn förväntar sig företagen en oförändrad personalstyrka.

Företagens förväntningar på att försäljningspriserna kommer att öka på tre månaders sikt är fortsatt högre än normalt och har varit i det närmaste oförändrade fyra månader i rad.

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Läget

Konfidensindikator¹

100

86,0

85,5

86,6

--

Efterfrågeläge²

-16

-27

-30

-26

-

Antal anställda, utfall

-1

-8

-8

-11

-

Antal anställda, förväntningar

0

-4

-6

-4

-

Försäljningspriser, förväntningar

12

21

22

21

+

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Tillverkningsindustri

Vikande orderingång

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 4,0 enheter i december till 95,1. Indikatorn pekar därmed på ett svagare stämningsläge än normalt. Bakom det dystrare stämningsläget ligger företagen inom icke varaktiga konsumtionsvaror och den tidigare förhållandevis starka investeringsvaruindustri som nu ligger på en normal nivå. Av de i indikatorn ingående frågorna är det den pessimistiska synen på produktionsvolymen de kommande tre månaderna som främst förklarar det försämrade stämningsläget.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

99,4

99,1

95,1

-4,0

-

Orderstock, nulägesomdöme

1,9

0,7

0,7

0,0

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

-0,1

0,6

-0,5

-1,1

-

Produktionsvolym, förväntningar

-2,4

-2,1

-5,1

-3,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen i tillverkningsindustrin uppger att produktionen varit nära oförändrad de senaste tre månaderna, vanligtvis brukar den öka. Företagen uppger i ovanligt stor utsträckning att orderingången har minskat de senaste tre månaderna, både på hemma- och exportmarknaden. Företagen i tillverkningsindustrin är emellertid något mindre missnöjda än normalt med såväl den totala orderstockens som exportorderstockens storlek.

Företagen uppger i större utsträckning än normalt att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Förväntningarna är dock att personalstyrkan kommer att vara oförändrad de kommande tre månaderna.

Det är fortsatt en större andel företag än normalt som förväntar sig höjda försäljningspriser på såväl hemma- som på exportmarknaden de närmaste tre månaderna.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

14

2

3

1

-

Orderingång hemmamarknad

6

-22

-20

-19

--

Orderingång exportmarknad

11

-6

-2

-23

--

Orderstock, nulägesomdöme

-12

-3

-9

-9

+

Exportorderstock, nulägesomdöme

-6

9

-5

-2

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

11

9

12

-

Antal anställda

-5

-4

-2

-11

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

21

13

14

4

--

Försäljningspriser hemmamarknad

12

9

13

16

+

Försäljningspriser exportmarknad

5

12

15

17

+

Antal anställda

-8

-5

2

0

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

Dystert om byggandet oavsett tidshorisont

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade i december med 1,4 enheter till 89,9. Indikatorn ligger nu på ungefär samma nivåer som den gjorde vid de tidigare lågkonjunkturerna 2009, 2012 och 2020. De alltmer negativa anställningsplanerna bidrog mest till minskningen och är också den fråga som förklarar det mesta av indikatorns låga nivå. Konfidensindikatorn för anläggningsbyggarna förblev oförändrad och är 101,2 medan stämningsläget bland husbyggarna minskade med 2,0 enheter till 87,5.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

93,3

91,3

89,9

-1,4

--

Orderstock, nulägesomdöme

-2,8

-2,8

-3,4

-0,6

-

Antalet anställda, förväntningar

-3,9

-5,8

-6,7

-0,9

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger i högre utsträckning än i november att byggandet minskat de senaste tre månaderna, andelen företag som uppger att byggandet har minskat är historiskt hög. Förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande föll ytterligare och är nu på en ny historisk lägsta nivå. Dessa resultat förklaras i huvudsak av hur husbyggarna upplever byggandet, anläggningsbyggarna är också pessimistiska om byggandet men inte fullt lika utbrett som för husbyggarna.

Byggföretagen rapporterar att orderstocken har minskat de senaste tre månaderna och det i betydligt större utsträckning än normalt. Förväntningarna på utvecklingen av orderstocken på tre månaders sikt blev mer pessimistiska och är nu betydligt mer negativa än normalt.

Antalet anställda uppges ha minskat ytterligare något de senaste tre månaderna. Även anställningsplanerna har fallit tillbaka ytterligare och är fortsatt betydligt mer pessimistiska än normalt.

Av byggföretagen uppger 65 procent att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar byggandet. Andelen byggföretag som uppger brist på arbetskraft som en faktor som begränsar byggandet har minskat ytterligare. Endast åtta procent av företagen anger den faktorn, vilket är en halvering jämfört med föregående månad.

Byggföretagen fortsätter att i hög grad rapportera om minskade anbudspriser de senaste tre månaderna, såväl som de nästkommande tre månaderna. Inga företag tror att priserna kommer att öka de närmaste månaderna.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

4

-44

-46

-57

--

Anbudspriser

-5

-30

-28

-26

-

Orderstock, utfall

4

-53

-54

-53

--

Orderstock, nulägesomdöme

-23

-39

-39

-42

-

Antal anställda

-3

-36

-28

-35

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

8

-35

-35

-63

--

Anbudspriser

-1

-31

-29

-33

--

Orderstock

9

-8

-15

-31

--

Antal anställda

2

-20

-31

-36

--

Detaljhandel

Antalet anställda uppges minska

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg med 3,8 enheter i december till 92,1. Uppgången förklaras av en förbättrad syn på såväl försäljningsutvecklingen de senaste tre månaderna som på de kommande tre månaderna. Båda frågorna ligger trots förbättringen under sina historiska genomsnitt. Företagens syn på varulagren är oförändrad för andra undersökningen i rad och ligger på det historiska genomsnittet.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

91,2

88,3

92,1

3,8

-

Försäljningsvolym, utfall

-4,1

-7,8

-5,7

2,1

--

Varulager, nulägesomdöme

0,1

0,1

0,1

0,0

=

Försäljningsvolym, förväntningar

-4,9

-4,0

-2,3

1,7

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation förbättrades men det är fortsatt fler företag som uppger att försäljningssituationen är dålig jämfört med de som svarar att den är god. Försäljningssituationen på sex månaders sikt väntas bli bättre, men företagen är något mindre optimistiska i sina förväntningar än normalt. Företagen i sällanköpshandeln är tydligt mer optimistiska i sina förväntningar på utvecklingen av försäljningssituationen kommande halvår jämfört med företagen i dagligvaruhandeln och handeln med motorfordon.

Det är fortsatt betydligt fler företag än normalt som uppger att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna blev mindre pessimistiska, men det är trots detta fler företag som tror på en minskad personalstyrka än som tror på ökad under de kommande tre månaderna.

Företagen förväntar sig fortsatt i högre utsträckning än normalt att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna. Andelen företag som tror på ökade försäljningspriser är som störst i dagligvaruhandeln där knappt 6 av 10 företag tror på ökade försäljningspriser.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

24

6

-10

-1

--

Nuvarande försäljningssituation

2

-19

-15

-5

-

Varulager, nulägesomdöme

23

23

23

23

=

Antal anställda

2

-11

-13

-14

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

37

20

23

29

-

Försäljningspriser

18

31

32

32

+

Inköp av varor

16

6

7

5

-

Antal anställda

1

-6

-13

-4

-

Försäljningssituation om 6 mån

41

22

31

35

-

Tjänstesektorn

Missnöje med uppdragsvolymen

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn ökade med 2,3 enheter till 85,3. Det var framför allt företagens förväntan på de kommande tre månadernas efterfrågan som bidrog till ökningen. Även frågorna om de senaste tre månadernas efter frågan samt utvecklingen av företagets verksamhet bidrog till ökningen. Samtliga tre frågor som ingår i indikatorn ligger under sina historiska genomsnitt och bidrar till indikatorns låga nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

83,4

83,0

85,3

2,3

--

Företagets verksamhet, utfall

-5,4

-6,0

-5,6

0,4

--

Efterfrågan, utfall

-5,3

-5,3

-5,1

0,2

--

Efterfrågan, förväntningar

-5,9

-5,7

-4,0

1,7

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen uppger att efterfrågan har minskat de senaste tre månaderna. Samtidigt förväntar sig företagen att efterfrågan kommer att öka de kommande tre månaderna, men i betydligt lägre utsträckning än det historiska genomsnittet. Nästan 3 av 4 företag har angett något av alternativen att det är ganska svårt eller svårt att förutsäga företagets framtida affärssituation. Tjänsteföretagen är mer missnöjda med uppdragsvolymen än normalt.

Priserna uppges i något större utsträckning än normalt ha höjts de senaste tre månaderna. En betydligt större andel av företagen förväntar sig att höja priserna de kommande tre månaderna, än som förväntar sig att sänka dem.

Antalet anställda uppges ha minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna pekar på i stort sett oförändrad personalstyrka de kommande tre månaderna.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

19

-9

-12

-10

--

Efterfrågan

16

-11

-11

-10

--

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-36

-40

-36

-

Försäljningspriser

6

24

19

18

+

Antal anställda

2

-6

-6

-7

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

-1

0

7

--

Försäljningspriser

11

24

27

27

++

Antal anställda

8

-1

-5

1

-

Hushåll

Hushållen tror på lägre bostadsränta

Hushållens konfidensindikator steg med 1,3 enheter i december till 74,5. Indikatorn har stigit tre månader i rad men ligger fortsatt kvar på en mycket låg nivå och pekar på ett mycket svagt stämningsläge. Det är stor skillnad på läget i de olika frågorna i indikatorn. Hushållens förväntningar på utvecklingen av den svenska ekonomin under de kommande tolv månaderna förbättrades för tredje undersökningen i rad och ligger nu nära sitt historiska genomsnitt. Hushållens syn på utvecklingen av den egna ekonomin de senaste tolv månaderna och deras inställning till kapitalvaruinköp i nuläget är fortsatt mycket negativ och är det som främst förklarar indikatorns låga nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

71,4

73,2

74,5

1,3

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-7,6

-7,8

-8,0

-0,2

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-5,3

-4,0

-4,0

0,0

--

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-5,0

-5,1

-4,6

0,5

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-2,1

-1,5

-0,3

1,2

-

Köp av kapitalvaror nu

-8,6

-8,5

-8,6

-0,1

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Konfidensindikatorn för män steg endast marginellt från 71,1 till 71,2 medan indikatorn för kvinnor ökade med 2,3 enheter till 75,9. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi, ökade med 3,2 enheter till 88,1 i december. Samtidigt minskade mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, något med 0,4 enheter till 69,8. Skillnaden mellan indexen ökade därmed och är ovanligt stor.

Mikro- och makroindex

 

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Diff

Läget

Mikroindex hushåll

67,7

70,2

69,8

-0,4

--

Makroindex hushåll

83,9

84,9

88,1

3,2

--

Andelen hushåll som tror att arbetslösheten kommer att öka i Sverige de kommande tolv månaderna minskade, men är fortsatt betydligt högre än normalt. Samtidigt svarar ungefär lika många hushåll att risken att själv bli arbetslös har ökat som svarar att den har minskat. Vanligtvis uppger hushållen att risken för att själv bli arbetslös har minskat under de senaste tolv månaderna.

Andelen hushåll som uppger att deras egen ekonomiska situation är sådan att de sparar i nuläget är fortsatt högre än normalt. Samtidigt är det ungefär lika många hushåll som det historiska genomsnittet som tror sig kunna spara något under de kommande tolv månaderna. Hushållens planer på inköp av kapitalvaror på tolv månaders sikt är oförändrade från november och är betydligt mer återhållsamma än normalt.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt minskade, från 7,1 procent i november till 6,5 procent i december. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan minskade på samtliga tidshorisonter. På ett års sikt förväntas den rörliga bostadsräntan vara 5,21 procent och på fem års sikt förväntas den ligga på 3,70 procent.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

5

-32

-33

-34

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-22

-83

-84

-78

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

0

0

-1

-

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

2

-45

-44

-45

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

27

24

31

++

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

61

59

62

+

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

-5

0

0

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-12

-29

-24

-14

-

Arbetslösheten (öka - minska)

21

59

58

54

--

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-30

-27

-27

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

44

45

46

-

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

sep 2023

okt 2023

nov 2023

dec 2023

Uppfattad inflation nu

 

17,5

16,8

18,0

16,4

Förväntad inflation om 12 mån

 

7,1

7,0

7,1

6,5

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

5,80

5,69

5,66

5,21

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

5,04

4,95

4,84

4,41

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

4,05

3,96

3,97

3,70

Genomsnittlig listränta¹

 

5,58

5,68

5,82

5,82

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,6 %, Handel 20,9 %, Tillverkningsindustri 19,2 %,, Bygg och anläggning 4,4 %.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.