2022-04-28

Konjunkturbarometern april 2022

Starkt stämningsläge trots osäkerhet i världen

Barometerindikatorn backade något i april, från 110,3 till 109,5. Tillverkningsindustrin och detaljhandeln föll tillbaka medan övriga sektorer ökade något. Trots den rådande osäkerheten i ekonomin är stämningsläget i näringslivet mycket starkt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 3,3 enheter men är trots nedgången kvar på en ovanligt hög nivå. Utvecklingen i april förklaras framför allt av företagens mindre optimistiska förväntningar gällande kommande produktion.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg något och pekar på ett starkare stämningsläge än normalt. Konfidensindikatorn för husbyggande steg med 1,7 enheter medan indikatorn för anläggningsverksamhet föll med 2,2 enheter.

Efter de senaste månadernas kraftiga svängningar i detaljhandelns konfidensindikator var utvecklingen lugnare i april. Detaljhandelns konfidensindikator backade med 0,5 enheter till 110,3. Företagens anställningsplaner har sedan finanskrisen 2007 endast vid ett fåtal tillfällen varit så optimistiska som de är nu.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg marginellt i april, från 108,8 till 109,6 och fortsätter att peka på ett starkare stämningsläge än normalt. Förklaringen till ökningen är framför allt en förbättrad utveckling av företagens verksamhet under de senaste tre månaderna.

Efter det kraftiga fallet i mars steg hushållens konfidensindikator med 1,6 enheter till 74,9 men pekar på ett fortsatt mycket svagt stämningsläge. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, ökade med 5,6 enheter. Samtidigt ökade makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, med endast 0,8 enheter.

Indikatorer


feb 2022

mar 2022

apr 2022

Diff

Läget

Barometerindikatorn

113,2

110,3

109,5

-0,8

+

Tillverkningsindustri

124,0

124,7

121,4

-3,3

++

Bygg- & anläggning

107,9

107,0

108,2

1,2

+

Detaljhandel

119,2

110,8

110,3

-0,5

++

Tjänstesektorn

107,3

108,8

109,6

0,8

+

Hushåll

89,2

73,3

74,9

1,6

--

Mikroindex hushåll

87,6

71,1

76,7

5,6

--

Makroindex hushåll

103,0

89,0

89,8

0,8

--


Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för april har företagens svar samlats in 31 mars–20 april. Hushållens svar har samlats in 31 mars–15 april.

Aprilundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än månadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm april 2022


Urban Hansson Brusewitz
Generaldirektör

Totala näringslivet

Många företag uppger att de har brist på personal

Konfidensindikatorn för näringslivet föll marginellt i april med 0,4 enheter till 114,6. Företagens syn på efterfrågeläget är fortsatt betydligt ljusare än normalt och förbättrades i samtliga sektorer förutom i handeln där försäljningssituationen bedöms vara lika god som i föregående undersökning.

Företagen i näringslivet fortsätter att rapportera att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna och nettotalet för frågan är nu på den högsta uppmätta nivån någonsin. I tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är nettotalen rekordhöga medan företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att personalstyrkan har minskat något de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna i näringslivet är fortsatt mycket optimistiska och i samtliga sektorer tror företagen att antalet anställda kommer att öka under de kommande tre månaderna.

Trots att företagen uppger att antalet anställda har ökat i stor utsträckning de senaste tre månaderna svarar en rekordhög andel av företagen att de har brist på personal. Bristen uppges vara som störst inom tillverkningsindustrin där ungefär sju av tio företag svarar att de har brist på personal. Inom tjänstesektorn är motsvarande andel ungefär fem av tio företag, vilket även det är rekordhögt. Inom bygg och anläggningsverksamhet minskade dock andelen företag som har brist på personal till en nivå under det historiska genomsnittet.

Näringslivets syn på lönsamheten förbättrades i samtliga sektorer och är betydligt starkare än normalt. Företagen rapporterar vidare om stigande priser i rekordhög utsträckning och det är även ovanligt många företag som tror på stigande priser kommande tre månader. Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg ytterligare och uppgår i april till 5,1 procent, vilket är de högsta inflationsförväntningarna sedan 1990.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2022

mar 2022

apr 2022

Läget

Konfidensindikator¹

100

114,9

115,0

114,6

++

Efterfrågeläge²

-16

-1

2

7

++

Antal anställda, utfall

-2

15

22

29

++

Antal anställda, förväntningar

0

28

28

31

++


¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2021

jan 2022

apr 2022

Läget

Brist på arbetskraft

25

38

43

47

++

Lönsamhet

-3

9

13

16

++

 

 

Svårigheter med att tolka konfidensindikatorer

Just nu är konfidensindikatorerna, främst för detaljhandeln men även för tillverkningsindustrin, svårtolkade på grund av lagerfrågan som ingår i dessa indikatorer. Konjunkturinstitutets tolkning av små lager är normalt att det är ett tecken på hög efterfrågan, men för tillfället beror de jämförelsevis små lagren troligtvis även på materialbrist och andra leveransproblem. Om de små lagren i nuläget främst beror på hög efterfrågan eller problem med leveranser är svårt att veta, det troliga är att det är en kombination av båda.

I tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas troligtvis även företagens orderstocksomdömen på ett liknande sätt. Omdömet kan vara starkt på grund av hög efterfrågan, men en stor orderstock kan även vara resultatet av att företagen har svårt att producera och leverera varor till följd av brist på insatsvaror och leveransproblem.

Tillverkningsindustri

Nuvarande produktionskapacitet anses vara otillräcklig

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin sjönk med 3,3 enheter i april till 121,4. Bakom nedgången ligger i huvudsak företagens förväntningar på produktionsvolymen de kommande tre månaderna. Företagens syn på färdigvarulagrens storlek sjönk något i april medan synen på orderstocken stärktes något.

Konfidensindikatorn och ingående frågors bidrag


feb 2022

mar 2022

apr 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

124,0

124,7

121,4

-3,3

++

Orderstock, nulägesomdöme

9,4

10,0

10,7

0,7

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

9,6

8,5

7,8

-0,7

++

Produktionsvolym, förväntningar

5,0

6,1

3,0

-3,1

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

I jämförelse med föregående månad rapporterar industriföretagen om en något ytterligare ökad orderingång på hemmamarknaden och en ökad orderingång på exportmarknaden i samma utsträckning som föregående månad.

Företagen uppger att produktionsvolymen de senaste tre månaderna har ökat i lägre utsträckning än det historiska genomsnittet. Produktionskapaciteten de tre senaste månaderna har ökat, men inte alls i lika hög utsträckning som det rapporterades om i januari. Företagen rapporterar i jämförelsevis stor utsträckning att den nuvarande produktionskapaciteten är otillräcklig. Nuvarande kapacitetsutnyttjandet uppskattas till 86 procent, vilket är 2 procent över det historiska genomsnittet. Även förväntningarna på produktionskapacitetens utveckling har fallit tillbaka men den är fortsatt över det historiska medelvärdet.

Industriföretagen rapporterar i historiskt hög utsträckning om att konkurrenssituationen på hemmamarknaden har ökat de tre senaste månaderna. Även på exportmarknaden uppges konkurrenssituationen ha ökat, men ligger kvar på en mer normal nivå. En rekordstor andel företag uppger att försäljningspriserna på hemmamarknaden har ökat. Även på exportmarknaden har försäljningspriserna ökat i stor utsträckning. Synen på lönsamheten inom industrin är fortsatt mer positiv än normalt.

Industriföretagen har aldrig tidigare rapporterat om en ökning av antalet anställda under de senaste tre månaderna i så stor utsträckning som nu och på tre månaders sikt tror en jämförelsevis stor andel företag att personalstyrkan kommer att fortsätta att öka. Även bristen på personal är historiskt omfattande, främst saknas tekniska tjänstemän. Trots skriande brist på arbetskraft uppges den faktor som främst begränsar företaget produktion vara brist på material och/eller utrustning.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2022

mar 2022

apr 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

19

18

11

-

Orderingång hemmamarknad

7

17

23

25

++

Orderingång exportmarknad

12

19

18

18

+

Orderstock, nulägesomdöme

-14

30

33

36

++

Exportorderstock, nulägesomdöme

-8

32

34

38

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

-15

-12

-10

++

Antal anställda

-6

28

30

32

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

39

43

32

+

Försäljningspriser hemmamarknad

11

56

60

70

++

Försäljningspriser exportmarknad

4

51

53

56

++

Antal anställda

-9

25

26

24

++


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2021

jan 2022

apr 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionskapacitet

9

12

20

13

+

Produktionskapacitet, nulägesomdöme

10

-17

-21

-26

--

Kapacitetsutnyttjande (%)

84

83

85

86

+

Brist på arbetskraft

31

56

61

69

++

Yrkesarbetare

27

30

33

36

+

Tekniska tjänstemän

19

43

47

52

++

Lönsamhet

-1

20

17

24

++

Förväntningar och planer


Orderingång hemmamarknad

9

15

15

12

+

Orderingång exportmarknad

15

13

14

9

-

Produktionskapacitet

11

20

29

19

+

Bygg- och anläggning

Ökande anbudspriser

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i april med 1,2 enheter, från 107,0 till 108,2. Det var nulägesomdömet om orderstocken som förklarade uppgången, medan bidraget från förväntningarna på antalet anställda i stället föll något. Husbyggarna var över lag något mer optimistiska i april jämfört med mars, medan anläggningsbyggarna i stället var något mindre optimistiska i april.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


feb 2022

mar 2022

apr 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

107,9

107,0

108,2

1,2

+

Orderstock, nulägesomdöme

5,3

5,3

6,8

1,5

++

Antalet anställda, förväntningar

2,6

1,7

1,4

-0,3

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att byggandet har varit ungefär oförändrat de senaste tre månaderna. Företagen förväntar sig i något högre utsträckning än i mars att byggandet kommer att öka de kommande tre månaderna.

En betydligt större andel av företagen anger i april, jämfört med i mars, att anbudspriserna har ökat de senaste tre månaderna. Även när det gäller förväntningarna på de kommande tre månadernas anbudspriser är det en större andel företag som anger ökade anbudspriser i april, jämfört med i mars. Företagen uppger i ungefär samma utsträckning som i mars att orderstocken har ökat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock är i stort sett oförändrade. Orderstocken rapporteras starkare än i mars.

Antalet anställda uppges ha minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna visar på förväntade nyanställningar de kommande tre månaderna. En mindre andel företag än i mars uppger att arbetskraft är en begränsande faktor i byggandet, medan vart tredje företag uppger att brist på material och utrustning är en begränsande faktor. Företagen är betydligt mer pessimistiska än i januari gällande utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt.

Bygg och anläggning, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2022

mar 2022

apr 2022

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

-4

2

1

-

Anbudspriser

-6

15

31

54

++

Orderstock, utfall

5

27

31

29

+

Orderstock, nulägesomdöme

-23

8

8

17

++

Antal anställda

-3

6

0

-5

-

Förväntningar och planer


Byggandet

11

26

11

16

+

Anbudspriser

0

11

36

60

++

Orderstock

11

19

14

15

+

Antal anställda

3

18

13

11

+


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 021

jan 2022

apr 2022

Läget

Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

-8

26

-1

-21

-

Handel

Optimistiska anställningsplaner

Konfidensindikatorn för handeln backade, från 113,5 i mars till 112,1 i april. Nedgången förklaras främst av att företagens försäljningsvolym utvecklats svagare de senaste tre månaderna. Det är fortsatt lageromdömena som är anledningen till att indikatorn pekar på ett mycket starkt läge och handelsföretagen har i nästan två år uppgett att lagren är mindre än normalt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


feb 2022

mar 2022

apr 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

117,9

113,5

112,1

-1,4

++

Försäljningsvolym, utfall

0,1

-0,1

-0,9

-0,8

-

Varulager, nulägesomdöme

16,5

14,4

13,9

-0,5

++

Försäljningsvolym, förväntningar

1,2

-0,7

-1,0

-0,3

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation är oförändrad jämfört med mars och ligger därmed kvar över det historiska genomsnittet. Lönsamheten uppges ha ökat något ytterligare jämfört med januari och bedöms över lag vara god.

Försäljningsvolymen de senaste tre månaderna rapporteras ha fallit tillbaka något jämfört med föregående månad och har ökat i något lägre utsträckning än normalt. Förväntningarna på försäljningsvolymen de kommande tre månaderna är i princip oförändrade jämfört med föregående månad och har även de ökat i lägre utsträckning än normalt.

Antalet anställda rapporteras ha ökat de senaste tre månaderna och har gjort det i samma utsträckning som föregående månad. Företagen har nu rapporterat om att antalet anställda har ökat 13 månader i rad. Företagens anställningsplaner har återigen blivit mer optimistiska efter att ha fallit tillbaka i föregående undersökning. Efter finanskrisen 2007 har anställningsplanerna varit så här optimistiska endast vid ett fåtal tillfällen. Bristen på personal är fortsatt förhållandevis hög, inte minst bland företagen inom handel med motorfordon och partihandel.

Andelen handelsföretag som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna är på en rekordhög nivå. Det är samtidigt betydligt fler företag än normalt som tror att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna. Andelen företag som tror på prisökningar är som störst inom dagligvaruhandeln där drygt nio av tio företag svarar att priserna väntas öka.

Handel definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Partihandel (SNI 46) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3).


Handel, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2022

mar 2022

apr 2022

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

27

27

26

23

-

Nuvarande försäljningssituation

1

9

9

8

+

Varulager, nulägesomdöme

23

-15

-10

-9

++

Antal anställda

3

15

17

18

++

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

39

43

36

35

-

Försäljningspriser

19

69

72

75

++

Inköp av varor

21

36

29

20

-

Antal anställda

9

18

13

20

+

Försäljningssituation om 6 mån

39

47

41

40

+


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2021

jan 2022

apr 2022

Läget

Brist på personal

13

17

20

21

++

Lönsamhet

-6

3

11

15

++

Tjänstesektorn

Stor brist på personal begränsar tjänsteproduktionen

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg med 0,8 enheter i april till 109,6. Bakom uppgången ligger i huvudsak frågan om de senaste månadernas utveckling av företagens verksamhet. De starkaste indikatorerna, som stärktes ytterligare, återfinns hos hotell och restauranger samt researrangörer och resebyråer med en indikator på 120,4 respektive 121,5.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


feb 2022

mar 2022

apr 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

107,3

108,8

109,6

0,8

+

Företagets verksamhet, utfall

1,1

1,3

2,1

0,8

+

Efterfrågan, utfall

1,8

3,1

3,3

0,2

+

Efterfrågan, förväntningar

4,4

4,4

4,2

-0,2

++

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Tjänsteföretagen rapporterar fortsatt att deras verksamhet har förbättrats de senaste tre månaderna. Företagens syn på volymen på inneliggande uppdrag förbättrades och är betydligt mindre negativ än normalt. Lönsamheten uppges ha ökat och bedöms vara ovanligt god.

Företagen uppger i historiskt hög utsträckning att antalet anställda har ökat de tre senaste månaderna och anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är rekordhöga. Den höga efterfrågan på personal har skapat en stor brist på personal som också är den faktor som främst begränsar företagets verksamhet.

I så stor utsträckning som nu har tjänsteföretagen aldrig tidigare rapporterat om ökade försäljningspriser de senaste tre månaderna eller om förväntande prisökningar de kommande tre månaderna.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2022

mar 2022

apr 2022

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

24

25

29

+

Efterfrågan

17

27

34

35

+

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-26

-19

-15

-2

++

Försäljningspriser

4

18

23

28

++

Antal anställda

1

13

23

34

++

Förväntningar och planer


Efterfrågan

24

42

42

41

++

Försäljningspriser

9

27

30

35

++

Antal anställda

7

35

36

38

++


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2021

jan 2022

apr 2022

Läget

Brist på personal

25

39

50

51

++

Lönsamhet

-5

7

11

14

++

Hushåll

Fortsatt dystra hushåll

Konfidensindikatorn för hushållen steg något i april och gick upp 1,6 enheter till 74,9 från 73,3. Det är dock fortfarande drygt 14 enheter lägre än i februari. Det är förväntningarna på den egna ekonomin om tolv månader samt inställningarna till kapitalvaruinköp i nuläget som förklarar uppgången, medan synen på den svenska ekonomin de senaste tolv månaderna motverkar uppgången. Det är kvinnorna som blivit något mer positiva, medan konfidensindikatorn för män fortsätter att falla.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


feb 2022

mar 2022

apr 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

89,2

73,3

74,9

1,6

--

Egen ekonomi nu jämfört med

12 månader sedan

-1,0

-2,0

-2,0

0,0

-

Egen ekonomi om 12 månader

-3,5

-8,2

-7,4

0,8

--

Svensk ekonomi nu jämfört med

12 månader sedan

-1,7

-3,1

-3,7

-0,6

--

Svensk ekonomi om 12 månader

-0,7

-5,0

-4,9

0,1

--

Köp av kapitalvaror nu

-4,0

-8,3

-7,2

1,1

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, gick upp marginellt, 0,8 enheter, från 89,0 till 89,8. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, steg med 5,6 enheter, från 71,1 till 76,7.

Hushållen uppger att den egna ekonomin varit i stort sett oförändrad de senaste tolv månaderna. Hushållen förväntar sig oförändrad ekonomi de närmaste tolv månaderna, vilket är marginellt mindre pessimistisk än i mars.

Synen på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan försämrades i april och är fortsatt mycket mer negativ än normalt. Synen på den svenska ekonomin de kommande tolv månaderna är fortsatt mycket pessimistisk.

Hushållen förväntar sig i mindre utsträckning än normalt att arbetslösheten kommer att öka de kommande tolv månaderna. Risken att själv bli arbetslös bedöms ha minskat i samma utsträckning som i mars.

Hushållen anser i samma utsträcknings som i mars att det är fördelaktigt att spara just nu. De uppger samtidigt i mycket stor utsträckning att de sparar just nu.

Inflationsförväntningar var i stort sett oförändrade och landade på 10,1 procent i april. Förväntningarna på 3-månaders bostadsräntan har ökat med ungefär en kvarts procentenhet både på ett och två års sikt.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2022

mar 2022

apr 2022

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Egen ekonomi (bättre - sämre)

7

4

1

1

-

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-18

-34

-48

-53

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-18

-16

-15

+

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

5

-6

-18

-15

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

22

13

13

=

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

47

69

66

70

++

Förväntningar på tolv månaders sikt


Egen ekonomi (bättre - sämre)

17

9

-2

0

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-10

-15

-45

-44

--

Arbetslösheten (öka - minska)

19

-28

16

6

+

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre)

-6

-10

-17

-12

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

59

54

55

+


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden


jan 2022

feb 2022

mar 2022

apr 2022

Uppfattad inflation nu

7,6

7,6

9,6

11,0

Förväntad inflation om 12 mån

6,8

6,6

10,2

10,1

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

2,66

2,95

3,13

3,39

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

3,05

3,37

3,55

3,81

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

3,49

3,73

3,92

3,99

Genomsnittlig listränta¹

2,23

2,28

2,28

2,32

1 Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslutning till undersökningsperiodens början.

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2021

jan 2022

apr 2022

Läget

Köp av bil inom 12 månader

-56

-53

-54

-57

-

Köp av bostad inom 12 månader

-76

-78

-74

-75

+

Renovering av bostaden inom 12 månader

-25

-22

-24

-24

+

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsiktig utveckling och tar bort bruset i högre grad än den säsongsrensade serien. Alla diagram i Konjunkturbarometern visar säsongsrensade tidsserier om inget annat anges.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.