2022-01-28

Konjunkturbarometern januari 2022

Bred tillbakagång i januari

Barometerindikatorn backade med 6,2 enheter från 116,3 i december till 110,1 i januari. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till minskningen. Hushållen och detaljhandeln är de sektorer som föll tillbaka mest men även de övriga sektorerna backade relativt mycket i januari.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade i januari med 5,1 enheter men är trots det kvar på en ovanligt hög nivå. Minskningen i tillverkningsindustrin är bred men är extra tydlig inom investeringsvaruindustrin.

Till skillnad från övriga konfidensindikatorer steg indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet med 1,4 enheter. Indikatorn för husbyggande steg medan indikatorn för anläggningsverksamhet förblev oförändrad.

Detaljhandelns konfidensindikator backade med 6,8 enheter till 104,0. Minskningen förklaras framför allt av företagens allt dystrare förväntningar gällande den framtida försäljningsvolymen. Även de senaste tre månadernas försäljningsvolym samt nuvarande lagersituation bidrar till nedgången.

Även tjänstesektorns konfidensindikator minskade i januari. Två branscher som faller kraftigt är hotell och restaurang samt resebyråer, båda indikatorerna faller med cirka 20 enheter jämfört med förra månaden.

Hushållens konfidensindikator backade med hela 8,2 enheter, från 98,3 till 90,1. Indikatorn har inte varit på en så låg nivå sedan november 2020. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, föll med 7,4 enheter. Samtidigt föll makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, med 6,3 enheter.

Indikatorer


nov 2021

dec 2021

jan 2022

Diff

Läget

Barometerindikatorn

117,2

116,3

110,1

-6,2

++

Konfidensindikatorer

Tillverkningsindustri

125,7

126,4

121,3

-5,1

++

Bygg- & anläggning

108,6

107,4

108,8

1,4

+

Detaljhandel

116,6

110,8

104,0

-6,8

+

Tjänstesektorn

110,5

109,1

104,3

-4,8

+

Hushåll

99,4

98,3

90,1

-8,2

-

Mikroindex hushåll

96,0

94,5

87,1

-7,4

--

Makroindex hushåll

108,8

106,7

100,4

-6,3

=

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för januari har företagens svar samlats in 29 decemper–20 januari. Hushållens svar har samlats in 30 december–15 januari.

Janauriundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än månadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm januari 2022


Urban Hansson Brusewitz
Generaldirektör

Totala näringslivet

Stor brist på arbetskraft

Konfidensindikatorn för näringslivet föll i januari med 5,2 enheter till 110,5. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till nedgången.

Synen på efterfrågeläget i näringslivet är i stort sett oförändrad jämfört med förra månaden och bedöms fortsatt vara betydligt starkare än normalt. Näringslivets syn på lönsamheten har blivit ytterligare positiv. Både handeln och tjänstesektorn bidrog till den positiva utvecklingen av synen på lönsamheten för näringslivet som helhet, medan tillverkningsindustrins syn på lönsamheten föll tillbaka något.

I samtliga sektorer, förutom i bygg- och anläggningsverksamhet, rapporterar företagen att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna. Även anställningsplanerna i näringslivet är mycket högre än normalt även om de inte är fullt så höga som i december. Att anställningsplanerna är något mindre positiva än tidigare förklaras av att företagen inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn inte är lika optimistiska som tidigare. Andelen företag i näringslivet som uppger att de har brist på arbetskraft ökade för femte kvartalet i rad och ligger nära det högsta uppmätta någonsin. Inom tillverkningsindustrin uppger hela 60 procent av företagen att de har brist på arbetskraft.

Priserna rapporteras ha ökat ytterligare och företagen i näringslivet har aldrig tidigare rapporterat om prisökningar i denna takt. Även företagens förväntningar gällande prisökningar är på en aldrig tidigare uppmätt nivå. Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till 3,3 procent i januari jämfört med 2,7 procent i oktober.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2021

dec 2021

jan 2022

Läget

Konfidensindikator¹

100

117,4

115,7

110,5

++

Efterfrågeläge²

-16

1

3

2

++

Antal anställda, utfall

-2

19

23

20

++

Antal anställda, förväntningar

-1

30

29

21

++

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2021

okt 2021

jan 2022

Läget

Brist på arbetskraft

25

31

38

44

++

Lönsamhet

-3

11

10

13

++

Svårigheter med att tolka konfidensindikatorer

Just nu är konfidensindikatorerna, främst för detaljhandeln men även för tillverkningsindustrin, svårtolkade på grund av lagerfrågan som ingår i dessa indikatorer. Konjunkturinstitutets tolkning av små lager är normalt att det är ett tecken på hög efterfrågan, men för tillfället beror de jämförelsevis små lagren troligtvis även på materialbrist och andra leveransproblem. Om de små lagren i nuläget främst beror på hög efterfrågan eller problem med leveranser är svårt att veta, det troliga är att det är en kombination av båda.

I tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas troligtvis även företagens orderstocksomdömen på ett liknande sätt. Omdömet kan vara starkt på grund av hög efterfrågan, men en stor orderstock kan även vara resultatet av att företagen har svårt att producera och leverera varor till följd av brist på insatsvaror och leveransproblem.

Tillverkningsindustri

Sex av tio företag har brist på personal

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll med 5,1 enheter i januari, från 126,4 till 121,3. Trots fallet är indikatorn högre än den någonsin hade varit fram till innan pandemin startade. Alla frågor bidrar till indikatorns fall. Det är fortfarande varulager och omdömet om den inneliggande orderstocken som förklarar indikatorns höga nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2021

dec 2021

jan 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

125,7

126,4

121,3

-5,1

++

Orderstock, nulägesomdöme

9,1

11,1

9,8

-1,3

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11,8

12,2

9,9

-2,3

++

Produktionsvolym, förväntningar

4,8

3,0

1,6

-1,4

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Produktionen uppges i januari ha ökat de senaste tre månaderna, i högre utsträckning än i december och produktionsplanerna indikerar en ökande produktion de kommande tre månaderna. Orderingången har ökat, både på hemma- och på exportmarknaden. På hemmamarknaden har den ökat i ungefär samma utsträckning som i december, medan den på exportmarknaden har ökat i något mindre utsträckning än i december.

Företagen uppger att produktionskapaciteten har ökat i mycket stor utsträckning de senaste tre månaderna, samt att den kommer att öka de kommande tre månaderna. Samtidigt är det en rekordstor andel företag som uppger att produktionskapaciteten är för liten.

Orderstocken uppges vara relativt stor. Ovanligt många företag uppger att färdigvarulagren är för små. Företagen uppger att konkurrenssituationen har förbättrats, såväl på hemma- som på exportmarknaden.

Antalet anställda har ökat i stor utsträckning de senaste tre månaderna och företagen förväntar sig fortsatta nyanställningar de kommande tre månaderna. Sex av tio företag uppger sig ha brist på någon form av personal, vilket är en historiskt hög andel.

Ungefär hälften av företagen uppger att brist på material och utrustning är en faktor som begränsar produktionen. Ungefär en fjärdedel uppger otillräcklig efterfrågan, medan ca 15 procent uppger brist på arbetskraft respektive andra faktorer som en faktor som begränsar produktionen. Endast ett fåtal uppger att finansiella restriktioner begränsar produktionen, medan knappt 15 procent uppger att det inte finns några hinder för ökad produktion.

Försäljningspriserna på både hemma- och exportmarknaden har ökat och förväntas att öka i oförändrad takt de nästkommande tre månaderna. Lönsamheten bedöms vara god, men i något mindre utsträckning än i oktober.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2021

dec 2021

jan 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

17

8

25

+

Orderingång hemmamarknad

6

20

21

23

++

Orderingång exportmarknad

12

17

19

14

+

Orderstock, nulägesomdöme

-14

27

36

30

++

Exportorderstock, nulägesomdöme

-8

32

44

34

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

-20

-21

-15

++

Antal anställda

-6

28

28

29

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

38

32

27

+

Försäljningspriser hemmamarknad

10

46

49

45

++

Försäljningspriser exportmarknad

3

44

36

37

++

Antal anställda

-9

27

31

23

++

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2021

okt 2021

jan 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionskapacitet

9

18

13

20

++

Produktionskapacitet, nulägesomdöme

10

-21

-17

-21

--

Kapacitetsutnyttjande (%)

84

87

83

85

+

Brist på arbetskraft

31

47

56

60

++

Yrkesarbetare

27

24

30

33

+

Tekniska tjänstemän

18

34

43

48

++

Lönsamhet

-2

31

20

15

++

Förväntningar och planer


Orderingång hemmamarknad

9

23

16

15

+

Orderingång exportmarknad

15

16

13

14

-

Produktionskapacitet

11

23

20

30

++

Bygg- och anläggning

Starka orderstocksomdömen bland husbyggarna

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 1,4 enheter i januari, från 107,4 till 108,8. Företagens omdömen om orderstockens storlek stärktes samtidigt som anställningsplanerna är lika optimistiska som i december. Husbyggarnas orderstocksomdömen förbättrades kraftigt och är betydligt starkare än normalt medan omdömet bland anläggningsbyggarna försvagades till en nivå i linje med det historiska genomsnittet.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2021

dec 2021

jan 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

108,6

107,4

108,8

1,4

+

Orderstock, nulägesomdöme

4,7

4,0

5,3

1,3

+

Antalet anställda, förväntningar

3,9

3,4

3,4

0,0

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om ett något ökat byggande, dock i lägre utsträckning än normalt. Samtidigt har förväntningarna på byggandet på tre månaders sikt blivit mer optimistiska jämfört med december. Däremot minskade optimismen om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt och de allra flesta företag tror nu på ett oförändrat läge på byggmarknaden om ett år.

Orderstockarna uppges ha ökat och det i ungefär samma utsträckning som i undersökningarna under det senaste halvåret. Företagen rapporterar vidare att antalet produktionsveckor som är täckta av nuvarande orderstock är rekordhögt.

Byggföretagen rapporterar om en närmast oförändrad personalstyrka de tre senaste månaderna. Anställningsplanerna är dock optimistiska och fortsätter att peka på att antalet anställda kommer att öka kommande tre månader. Något som kan försvåra nyanställningar är att brist på arbetskraft är det svarsalternativ som flest företag väljer när de ska svara på vad som främst begränsar byggandet för närvarande.

Företagen inom husbyggande rapporterar om höjda anbudspriser de senaste tre månaderna och även förväntningarna pekar på att priserna kommer att öka på tre månaders sikt. Anläggningsbyggarna rapporterar däremot om sänkta anbudspriser de senaste tre månaderna. Anläggningsbyggarnas prisförväntningar föll också tillbaka och signalerar om ungefär oförändrade priser på tre månaders sikt.

Bygg och anläggning, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2021

dec 2021

jan 2022

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

14

10

4

-

Anbudspriser

-6

9

11

7

+

Orderstock, utfall

4

22

18

20

+

Orderstock, nulägesomdöme

-24

4

0

8

+

Antal anställda

-3

-4

3

-2

+

Förväntningar och planer


Byggandet

11

31

20

29

+

Anbudspriser

-1

15

21

24

+

Orderstock

11

31

37

25

+

Antal anställda

3

26

23

23

+

 

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2021

okt 2021

jan 2022

Läget

Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

-8

9

26

2

+

Handel

Sviktande optimism kring försäljningstillväxten

Konfidensindikatorn för handeln sjönk med 4,2 enheter, från 113,8 till 109,6. Alla frågor i konfidensindikatorn bidrar till nedgången och det är endast lageromdömena som håller uppe indikatorn över 100.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2021

dec 2021

jan 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

117,8

113,8

109,6

-4,2

+

Försäljningsvolym, utfall

1,3

0,4

-0,8

-1,2

-

Varulager, nulägesomdöme

17,7

16,3

14,9

-1,4

++

Försäljningsvolym, förväntningar

-1,2

-2,9

-4,5

-1,6

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom handeln rapporterar i något lägre utsträckning än normalt om en ökad försäljningsvolym för de tre senaste månaderna. Vad gäller de kommande tre månadernas försäljningstillväxt har företagen sammantaget blivit betydligt mindre optimistiska. Bakom nedgången ligger företagen inom sällanköpshandeln. Dagligvaruhandelns förväntningar på försäljningsvolymen är fortsatt jämförelsevis låga efter fallet förra månaden även om de stärktes något i januari. Inom partihandeln ökade emellertid optimismen bland företagen. Handelsföretagens omdömen om nuvarande försäljningssituation sjönk något men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet tack vare partihandelns mycket positiva omdömen. Vad gäller försäljningssituationen på sex månaders sikt är företagen mer samstämda och tror på en mer avmattad försäljningssituation.

Varuinköpen uppges ha ökat i lägre utsträckning än normalt och förväntningarna på kommande månaders inköp av varor har sänkts och är i linje med det historiska genomsnittet.

Antalet anställda de tre senaste månaderna uppges ökat i lika stor utsträckning som föregående månad och även anställningsplanerna är i nivå med förra månaden. Bristen på personal är förhållandevis hög, inte minst bland företagen inom dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln.

Försäljningspriserna uppges ha höjts i rekordstor utsträckning och även förväntningarna på att priserna kommer fortsätta att öka är historiskt höga. Lönsamheten uppges ha ökat och anses jämförelsevis vara mycket god.

Handel definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Partihandel (SNI 46) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3).

Handel, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2021

dec 2021

jan 2022

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

27

32

28

23

-

Nuvarande försäljningssituation

1

16

19

13

+

Varulager, nulägesomdöme

23

-15

-12

-9

++

Antal anställda

3

11

12

12

+

Förväntningar och planer

Försäljningsvolym

39

34

28

22

--

Försäljningspriser

18

54

59

66

++

Inköp av varor

21

35

26

20

-

Antal anställda

9

20

17

16

+

Försäljningssituation om 6 mån

39

48

43

38

-

 

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2021

okt 2021

jan 2022

Läget

Brist på personal

13

14

17

21

++

Lönsamhet

-6

5

3

11

++

Tjänstesektorn

Bristen på personal är rekordhög

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn sjönk med 4,8 enheter, från 109,1 till 104,3. Samtliga frågor som ingår i indikatorn bidrog ungefär lika mycket till minskningen i januari. Trots den lägre nivån bidrar samtliga frågor fortfarande positivt till indikatorns nivå, varav de senaste månadernas efterfrågeutveckling bidrar mest. Två branscher som föll kraftigt är hotell och restaurang samt resebyråer, båda indikatorerna föll med cirka 20 enheter jämfört med förra månaden. Inom hotell och restaurangbranschen bidrar samtliga frågor till indikatorns fall i januari. I resebranschen däremot så är det framför allt de senaste tre månadernas utveckling av verksamheten samt efterfrågan som förklarar konfidensindikatorns fall.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2021

dec 2021

jan 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

110,5

109,1

104,3

-4,8

+

Företagets verksamhet, utfall

2,3

2,9

1,1

-1,8

+

Efterfrågan, utfall

3,7

3,7

2,0

-1,7

+

Efterfrågan, förväntningar

4,5

2,5

1,2

-1,3

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Trots att tjänsteföretagen uppger att både efterfrågan på företagets tjänster och utvecklingen av dess verksamhet har fallit de senaste månaderna ligger de fortfarande över det historiska genomsnittet. Även förväntningarna på efterfrågan de närmaste månaderna har fallit något men uppges även de vara mer optimistiska än normalt. Företagen är fortsatt mindre missnöjda än normalt med uppdragsvolymen. Lönsamheten har ökat något ytterligare och bedöms vara ovanligt god.

Även om företagens rapportering om både antalet anställda och dess anställningsplaner inte är fullt så positiva som förra månanden är de kvar på en synnerligen hög nivå. Samtidigt uppger hälften av företagen att de har brist på personal. I oktober 2018 uppgav 49 procent av företagen att de hade brist på personal vilket var den tidigare toppnoteringen. På frågan om vilka faktorer som främst begränsar företagets verksamhet för närvarande är det vanligaste svarsalternativet brist på arbetskraft, nästan 40 procent av företagen anger detta alternativ.

Tjänsteföretagen uppger fortsatt att försäljningspriserna de senaste tre månaderna har höjts i stor utsträckning. Företagen förväntar sig även prisökningar över det normala de närmaste tre månaderna.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2021

dec 2021

jan 2022

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

30

33

24

+

Efterfrågan

17

37

37

28

+

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-26

-15

-16

-15

+

Försäljningspriser

4

14

16

15

++

Antal anställda

1

20

26

21

++

Förväntningar och planer


Efterfrågan

24

42

34

29

+

Försäljningspriser

9

19

18

15

+

Antal anställda

7

35

34

25

++


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2021

okt 2021

jan 2022

Läget

Brist på personal

24

33

40

50

++

Lönsamhet

-6

6

8

11

++

Hushåll

Hushållen alltmer pessimistiska om Sveriges ekonomi

Hushållens konfidensindikator backade ovanligt kraftigt i januari och föll med hela 8,2 enheter, från 98,3 till 90,1. Indikatorn har inte varit på en så låg nivå sedan november 2020. Samtliga av de ingående frågorna i indikatorn bidrog till fallet i januari. Den fråga som bidrog mest var hushållens syn på deras egen ekonomi nu jämfört med tolv månader sedan. Det är fortsatt frågan om hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget som i huvudsak ligger bakom indikatorns låga nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2021

dec 2021

jan 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

99,4

98,3

90,1

-8,2

-

Egen ekonomi nu jämfört med
12 månader sedan

1,3

1,9

-0,3

-2,2

-

Egen ekonomi om 12 månader

-0,2

-0,6

-2,0

-1,4

-

Svensk ekonomi nu jämfört med
12 månader sedan

0,4

0,2

-0,9

-1,1

-

Svensk ekonomi om 12 månader

2,0

1,3

-0,6

-1,9

-

Köp av kapitalvaror nu

-4,2

-4,5

-6,0

-1,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Både mikro- och makroindex sjönk kraftigt. Mikroindex pekar mot ett betydligt svagare läge än normalt medan makroindex pekar mot ett normalt läge.

Hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan sjönk och har inte varit så låg sedan maj förra året. Detsamma gäller förväntningarna på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt som också de föll. Senast förväntningarna på den svenska ekonomin var så låga som de är nu var i september 2020.

Hushållens förväntningar på arbetslösheten i Sverige på tolv månaders sikt steg i januari och det är nu lika många hushåll som tror att arbetslösheten kommer att öka som tror att den kommer att minska. Den egna arbetslöshetsrisken de senaste tolv månaderna är i stort sett oförändrad jämfört med förra månaden och ligger kvar på en låg nivå.

Hushållen fortsätter att uppge att det är ovanligt fördelaktigt att spara just nu. Det är något fler hushåll än normalt som planerar att köpa bil eller bostad inom de närmaste tolv månaderna. Det är däremot lika många hushåll som normalt som bedömer det som troligt att de kommer att renovera bostaden inom tolv månader.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg återigen efter att ha minskat något förra månaden. Förväntningarna steg från 6,2 procent i förra undersökningen till 6,8 procent. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan steg på både ett och två års sikt, däremot minskade förväntningarna marginellt på fem års sikt.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2021

dec 2021

jan 2022

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Egen ekonomi (bättre - sämre)

7

11

13

6

-

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-18

-14

-16

-27

-

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-15

-13

-15

+

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

5

-6

-7

-11

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

27

30

30

++

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

47

69

72

73

++

Förväntningar på tolv månaders sikt


Egen ekonomi (bättre - sämre)

17

17

16

13

-

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-10

4

-1

-14

-

Arbetslösheten (öka - minska)

19

-21

-15

0

+

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre)

-6

-7

-9

-11

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

61

57

63

++

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdenokt 2021

nov 2021

dec 2021

jan 2022

Uppfattad inflation nu


7,1

7,5

7,6

7,6

Förväntad inflation om 12 mån


5,8

6,5

6,2

6,8

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


2,53

2,56

2,63

2,66

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


2,89

2,96

3,01

3,05

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,41

3,47

3,50

3,49

Genomsnittlig listränta¹


2,23

2,23

2,23

2,23

1 Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslutning till undersökningsperiodens början.


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2021

okt 2021

jan 2022

Läget

Köp av bil inom 12 månader

-56

-56

-53

-53

+

Köp av bostad inom 12 månader

-76

-77

-77

-74

+

Renovering av bostaden inom 12 månader

-25

-16

-22

-25

=

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Extramaterial

I samband med undersökningen i januari 2022 har Konjunkturinstitutet (KI) ändrat formuleringen av frågorna om de främsta hindren. Mer information om detta se: Möjligt att ange flera svarsalternativ i främsta hinderfrågan.pdf Pdf, 113.1 kB.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsiktig utveckling och tar bort bruset i högre grad än den säsongsrensade serien. Alla diagram i Konjunkturbarometern visar säsongsrensade tidsserier om inget annat anges.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Från och med mars kommer Konjunkturbarometern endast att publiceras i webbformat, en pdf-version av rapporten kommer inte längre att vara tillgänglig.