2021-10-20

Lönebildningsrapporten 2021

Stor utmaning att varaktigt sänka arbetslösheten

Arbetslösheten i Sverige är koncentrerad till främst unga, utrikes födda och personer som saknar fullständig gymnasieutbildning. Den ekonomiska politiken har en stor utmaning i att varaktigt sänka arbetslösheten. Genom återhållsamhet i ökningen av minimilönerna kan parterna underlätta för vissa grupper att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden.

Svensk ekonomi befinner sig nu i en stark återhämtningsfas och under nästa år går ekonomin in i en mild högkonjunktur. Konjunkturförstärkningen är tydlig även på arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjunker och når den av Konjunktur­institutet bedömda jämviktsnivån på 7,0 procent i början av 2023.

Samtidigt bedöms covid-19-pandemin ha vissa kvardröjande effekter som har bäring på lönebildningen. Produktiviteten har påverkats framför allt på kort sikt. De långsiktiga konsekvenserna är ännu svåra att urskilja. Konjunktur­institutet bedömer dock att de kvardröjande effekterna sammantaget blir relativt små. Trots den starka utvecklingen på arbetsmarknaden har de som var arbetslösa innan pandemin svårt att hävda sig i konkurrensen gentemot dem som förlorade arbetet i samband med pandemin. Långtidsarbetslösheten har stigit kraftigt och det finns en risk för att effekterna blir långvariga. Enligt Konjunktur­institutets bedömning bidrar detta till att jämviktsarbetslösheten stiger från 6,8 procent 2019 till 7,0 procent 2022.

Den ekonomiska politiken har en stor utmaning i att varaktigt sänka arbetslösheten. Arbetslösheten i Sverige är koncentrerad till vissa grupper, främst unga, utrikes födda och personer som saknar fullständig gymnasieutbildning. Parterna kan bidra till att underlätta för vissa grupper att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden genom återhållsamhet i ökningen av minimilönerna. Konjunktur­institutets analys pekar på att sysselsättningen och antalet arbetade timmar minskar när höjda minimilöner leder till en mer sammanpressad lönestruktur i branscher som sysselsätter grupper där arbetslösheten är hög.

Diagram och diagramunderlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Fördjupning.pptx Powerpoint, 816.5 kB. 816.5 kB 2021-10-20 08.26
PPTX Kapitel 1.pptx Powerpoint, 442.7 kB. 442.7 kB 2021-10-20 08.26
PPTX Kapitel 2.pptx Powerpoint, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-10-20 08.26
PPTX Kapitel 3.pptx Powerpoint, 1 MB. 1 MB 2021-10-20 08.26
PPTX Kapitel 4.pptx Powerpoint, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-10-20 08.26
PPTX Kapitel 5.pptx Powerpoint, 944.1 kB. 944.1 kB 2021-10-20 08.26