2024-03-26

Konjunkturläget mars 2024

Lågkonjunkturen bottnar i år

Lågkonjunkturen bottnar i år och mot slutet av året inleds den ekonomiska återhämtningen. Det framgår av vår senaste prognos.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur sedan ett år tillbaka. Lågkonjunkturen slår igenom tydligare på arbetsmarknaden i år och arbetslösheten toppar på 8,4 procent.

Inflationen har fallit tillbaka snabbt den senaste tiden och nedgången fortsätter under 2024. Mätt med KPIF når inflationen 1,2 procent under slutet av året. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar i juni. Konjunkturen börjar återhämta sig i slutet av året men det dröjer till 2026 innan lågkonjunkturen är över.

Konsumtionen blir en viktig drivkraft i återhämtningen. Lägre räntor och stigande reallöner gör att hushållens konsumtion växer relativt snabbt från och med slutet av 2024. Samtidigt innebär satsningar på bland annat försvaret att den statliga konsumtionen växer betydligt snabbare än normalt, liksom den gör i år.

Konjunkturinstitutet beräknar att budgetutrymmet för 2025–2028 uppgår till ca 130 miljarder kronor varav ca 40 miljarder kronor antas tas i anspråk 2025.


2023

2024

2025

2026

2027

2028

BNP till marknadspris

–0,2

0,8

2,5

2,9

2,1

1,6

BNP per invånare

–0,8

0,2

2,0

2,4

1,6

1,2

BNP, kalenderkorrigerad

0,0

0,8

2,7

2,7

1,9

1,8

BNP, KIX-vägd (1)

1,4

1,5

2,1

2,1

2,0

1,9

KPI, KIX-vägd (1)

5,5

2,9

2,4

2,4

2,3

2,3

Bytesbalans (2)

6,7

6,5

6,2

5,4

5,0

4,3

Arbetade timmar (3)

1,8

0,4

1,0

1,2

1,1

0,5

Sysselsättning

1,4

–0,4

0,8

1,2

1,0

0,6

Arbetslöshet (4)

7,7

8,3

8,2

7,9

7,4

7,4

Arbetsmarknadsgap (4)

–0,3

–1,4

–1,2

–0,6

0,0

0,0

BNP-gap (6)

–0,7

–1,6

–1,0

–0,1

0,0

0,0

Timlön (7)

3,8

3,9

3,6

3,7

3,7

3,7

Arbetskostnad per timme (3,8)

4,2

3,2

3,2

3,7

3,7

3,7

Produktivitet (3)

–1,5

0,4

1,6

1,4

0,8

1,2

KPI

8,5

2,8

0,3

1,8

2,0

2,0

KPIF

6,0

1,9

1,5

2,0

2,0

2,0

Styrränta (9,10)

4,00

3,00

2,25

2,25

2,25

2,25

Tioårig statsobligationsränta (9)

2,5

2,4

2,5

2,7

2,8

2,9

Kronindex (KIX) (11)

127,5

125,0

123,2

120,5

118,9

118,8

Offentligt finansiellt sparande (2)

–0,5

–1,3

–0,7

0,1

0,4

0,4

Strukturellt sparande (12)

0,5

0,6

–0,2

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld (2)

30,8

32,3

32,8

32,4

32,2

32,2

 

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.

2 Procent av BNP.

3 Kalenderkorrigerad.

4 Procent av arbetskraften.

5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.

6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.

7 Enligt konjunkturlönestatistiken.

8 Avser anställdas timmar.

9 Procent.

10 Vid årets slut.

11 Index 1992–11–18=100.

12 Procent av potentiell BNP.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Bilder från pressträffen.pptx Powerpoint, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-03-25 16.31
PPTX Fördjupning.pptx Powerpoint, 142.2 kB. 142.2 kB 2024-03-26 10.37
PPTX Internationell ekonomi.pptx Powerpoint, 333 kB. 333 kB 2024-03-26 10.37
PPTX Scenarier för svensk ekonomi.pptx Powerpoint, 179.6 kB. 179.6 kB 2024-03-26 10.37
PPTX Offentliga finanser.pptx Powerpoint, 337.4 kB. 337.4 kB 2024-03-26 10.37
PPTX Osäkerhet i prognosen.pptx Powerpoint, 297.3 kB. 297.3 kB 2024-03-26 10.37
PPTX Sammanfattning.pptx Powerpoint, 352.5 kB. 352.5 kB 2024-03-26 10.37
PPTX Svensk ekonomi.pptx Powerpoint, 680.5 kB. 680.5 kB 2024-03-26 10.37
XLSX Diagramunderlag-Konjunkturlaget-Mars-2024.xlsx Excel, 1 MB. 1 MB 2024-04-03 12.19