2023-09-27

Konjunkturläget september 2023

Hög inflation och stigande räntor urholkar hushållens köpkraft

Lågkonjunkturen fördjupas under nästa år och konjunkturen vänder svagt uppåt först mot andra halvan av 2024. Det dröjer till 2026 innan svensk ekonomi är i konjunkturell balans. Det framgår av vår senaste prognos i rapporten Konjunkturläget.

Svensk ekonomi har gått in i en lågkonjunktur och BNP sjunker i år. Hög inflation och stigande räntor har urholkat hushållens köpkraft samtidigt som svag omvärldsefterfrågan slår mot exportnäringen. Det bidrar till att lågkonjunkturen fördjupas nästa år.

Även om inflationen tydligt är på väg ner är inflationen exklusive energi fortsatt hög. Riksbanken höjer därför styrräntan en gång till i november. Räntan ligger därefter still till det tredje kvartalet nästa år då Riksbanken börjar sänka räntan.

Inflationen har då närmat sig 2 procent och inflationsutsikterna pekar fortsatt nedåt. Den lägre inflationen bidrar till att konjunkturen vänder svagt uppåt från det andra halvåret nästa år.

Sysselsättningen har hittills utvecklats starkt trots konjunkturnedgången, men kommer att utvecklas svagare framöver. Arbetslösheten stiger till 8,3 procent det andra halvåret nästa år.

Nyckeltal


2022

2023

2024

2025

2026

2027

BNP till marknadspris

2,8

–0,6

1,0

2,9

3,4

2,2

BNP per invånare

2,1

–1,2

0,5

2,4

2,9

1,8

BNP, kalenderkorrigerad

2,8

–0,4

1,1

3,1

3,2

2,0

BNP, KIX-vägd(1)

3,0

1,3

1,5

2,2

2,2

2,0

KPI, KIX-vägd(1)

8,1

5,7

3,2

2,5

2,3

2,3

Bytesbalans(2)

5,0

5,5

5,6

5,3

4,8

4,5

Arbetade timmar(3)

2,3

1,8

0,1

1,1

1,7

1,1

Sysselsättning

2,7

1,6

–0,3

0,7

1,4

1,0

Arbetslöshet(4)

7,5

7,5

8,2

8,3

7,7

7,3

Arbetsmarknadsgap(4)

–0,4

–0,3

–1,4

–1,3

–0,5

0,0

BNP-gap(6)

1,4

–1,2

–1,9

–1,1

–0,2

0,0

Timlön(7)

2,7

3,9

3,8

3,9

3,9

3,8

Arbetskostnad per timme(3,8)

3,4

3,5

4,3

3,9

3,9

3,8

Produktivitet(3)

0,5

–2,0

1,0

2,0

1,4

1,0

KPI

8,4

8,6

4,1

1,1

1,8

2,1

KPIF

7,7

6,0

2,5

1,6

2,0

2,0

Styrränta(9,10)

2,50

4,25

3,50

2,25

2,25

2,25

Tioårig statsobligationsränta(9)

1,5

2,6

3,0

2,9

2,9

2,9

Kronindex (KIX)(11)

121,1

128,7

130,6

127,3

124,0

120,7

Offentligt finansiellt sparande(2)

1,1

0,1

–0,5

–0,3

0,1

0,3

Strukturellt sparande(12)

0,4

1,1

0,8

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld(2)

32,7

31,3

31,0

30,9

30,5

30,4

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.

2 Procent av BNP.

3 Kalenderkorrigerad.

4 Procent av arbetskraften.

5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.

6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.

7 Enligt konjunkturlönestatistiken.

8 Avser anställdas timmar.

9 Procent.

10 Vid årets slut.

11 Index 1992–11–18=100.

12 Procent av potentiell BNP.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
XLSX DiagramunderlagKLSep2023.xlsx Excel, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-09-26 13.12
PPTX Fördjupning sept 2023.pptx Powerpoint, 115.5 kB. 115.5 kB 2023-09-26 14.45
PPTX Internationell sept 2023.pptx Powerpoint, 329.9 kB. 329.9 kB 2023-09-26 14.45
PPTX Alternativa scenarier sept 2023.pptx Powerpoint, 212.6 kB. 212.6 kB 2023-09-26 14.45
PPTX Offentliga finanser sept 2023.pptx Powerpoint, 268.3 kB. 268.3 kB 2023-09-26 14.45
PPTX Osäkerhet i prognosen sept 2023.pptx Powerpoint, 277.1 kB. 277.1 kB 2023-09-26 14.45
PPTX Sammanfattning sept 2023.pptx Powerpoint, 359.2 kB. 359.2 kB 2023-09-26 14.45
PPTX Sverige september 2023.pptx Powerpoint, 879.8 kB. 879.8 kB 2023-09-26 14.45