Konjunkturterminologi

Begreppen hög- och lågkonjunktur används flitigt men med varierande innebörd. En missuppfattning är att högkonjunktur betecknar en period med hög BNP-tillväxt. Enligt den ekonomiska forskningen bestäms konjunkturläget av nivån på ekonomisk aktivitet i förhållande till en trend eller jämviktsnivå. Därtill finns olika konjunkturfaser. Se även Potentiell BNP och resursutnyuttjande för en mer detaljterad beskrivning av potentiell BNP.

Hög- eller lågkonjunktur

Diagramet illustrerar faktisk BNP med den kurviga linjen och potentiell BNP med den raka linjen. Med utgångspunkt i faktisk och potentiell BNP kan konjunkturen delas in i hög- eller lågkonjunktur.

Inledningsvis i diagramet är faktisk BNP högre än potentiell BNP och ekonomin befinner sig i högkonjunktur (yta A och B). Högkonjunkturen förstärks allteftersom faktisk BNP växer snabbare än potentiell BNP, därefter vänder konjunkturen nedåt och högkonjunkturen försvagas när tillväxten är lägre. När faktisk BNP-nivå understiger den potentiella nivån går ekonomin in i en lågkonjunktur (yta C och D). 

Schematisk bild över konjunkturen

Ibland används BNP-gapet för att beskriva om ekonomin befinner sig i hög- eller lågkonjunktur. BNP-gapet är skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP som procent av potentiell BNP. Ett positivt BNP-gap motsvarar högkonjunktur och ett negativt motsvarar lågkonjunktur.

Fyra konjunkturfaser

Det finns två faser i en högkonjunktur och två faser i en lågkonjunktur.

I ett läge med högkonjunktur kan BNP växa snabbare eller långsammare än potentiell BNP. När faktisk BNP växer snabbare befinner sig ekonomin i en konjunkturuppgång eller uppgångsfas (se gröna linjen i yta A). När faktisk BNP därefter växer långsammare än potentiell BNP minskar resursutnyttjandet och ekonomin befinner sig i en konjunkturavmattning, eller avmattningsfas (ljusgröna linjen i yta B).

Konjunkturen bedöms vara balanserad när den faktiska BNP nivån är nära potentiell BNP, det vill säga i övergången från fas B till C och fas D till A.

Om faktisk BNP fortsätter att växa långsammare än potentiell BNP går ekonomin till slut över i en lågkonjunktur. Den relativt låga tillväxten av faktisk BNP innebär att resursutnyttjandet faller och ekonomin befinner sig i en konjunkturnedgång, eller nedgångsfas (röda linje i yta C). Slutligen nås botten och faktisk BNP börjar återigen växa snabbare än potentiell BNP. Så länge faktisk BNP-nivå är lägre än potentiell BNP-nivå befinner sig ekonomin i en konjunkturåterhämtning, eller återhämtningsfas (ljusröd linje i yta D).

Konjunkturläget över tid - Konjunkturinstitutets bedömning

I diagramet nedan redovisas vår senaste prognos över BNP-gapet som vi har publicerat i vår prognosdatabas. Du kan föra pekaren över linjen för att se aktuell konjunkturfas. Det går också att öka/minska perioden med hjälp av tidsaxeln under diagramet.

Konjunkturbegrepp

  • Högkonjunktur (A och B): BNP är högre än potentiell BNP
  • Lågkonjunktur (C och D): BNP är lägre än potentiell BNP
  • Konjunkturell balans: BNP är ungefär samma som potentiell BNP
  • Konjunkturuppgång (A): BNP är högre och växer dessutom snabbare än potentiell BNP
  • Konjunkturavmattning (B): BNP är högre men växer långsammare än potentiell BNP
  • Konjunkturnedgång (C): BNP är lägre och växer dessutom långsammare än potentiell BNP
  • Konjunkturåterhämtning (D): BNP är lägre men växer snabbare än potentiell BNP
  • Potentiell BNP: Den nivå på produktionen som skulle uppnås vid normalt utnyttjande av de tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital.