Konjunkturterminologi

Begreppen hög- och lågkonjunktur används flitigt men med varierande innebörd. En vanlig missuppfattning är att högkonjunktur betecknar en period med hög BNP-tillväxt. Enligt den ekonomiska forskningen bestäms konjunkturläget av nivån på ekonomisk aktivitet i förhållande till en trend eller jämviktsnivå. Därtill finns olika konjunkturfaser.

Schematisk bild över konjunkturen

Hög och lågkonjunktur samt konjunkturfaser

Med utgångspunkt i faktisk och potentiell BNP kan konjunkturen delas in i hög- eller lågkonjunktur. Inledningsvis i diagramet är faktisk BNP något lägre än potentiell BNP. Faktisk BNP stiger snabbare och när nivån överstiger potentiell BNP är det högkonjunktur (blå ytor). Högkonjunkturen förstärks allteftersom faktisk BNP växer snabbare än potentiell BNP, därefter vänder konjunkturen nedåt och högkonjunkturen försvagas när tillväxten är lägre. När faktisk BNP-nivå åter understiger den potentiella nivån går ekonomin in i en lågkonjunktur (vit och grå yta)

Det finns två faser i en högkonjunktur och två faser i en lågkonjunktur. I ett läge med högkonjunktur kan BNP växa snabbare eller långsammare än potentiell BNP. När faktisk BNP växer snabbare befinner sig ekonomin i en konjunkturuppgång eller uppgångsfas (se ljusblå ytan). När faktisk BNP därefter växer långsammare än potentiell BNP minskar resursutnyttjandet och ekonomin befinner sig i en konjunkturavmattning, eller avmattningsfas (mörkblå yta).

Konjunkturen bedöms vara balanserad när den faktiska BNP nivån är nära potentiell BNP, det vill säga i övergången från fas B till C och fas D till A.

Om faktisk BNP fortsätter att växa långsammare än potentiell BNP går ekonomin till slut över i en lågkonjunktur. Den relativt låga tillväxten av faktisk BNP innebär att resursutnyttjandet faller och ekonomin befinner sig i en konjunkturnedgång, eller nedgångsfas (vit yta i diagrammet). Slutligen nås botten och faktisk BNP börjar återigen växa snabbare än potentiell BNP. Så länge faktisk BNP-nivå är lägre än potentiell BNP-nivå befinner sig ekonomin i en konjunkturåterhämtning, eller återhämtningsfas (ljusgrå yta).

Konjunkturbegrepp i figuren

  • Högkonjunktur (A och B): BNP är högre än potentiell BNP
  • Lågkonjunktur (C och D): BNP är lägre än potentiell BNP
  • Konjunkturell balans: BNP är ungefär samma som potentiell BNP
  • Konjunkturuppgång (A): BNP är högre och växer dessutom snabbare än potentiell BNP
  • Konjunkturavmattning (B): BNP är högre men växer långsammare än potentiell BNP
  • Konjunkturnedgång (C): BNP är lägre och växer dessutom långsammare än potentiell BNP
  • Konjunkturåterhämtning (D): Faktisk BNP är lägre men växer snabbare än potentiell BNP
  • Potentiell BNP: Den nivå på produktionen som skulle uppnås om vi hade normalt utnyttjande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital.

Konjunkturcykeln

Konjunkturcykeln är den återkommande variationen i ekonomisk aktivitet kring jämviktsnivån. Cykeln har en längd på mellan tre och åtta år. Ekonomisk aktivitet avser hela ekonomin och mäts normalt med BNP. Konjunkturläget bestäms av BNP-nivån. BNP:s nivå utvecklas i förhållande till potentiell BNP-nivå, eller BNP-trenden.