Konjunkturterminologi

Begreppen hög- och lågkonjunktur används flitigt men med varierande innebörd. En vanlig missuppfattning är att högkonjunktur betecknar en period med hög BNP-tillväxt. Enligt den ekonomiska forskningen bestäms konjunkturläget av nivån på ekonomisk aktivitet i förhållande till en trend eller jämviktsnivå.

Högkonjunktur och lågkonjunktur enligt Konjunkturinstitutet

Konjunkturbegrepp i figuren

Högkonjunktur (högt resursutnyttjande): BNP-nivån är högre än potentiell BNP-nivå.

Lågkonjunktur (lågt resursutnyttjande): BNP-nivå under potentiell BNP-nivå.

Konjunkturnedgång (konjunkturavmattning): BNP växer långsammare än potentiell BNP.

Konjunkturuppgång (konjunkturåterhämtning): BNP växer fortare än potentiell BNP.

Potentiell BNP: Den nivå på produktionen som skulle uppnås om vi hade normalt utnyttjande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital.

Hög- eller lågkonjunktur?

Ekonomin befinner sig i en konjunkturuppgång när produktionen (BNP) växer fortare än potentiell produktion, det vill säga när produktionsgapet ökar.

Det är högkonjunktur när produktionsnivån (BNP) är högre än potentiell produktionsnivå, det vill säga när produktionsgapet är positivt. Men det är svårt att beräkna potentiell produktion och därmed är det ofta svårt att avgöra om ekonomin befinner sig i hög- eller lågkonjunktur och ännu svårare att bedöma produktionsgapets nivå.

Konjunkturcykeln

Konjunkturcykeln är den återkommande variationen i ekonomisk aktivitet kring jämviktsnivån. Cykeln har en längd på mellan tre och åtta år. Ekonomisk aktivitet avser hela ekonomin och mäts normalt med BNP. Konjunkturläget bestäms av BNP-nivån. BNP:s nivå utvecklas i förhållande till potentiell BNP-nivå, eller BNP-trenden.