2024-05-31

Priseffekten av den sänkta reduktionsplikten

Priseffekten av den sänkta reduktionsplikten

I denna rapport jämförs drivmedelspriserna i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och EU som helhet före och efter policyförändringarna i Sverige vid årsskiftet 2023/2024. Resultaten pekar på att på kort sikt har policyförändringarna inneburit att dieselpriset vid pump har sjunkit med cirka 4,6 kronor per liter. Om skatten inte hade höjts vid samma tillfälle hade reduktionsplikten sänkt pumppriset på diesel med cirka 4,8 kronor per liter enligt samma beräkningar.

Innan årsskiftet var det svenska dieselpriset vid pump betydligt högre än dieselpriset i de jämförda länderna och EU-genomsnittet. Efter årsskiftet har det svenska dieselpriset legat väl under det danska, finska och tyska priset och i linje med det genomsnittliga priset inom EU. Det svenska bensinpriset vid pump sjönk något vid årsskiftet. Både innan och efter årsskiftet har det svenska bensinpriset vid pump legat lägre än priset i de jämförda länderna och genomsnittet i EU. Sammantaget ligger nu alltså både diesel- och bensinpriset vid pump i Sverige lågt relativt priserna i jämförelseländerna.

I rapporten analyseras även effekten av sänkningen av reduktionsplikten och skatteförändringen vid årsskiftet 2023/2024 på det svenska dieselpriset. Resultaten pekar på att på kort sikt (en månad efter sänkningen) har policyförändringarna inneburit att dieselpriset vid pump har sjunkit med cirka 4,6 kronor per liter. Om skatten inte hade höjts vid samma tillfälle hade reduktionsplikten sänkt pumppriset på diesel med cirka 4,8 kronor per liter enligt samma beräkningar. På tre månaders sikt är effekten av policyförändringarna något lägre (cirka 4,4 kronor per liter). Den skattade effekten av policyförändringarna är i linje med den predikterade effekten i Konjunkturinstitutet (2023a) och Regeringskansliet (2023a).

Rapporten avslutas med en beskrivning av prisutvecklingen för biodrivmedlet HVO100. Även detta pris sjönk kraftigt i samband med sänkningen av reduktionsplikten. Detta tyder på att den svenska reduktionsplikten har påverkat både efterfrågan och priset på HVO.