2023-11-01

Regeringsuppdrag: Skatteförändringar och bensinpriset

Skatteförändringar och bensinpriset

Syftet med denna rapport är att analysera genomslaget av de skatteförändringar som gjordes under 2022 på bensinpriset.

De senaste två åren har drivmedelspriserna i Sverige ökat kraftigt. Detta beror på flera faktorer, inte minst ett stigande råoljepris med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och ökade svenska krav på inblandning av biodrivmedel.

Den 1 maj 2022 sänktes skatten på drivmedel i syfte att ekonomiskt underlätta för hushåll och företag. Skattesänkningen bestod av en permanent del och en temporär del. Den temporära sänkningen togs bort 1 oktober samma år. Eftersom det uttalade syftet med skattesänkningarna var att underlätta för konsumenter är det av intresse att studera hur stor andel av skattesänkningen som kom konsumenterna till del i form av lägre drivmedelspriser. Vidare finns tidigare studier som pekar på att det finns en risk att drivmedelspriserna sänks mindre vid skattesänkningar än vad de höjs vid skattehöjningar. Det är därför angeläget att studera effekten av den temporära skattesänkningen: sänktes drivmedelspriset lika mycket vid införandet av skattesänkningen som det höjdes vid borttagandet av densamma?

Resultaten i denna rapport pekar på att samtliga skatteförändringar, såväl den permanenta skattesänkningen som införandet och borttagandet av den temporära skattesänkningen fick fullt genomslag på bensinpriset. Detta indikerar att konsumenterna till fullo fick ta del av den totala skattesänkningen som genomfördes i maj 2022. Det tyder även på att effekten av införandet och borttagandet av skattesänkningen är symmetrisk: skattesänkningen minskade bensinpriset lika mycket skattehöjningen ökade bensinpriset. De förändringar av drivmedelsskatten som genomfördes under 2022 kan därmed anses ha haft avsedd effekt på bensinpriset.

Uppdrag i Konjunkturinstitutets regleringsbrev för 2023

Analys av drivmedelspriser

Myndigheten ska analysera utvecklingen av drivmedelspriserna i Sverige, även i förhållande till utvecklingen i grannländerna, samt de samhällsekonomiska och klimatpolitiska aspekterna av de förändrade priserna. Myndigheten ska särskilt analysera skattemässiga och andra regelförändringars genomslag på drivmedelspriserna för hushåll och företag, samt deras påverkan på möjligheterna för Sverige att nå klimat- och energipolitiska mål och åtaganden inom EU. Myndigheten ska även analysera drivmedelsprisernas effekt på tillväxt, sysselsättning, näringsliv och hushåll. Vid uppdragets genomförande ska löpande avstämningar ske med Konkurrensverket. En delredovisning ska senast den 1 november 2023 lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska senast den 2 december 2024 slutredovisas till Regeringskansliet.