2023-12-20

Konjunkturläget december 2023

Svensk ekonomi växer igen 2024

Från 2024 växer Sveriges ekonomi igen, men i långsam takt. Arbetsmarknaden försvagas dock framöver och arbetslösheten går upp till 8,5 procent under nästa år. Inflationen sjunker och under andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar från och med nästa sommar.

Den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur som fördjupas 2024. Hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot främst räntekänsliga hushåll och bostadsbyggandet. Under 2024 stiger lönerna snabbare än priserna. Tillsammans med en lägre styrränta kommer det att ge både hushåll och företag ökat utrymme för konsumtion och investeringar.

Den svaga efterfrågan syns även i att sysselsättningen har sjunkit under hösten och arbetsmarknaden försvagas framöver. Arbetslösheten fortsätter att stiga och toppar på 8,5 procent i slutet av 2024. Nedgången på arbetsmarknaden blir inte lika stor som vid tidigare lågkonjunkturer då företagen till viss del övervintrar personal för att kunna möta efterfrågan då konjunkturen vänder.

KPIF-inflationen har kommit ner från dryga 10 procent förra året till 3,6 procent i november, främst till följd av lägre energipriser och internationella råvarupriser. Kronan har förstärkts sedan september och fortsätter att förstärkas. Inflationen sjunker framöver och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar från och med nästa sommar. Under 2025 stiger inflationen igen till följd av en förbättrad konjunktur och en mindre åtstramande penningpolitik. Samtidigt förs finanspolitiken i en expansiv riktning 2025.

Nyckeltal


2023

2024

2025

2026

2027

2028

BNP till marknadspris

-0,2

1,0

2,6

3,2

2,2

1,6

BNP per invånare

-0,8

0,4

2,0

2,7

1,7

1,1

BNP, kalenderkorrigerad

0,0

1,0

2,8

3,0

2,0

1,7

BNP, KIX-vägd (1)

1,4

1,4

2,1

2,1

2,0

1,9

KPI, KIX-vägd (1)

5,5

2,9

2,4

2,3

2,3

2,3

Bytesbalans (2)

6,5

6,7

6,2

5,5

4,9

4,3

Arbetade timmar (3)

1,5

0,2

1,2

1,6

1,1

0,5

Sysselsättning

1,4

-0,5

0,8

1,6

1,1

0,5

Arbetslöshet (4)

7,7

8,4

8,3

7,8

7,3

7,3

Arbetsmarknadsgap (4)

-0,4

-1,3

-1,1

-0,5

0,0

0,0

BNP-gap (6)

-1,1

-1,8

-1,0

-0,1

0,0

0,0

Timlön (7)

3,8

3,7

3,5

3,9

3,8

3,8

Arbetskostnad per timme (3,8)

4,3

4,1

3,0

3,9

3,8

3,8

Produktivitet (3)

-1,3

1,0

1,5

1,4

0,9

1,2

KPI

8,6

2,9

1,2

1,8

2,1

2,0

KPIF

6,0

1,7

1,7

2,0

2,0

2,0

Styrränta (9,10)

4,0

3,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Tioårig statsobligationsränta (9)

2,5

2,3

2,5

2,8

2,9

2,9

Kronindex (KIX) (11)

127,5

123,4

121,4

119,2

117,0

115,6

Offentligt finansiellt sparande (2)

-0,1

-1,8

-0,7

0,2

0,4

0,4

Strukturellt sparande (2)

1,0

0,9

-0,1

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld (2)

31,2

32,3

32,9

32,4

32,2

32,1

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.

2 Procent av BNP.

3 Kalenderkorrigerad.

4 Procent av arbetskraften.

5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.

6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.

7 Enligt konjunkturlönestatistiken.

8 Avser anställdas timmar.

9 Procent.

10 Vid årets slut.

11 Index 1992–11–18=100.

12 Procent av potentiell BNP.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Konjunkturlaget-PPT-konjunkturläget-December-2023.pptx Powerpoint, 816.2 kB. 816.2 kB 2023-12-19 11.49
PPTX Konjunkturlaget-PPT-pressträff-December-2023.pptx Powerpoint, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-12-19 16.34
XLSX Konjunkturlaget-Diagramunderlag-December-2023.xlsx Excel, 470.3 kB. 470.3 kB 2023-12-20 09.30