2024-06-04

Effekter av förändrade drivmedelspriser på tillväxt och sysselsättning

Effekter av förändrade drivmedelspriser på tillväxt och sysselsättning

Konjunkturinstitutet har, inom ramen för ett regeringsuppdrag, analyserat effekter av förändrade drivmedelspriser på den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort sikt. Analysen finner inte någon tydlig effekt av vare sig förändrade diesel- eller bensinpriser på tillväxt och sysselsättning på kort sikt i näringslivet för perioden 2000–2019.

Resultaten gäller även när perioden efter pandemin, då drivmedelspriserna ökade kraftigt, inkluderas i analysen. Konjunkturinstitutet finner inte heller några tydliga effekter på tillväxt och sysselsättning i de branscher där produktionsprocessen använder en relativt stor andel drivmedel.

En sannolik förklaring till resultaten är att näringslivet som helhet använder relativt lite drivmedel i sin produktion. Även i de mer drivmedelsintensiva branscherna utgör drivmedel en begränsad andel av produktionen. En ytterligare förklaring är att hushållens konsumtion av drivmedel minskat trendmässigt, som andel av disponibel inkomst, sedan 2000.

Analysen har avgränsats till de kortfristiga effekterna på ekonomin. På längre sikt kan företag ställa om sin produktion till följd av förändrade drivmedelspriser och tidigare analyser indikerar att den långsiktiga BNP-effekten av relativt stora prisförändringar i bensin- och dieselpriset är nära noll.