2024-06-04

Analys av åkeribranschen

Analys av åkeribranschen

Syftet med denna rapport är att göra en övergripande bedömning av hur åkerinäringen påverkas av förändrade drivmedelspriser, främst förändringar i dieselpriset vid pump. Detta görs genom att kartlägga ett flertal olika kanaler genom vilka förändringar i drivmedelspriser påverkar åkerinäringen. Rapportens analys och slutsatser baseras främst på den befintliga vetenskapliga litteraturen samt svenska myndighetsrapporter.

Den övergripande bilden som framträder är att ökade dieselpriser i relativt begränsad utsträckning påverkar åkerinäringen.

Dieselpriset har dock olika stor betydelse för olika delar av branschen. För lokala transporter utgör exempelvis kostnaderna för diesel cirka 10 procent av de totala kostnaderna medan för tyngre och mer långtgående transporter utgör dieselkostnaderna cirka 30 till 40 procent.

På kort sikt kan även kraftigt höjda dieselpriser leda till kortsiktiga likviditetsproblem för vissa företag – speciellt för företag som har kontrakt gentemot sina kunder som inte är kostnadsindexerade eller som har indexerade kontrakt där bränslekostnadsökningar justeras relativt sällan.

Det finns indikationer på att under 2021 och 2022, då dieselpriset steg markant, justerade i vissa fall köparna av transporttjänster priset utöver det ursprungliga avtalet. Detta gjordes bland annat för att undvika försenade leveranser som skulle kunna ha orsakats av konkurser. Genomgången av utvecklingen av olika branschnyckeltal för lönsamhet tyder också på att företagen i åkeribranschen, åtminstone delvis, kan övervältra ökade drivmedelskostnader på sina kunder.