2024-02-14

Hållbarhetsrapport 2024 för de offentliga finanserna

Långsiktigt hållbara offentliga finanser

De offentliga finanserna är långsiktigt hållbara, bedömer Konjunkturinstitutet i årets hållbarhetsrapport. Rapporten syftar till att visa hur de offentliga finanserna påverkas när de demografiska förutsättningarna förändras under kommande decennier.

Konjunkturinstitutets hållbarhetsrapport analyserar huruvida nuvarande skatteregler räcker för att finansiera en framskrivning av dagens nivå på de offentliga utgifterna, i ljuset av att befolkningen lever allt längre. Framskrivningen i rapportens huvudscenario visar att det inte uppstår obalanser mellan inkomster och utgifter. Den offentliga sektorns finansiella sparande stiger till över 1 procent av BNP i början av 2030-talet. Maastrichtskulden sjunker från drygt 30 procent till drygt 15 procent av BNP 2050 och den offentliga finansiella nettoställningen stiger från 29 procent till 50 procent av BNP 2050.

I de senaste årens framskrivningar har de offentliga finanserna bedömts vara hållbara. Samtidigt har den framskrivna offentligfinansiella utvecklingen varierat mellan olika rapporter och årets rapport visar att de offentliga finanserna i jämförelse har förbättrats och är starka relativt tidigare beräkningar.

Hållbarhetsberäkningar är osäkra och beror på flera viktiga antaganden. Bland annat antas att befolkningens hälsa förbättras och arbetslivet förlängs framöver när medellivslängden stiger. Även utan detta antagande bedöms dock de offentliga finanserna vara hållbara.

Den offentligfinansiella utvecklingen beror också på det offentligfinansiella utgångsläget samt antaganden om den makroekonomiska utvecklingen. I årets rapport redovisas en känslighetsanalys där konsekvenserna av några makroekonomiska antaganden analyseras. Analysen visar att ett lägre ränteläge eller en annan sammansättning av skattebaserna inte påverkar bedömningen av hållbarheten. Den visar också att djupare och/eller längre lågkonjunkturer som medför ett genomsnittligt svagare resursutnyttjande leder till att de offentliga finanserna inte kan betraktas som långsiktigt hållbara.

Om rapporten

På regeringens uppdrag genomför Konjunkturinstitutet en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, inklusive scenarier som belyser hur centrala faktorer och antaganden påverkar utvecklingen. Mot bakgrund av uppdraget publicerar Konjunkturinstitutet årligen en rapport om hållbarheten i de offentliga finanserna.