2023-04-24

Utvärdering av makroekonomiska prognoser

Utvärdering av makroekonomiska prognoser 2023

Konjunktur­institutet publicerar varje år en prognosutvärdering av prognoserna för föregående år samt de senaste fem åren. I årets analys utvärderas prognoser gjorda under 2021 och 2022 för utfallsåret 2022, samt prognoser gjorda under 2017–2022 för utfallsåren 2018–2022.

I jämförelse med andra prognosmakare stod sig Konjunktur­institutet väl med avseende på prognoser för 2022. Konjunktur­institutet hade högst prognosprecision för styrräntans årsgenomsnitt samt för det offentligfinansiella sparandet. Konjunktur­institutet var också bland de tre bästa prognosmakarna för sysselsättningstillväxten, KPIF-inflationen och styrräntan vid årets slut. Vad gäller den längre utvärderingsperioden, 2018–2022, varierar Konjunktur­institutets rankning mellan olika variabler och prognoshorisonter. I jämförelse med andra prognosmakare har Konjunktur­institutets prognoser, för innevarande år, varit mest träffsäkra mätt med medelabsolutfelen för samtliga variabler förutom BNP där Konjunktur­institutet var näst bäst. Med avseende på prognoserna för nästkommande år placerar sig Konjunktur­institutet generellt något sämre än i prognoserna för innevarande år. Utvärderingen visar dock att Konjunktur­institutets träffsäkerhet för nästkommande år ligger bland den bättre hälften av samtliga prognosmakare.