2024-06-19

Konjunkturläget juni 2024

Hushållen fortsätter att hålla i plånboken

Hushållens konsumtion fortsätter att utvecklas svagt den närmaste tiden men stiger tydligt mot slutet av året. Det bidrar till att lågkonjunkturen bottnar i år. Sverige bedöms dock fortfarande befinna sig i lågkonjunktur nästa år.

Pressträff den 19 juni

BNP-tillväxten i Sverige var hög det första kvartalet i år men detta bedöms ha varit tillfälligt. Arbetslösheten fortsätter att stiga och når en topp på 8,5 procent i år. Inflationen har fallit tillbaka snabbt den senaste tiden och bedöms bli lägre än 2 procent det andra halvåret i år och under nästa år.

Riksbanken fortsätter därför att sänka styrräntan framöver. Prognosen innebär att styrräntan sänks till 3,0 procent i slutet av 2024 och vidare till 2,25 procent i maj 2025.

Konjunkturinstitutet beräknar att budgetutrymmet för 2025–2028 uppgår till ca 120 miljarder kronor, varav ca 40 miljarder kronor antas tas i anspråk 2025.

Nyckeltal


2023

2024

2025

2026

2027

2028

BNP till marknadspris

–0,2

1,0

2,2

3,0

2,0

1,5

BNP per invånare

–0,6

0,7

1,9

2,8

1,7

1,3

BNP, kalenderkorrigerad

0,1

1,0

2,4

2,8

1,8

1,7

BNP, KIX-vägd (1)

1,4

1,6

2,1

2,0

2,0

1,9

KPI, KIX-vägd (1)

5,5

3,0

2,4

2,4

2,3

2,3

Bytesbalans (2)

6,1

7,0

6,4

5,7

5,3

4,7

Arbetade timmar (3)

1,4

0,2

0,9

1,3

0,8

0,4

Sysselsättning

1,4

–0,3

0,8

1,0

0,9

0,4

Arbetslöshet (4)

7,7

8,4

8,2

7,8

7,4

7,3

Arbetsmarknadsgap (4)

–0,3

–1,2

–1,2

–0,5

0,0

0,0

BNP-gap (6)

–0,9

–1,7

–1,1

–0,1

0,0

0,0

Timlön (7)

3,8

3,8

3,6

3,6

3,5

3,5

Arbetskostnad per timme (3,8)

5,1

4,3

2,3

3,6

3,5

3,5

Produktivitet (3)

–1,2

1,0

1,5

1,5

0,9

1,3

KPI

8,5

2,8

0,4

1,8

2,0

2,0

KPIF

6,0

1,8

1,6

2,0

2,0

2,0

Styrränta (9,10)

4,00

3,00

2,25

2,25

2,25

2,25

Tioårig statsobligationsränta (9)

2,5

2,4

2,5

2,6

2,8

2,9

Kronindex (KIX) (11)

127,5

124,6

122,8

121,2

119,6

118,6

Offentligt finansiellt sparande (2)

–0,6

–1,7

–0,8

0,1

0,3

0,4

Strukturellt sparande (12)

0,3

0,1

–0,3

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld (2)

31,7

33,8

34,1

33,7

33,4

33,4

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.

2 Procent av BNP.

3 Kalenderkorrigerad.

4 Procent av arbetskraften.

5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.

6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.

7 Enligt konjunkturlönestatistiken.

8 Avser anställdas timmar.

9 Procent.

10 Vid årets slut.

11 Index 1992–11–18=100.

12 Procent av potentiell BNP.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
XLSX Diagramunderlag-Konjunkturlaget-Juni-2024.xlsx Excel, 620 kB. 620 kB 2024-06-18 10.34
PPTX Bilder från pressträffen.pptx Powerpoint, 1.7 MB. 1.7 MB 2024-06-19 08.03
PPTX Diagram juni 2024.pptx Powerpoint, 914.3 kB. 914.3 kB 2024-06-19 08.04