EMEC – en miljöekonomisk allmänjämviktsmodell

EMEC (Environmental Medium Term Economic Model) är Konjunkturinstitutets miljöekonomiska allmänjämviktsmodell. Modellen har använts i utredningssammanhang sedan slutet av 1990-talet.

Modellens uppbyggnad följer huvudsakligen den grundläggande struktur som är basen för flertalet andra beräkningsbara allmänjämviktsmodeller. Modellen utvecklas kontinuerligt, vilket bland annat har redogjorts för i flera analyser publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Modellen är nu inne på sin fjärde version. Bland annat har representationen av fordons- och bränslevalet för företag och hushåll förbättrats. Detta möjliggör mer detaljerade analyser av styrmedelsförändringar riktade mot vägtransporter så som förändringar i reduktionsplikterna och bonus-malus-systemet.

Lämplig för att studera energi- och miljöpolitiska effekter

EMEC:s speciella inriktning på energiomvandling och branschspecifika luftutsläpp gör att den lämpar sig särskilt väl för att studera ekonomiövergripande effekter av olika energi- och miljöpolitiska initiativ.

EMEC har 34 näringslivsbranscher och en offentlig sektor. Varje bransch/sektor efterfrågar varor och tjänster samt arbetskraft, realkapital, energi och material som insatsfaktorer i sin produktion. Företagen antas minimera sina kostnader för att nå en viss produktionsnivå.

Hushållen är indelade i sex hushållsgrupper beroende på inkomst (över/under medianinkomst) samt bostadsort (glesbygd, tätort eller stor-stad). Hushållen efterfrågar varor, tjänster och fritid för privat konsumtion och de antas fatta sina beslut för att maximera sin nytta givet priser och sin inkomst.

Utlandet behandlas i huvudsak exogent i modellen. Handelsbalansen (export minus import) antas på lång sikt vara given och världsmarknadspriserna är exogent givna.

Beräknar utsläpp av konsumtion och produktion

Hushållens konsumtion och näringslivets produktion medför luftutsläpp av olika ämnen och EMEC beräknar utsläpp av bland annat koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider samt partiklar (PM 2,5 och PM 10) från stationära och mobila källor samt industriprocesser.

Hushållens och företagens användning av energi är belagd med energiskatt och miljöskatter (koldioxidskatt och svavelskatt) vilka aktörerna tar som givna. De branscher som ingår i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) köper utsläppsrätter till ett givet pris.

Aktörerna kan påverka sina utsläpp både genom att substituera mellan olika insats- och konsumtionsvaror och/eller minska sin produktion eller konsumtion. Exempelvis kan de minska sina utsläpp av koldioxid genom att byta till bränsle med lägre fossilt kolinnehåll (exempelvis gå från kol till naturgas eller icke-fossila bränslen) eller el, lägga om produktionen så att mindre energi krävs per producerad enhet eller minska produktionen.

Data från nationalräkenskaperna och miljöräkenskaperna

Data över den svenska ekonomins samlade ekonomiska aktivitet, dess fördelning samt priser och skatter hämtas från nationalräkenskaperna och data över luftutsläpp och miljöskatter hämtas från miljöräkenskaperna. Dessa data ger en konsistent helhetsbild av flödena i den svenska ekonomin.

Avsedd för långsiktiga analyser

EMEC kan användas för att studera bland annat vad ändrade världsmarknadspriser eller olika energi- och miljöpolitiska val betyder för den svenska ekonomins utveckling, näringslivets strukturomvandling samt för olika hushållsgruppers välfärd på lång sikt.