2022-12-06

Konsumentpriserna har inte ökat mer än vad som kan motiveras av ökade kostnader – indikerar modellberäkningar

Konsumentpriserna har inte ökat mer än vad som kan motiveras av ökade kostnader – indikerar modellberäkningar

Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur priserna i olika branscher i Sverige har ökat i förhållande till kostnaderna under 2022. Den huvudsakliga slutsatsen är att det inte finns några tydliga indikationer på att konsumentpriserna (KPIF) har stigit mer än vad som kan motiveras av ökade produktionskostnader sedan det andra kvartalet 2021.

Vinstandelen i näringslivet som helhet har varit hög under motsvarande period. Det förklaras till stor del av höga vinstandelar i branscher som gynnats av höga världsmarknadspriser och en svag växelkurs. Analysen är gjord på en relativt aggregerad nivå och de modellbaserade beräkningarna innehåller betydande moment av osäkerhet. Resultaten ska därför ses som indikativa och inte som ett definitivt svar på om konsumentpriserna har ökat mer än vad som kan motiveras av kostnadsökningar under perioden.