2022-06-17

Myndighetsgemensam vägledning om klimateffektbedömningar

Myndighetsgemensam vägledning om klimateffektbedömningar

Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet och Trafikverket har inom ramen för ett regeringsuppdrag tagit fram en myndighetsgemensam vägledning för bedömningar av hur olika styrmedel och åtgärder påverkar utsläppen och upptagen av växthusgaser och bidrar till klimatomställningen.

Vägledningen ska bidra till att klimateffektbedömningar som görs blir transparenta, jämförbara och användbara inom det svenska klimatramverket. Vägledningen behandlar både effektberäkningar och kvalitativa effektbedömningar. Vägledningen handlar specifikt om bedömning av klimateffekter; inte om andra aspekter som krävs i en fullständig styrmedelsanalys, såsom genomförbarhet och kostnadseffektivitet. Vägledningen behandlar klimateffektbedömningar som görs av förslag eller beslut om åtgärder och styrmedelsförändringar innan deras faktiska effekter kan studeras.

Syftet med vägledningen är att stödja främst statliga myndigheter, inklusive Regeringskansliet och Statens offentliga utredningar, och de som inom eller åt myndigheter tar fram klimateffektbedömningar.