2022-02-09

Hållbarhetsrapport 2022 för de offentliga finanserna

Långsiktigt hållbara offentliga finanser

Även om pandemin inneburit en betydande belastning för de offentliga finanserna på kort sikt bedömer Konjunkturinstitutet att de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara.

Nuvarande skatteregler är tillräckliga för att finansiera det stigande behovet av välfärdstjänster som uppstår när befolkningens ålderssammansättning ändras med fler äldre. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning finns det utrymme för att sänka skatter, eller höja utgifter, och ändå nå överskottsmålet. Även med en övergång till ett balansmål vid nästa översyn av saldomålet överstiger inte Maastrichtskulden skuldankaret.

Analysen vilar på flera antaganden, bland annat på att befolkningens hälsa förbättras i takt med att medellivslängden ökar och att fler därigenom väljer att arbeta längre upp i åldrarna. De offentliga finanserna bedöms vara hållbara i de alternativscenarier som beräknas. Konjunkturinstitutets analys visar dock att antagandet om en förbättrad hälsa i befolkningen är central för hållbarheten på längre sikt. Jämfört med tidigare års beräkningar bidrar en mer gynnsam demografisk utveckling och ett bättre utgångsläge till starkare offentliga finanser i årets rapport.

Om rapporten

På regeringens uppdrag genomför Konjunkturinstitutet en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, inklusive scenarier som belyser hur centrala faktorer och antaganden påverkar utvecklingen. Mot bakgrund av uppdraget publicerar Konjunkturinstitutet årligen en rapport om hållbarheten i de offentliga finanserna.