2021-12-23

Specialstudie: SWEI – ett realekonomiskt index för Sverige

SWEI – ett realekonomiskt index för Sverige

Regeringen har gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att utreda vilka högfrekventa realtidsindikatorer som finns för att bedöma och prognosticera BNP-utvecklingen. I uppdraget ingick också att undersöka möjligheten att ta fram ett index baserat på dessa indikatorer i syftet att på ett bättre och snabbare sätt kunna följa och prognostisera utvecklingen av Sveriges BNP. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021. Denna rapport utgör slutredovisningen av uppdraget.

Vi konstruerar ett index benämnt Swedish Weekly Economic Indicator (SWEI) uteslutande utifrån data över sökintensitet från Google. I SWEI ingår sökintensiteten för fyra sökord: varsel, recession, arbetslöshet och konkurs.

SWEI lyckas bra med att fånga den stora nedgången i ekonomin under våren 2020. Däremot har indexet svårare att fånga uppgången i ekonomisk aktivitet som inledes under det tredje kvartalet 2020. De sökord som inkluderas har alla en negativ konnotation vilket delvis kan förklara varför indexet inte utvecklas lika positivt som ekonomin under återhämtningen från pandemin. SWEIs prognosförmåga har dock inte ökat när mer positiva sökord inkluderas i indexet.

Indexet bidrar framför allt med att ge en uppfattning om utvecklingen i ekonomin under inledningen av en kris, då traditionella prognosindikatorer ofta är för långsamma för att vara användbara. Utvärderingen har visat att indexet korrelerar väl med både BNP och Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutets månatliga Konjunkturbarometer. SWEIs prognosförmåga för BNP är något lägre än konfidensindikatorns. SWEIs fördel är dess höga frekvens, med uppdatering varje dag. I episoder där ekonomin svänger snabbt kan indexets utveckling följas kontinuerligt, medan Barometerin-dikatorn enbart publiceras en gång i månaden. Indexet ger en tidig uppskattning av storleken på fallet i BNP och när utvecklingen börjar att vända.