2020-12-16

Covid-19: Effekter av de vidtagna åtgärderna för att dämpa spridningen

Makroekonomiska och samhällsekonomiska effekter av de vidtagna åtgärderna för att dämpa spridningen av covid-19 i Sverige

I denna rapport analyseras effekterna på den svenska ekonomin och på människors hälsa av spridningen av covid-19. Analysen visar att de negativa makroekonomiska effekterna av de åtgärder som vidtogs i Sverige för att bromsa smittspridningen sammantaget borde varit relativt begränsade i förhållande till pandemins totala effekter på svensk produktion det andra kvartalet 2020.

Vad gäller samhällsekonomiska effekter av enskilda åtgärder pekar analysen på att rådet att arbeta hemifrån är en samhällsekonomiskt effektiv åtgärd trots negativa effekter på produktionen, eftersom värdet av de restidsvinster som uppstår är större. Åtgärden är därför samhällsekonomiskt effektiv under förutsättning att värdet av hemarbetets dämpande effekt på smittspridningen överstiger åtgärdens negativa hälsoeffekter. Det bör också framhållas att enskilda branscher och individer drabbas negativt av åtgärden, vilket bör vägas in vid ställningstagande till åtgärden. Andra otvetydigt effektiva åtgärder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är testning och smittspårning med positiva effekter på makroekonomin jämfört med de andra åtgärderna samtidigt som även hälsoeffekterna är positiva. Även råden om exempelvis hygienrutiner bedöms vara effektiva till följd av försumbara effekter på ekonomin samtidigt som effekterna på folkhälsan är positiva.

Inreseförbudet till Sverige bedöms ha en medelstor negativ makroekonomisk effekt jämfört med de andra åtgärderna och bedöms av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC ha liten möjlighet att förebygga och/eller kontrollera smittspridning. Åtgärden kan jämföras med åtgärderna distansundervisning och råd för personer över 70 år som båda bedöms ha liten negativ makroekonomisk effekt jämfört med de andra åtgärderna och enligt ECDC bedöms ha stor möjlighet att förebygga och/eller kontrollera smittspridning. Åtgärderna distansundervisning och råd för personer över 70 år är då bättre att använda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv än inreseförbud till Sverige. De negativa hälsoeffekter som åtgärderna medför har dock inte kunnat beaktas i denna samhällsekonomiska bedömning.

Om rapporten

Regeringen har i regeringsbeslut Fi2020/03078/E4 givit Konjunkturinstitutet i uppdrag att bedöma konsekvenserna för den svenska ekonomin av utbrottet av covid-19. Denna rapport utgör slutredovisningen av uppdraget.

En underlagsrapport har författats av Timo Boppart, Karl Harmenberg, John Hassler, Per Krusell och Jonna Olsson.