2020-02-19

Hållbarhetsrapport 2020 för de offentliga finanserna

Långsiktigt hållbara finanser inom räckhåll men kommunernas utmaningar betydande

Sverige har starka offentliga finanser men den stigande andelen äldre de kommande decennierna innebär utmaningar. Det gäller såväl svensk ekonomi i sin helhet som den offentliga verksamhetens personalförsörjning. Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport om den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, som överlämnas till regeringen i dag.

Den övergripande slutsatsen i årets rapport är att den offentligfinansiella utvecklingen med basscenariots antaganden inte kan betraktas som hållbar. Utgångsläget med ett negativt primärt sparande i början av 2020-talet och den, för de offentliga finanserna, ogynnsamma demografiska utvecklingen, innebär att det offentliga sparandet förblir negativt fram till 2050. Denna slutsats följer av tillämpningen av Konjunkturinstitutets definition av bibehållet välfärdsåtagande och konstanta skatteregler. I beräkningen ingår antaganden om befolkningens successivt förbättrade hälsa och en högre pensionsålder.

En hållbar utveckling kan exempelvis uppnås om nuvarande överskottsmål uppfylls från 2021 och därefter ersätts med ett balansmål vid nästa översyn 2027. Det skulle dock kräva åtgärder som permanent förstärker det primära finansiella sparandet med i storleksordningen ca 30 miljarder kronor per år. Hållbara offentliga finanser kan också uppnås genom en lägre standardökning än vad som ligger i linje med den historiska utvecklingen. Beräkningarna påverkas i stor utsträckning av antaganden kring bland annat det offentliga välfärdsåtagandet, hälsoutvecklingen och pensionsåldern.

Utmaningarna, både vad gäller ekonomi och personalbehov, är som störst i kommunsektorn eftersom den ansvarar för vård och omsorg av äldre. I basscenariot behöver statsbidragen öka med ca 14 miljarder kronor per år fram till 2050 om inte kommunalskatten ska behöva höjas. Vidare behöver ca 220 000 personer anställas 2020–2050 vilket är ca 35 procent av ökningen av den totala sysselsättningen under perioden.

Om rapporten

På regeringens uppdrag skriver Konjunktur­institutet en årlig rapport med en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet inklusive scenarier som belyser hur centrala faktorer och antaganden påverkar utvecklingen.