2018-10-31

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader

Konsekvensanalys – internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader

Syftet med denna rapport är att analysera vilka konsekvenser en fullständig internalisering av transporters samhällsekonomiska kostnader skulle innebära.

Rapporten är ett bidrag till det uppdrag som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fått från regeringen att ”ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader”. I VTI:s uppdrag ingår bland annat att ”där så är möjligt och relevant” genomföra en analys av ”effekter på sysselsättning, på näringslivets konkurrenskraft [och] på utveckling i olika delar av landet”.

Konjunkturinstitutets analys genomförs med hjälp av allmänjämviktsmodellen EMEC. Detta möjliggör analys av vilka effekter som förändringar i transportsektorn har på andra sektorer som själva använder transporter antingen som egenproducerad insatsfaktor, eller som köper transporttjänster från utomstående leverantör. Även konsekvenser för konsumenternas välfärd kan analyseras. Konjunkturinstitutet bidrar till VTI:s regeringsuppdrag genom att belysa följande frågor:

  • Hur påverkas produktionsvärdet för de drygt trettiotal sektorer som ingår i EMEC av fullständig internalisering av transporters samhällsekonomiska kostnader?
  • Hur påverkas koldioxidutsläppen från sektorerna av fullständig internalisering?
  • Hur påverkas konsumentöverskottet för de sex konsumentgrupper (glesbygd, tätort, storstad samt låg- och höginkomsttagare) som ingår i EMEC av fullständig internalisering?
  • Hur påverkas valet mellan arbetsutbud och fritid av fullständig internalisering? Hur omfördelas arbetskraften mellan sektorerna?